Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3001-P1A2AP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia skupione są na (mikro)analizie dwudziestowiecznych i współczesnych tekstów literackich oraz tekstów kultury w ujęciu porównawczym. Przybliżają przydatne w takiej analizie pojęcia, kategorie i narzędzia metodologiczne. Proponują spojrzenie na interesujące i ważne fragmenty historii (głównie) polskiej literatury XX i XXI wieku z perspektywy komparatystycznej.

Strona przedmiotu
3003-P1A1GO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie w pierwszym semestrze omawiane są zagadnienia fonetyki, fonologii, podstawowe pojęcia morfologii, w tym tradycyjnych części mowy i kategorii gramatycznych, słowotwórstwa oraz paradygmatyki fleksyjnej. W drugim semestrze przedmiotem wykładu są nowsze klasyfikacje części mowy, zależności między kategoriami gramatycznymi oraz cały kurs składni.

Na ćwiczeniach poświęca się więcej czasu: klasyfikacji głosek oraz grup spółgłoskowych, segmentacji tekstu na morfy, analizie słowotwórczej podstawowych kategorii derywatów rzeczownikowych, rozpoznawaniu tradycyjnych części mowy, tradycyjnej analizie składniowej zdań pojedynczych i złożonych według zasad składni Klemensiewicza, analizie związków akomodacyjnych oraz konotacyjnych w zdaniu oraz rozpoznawaniu schematów składniowych.

Strona przedmiotu
3800-P1A1FI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu historii filozofii, która ma pomóc słuchaczom w swobodnym poruszaniu się w problematyce filozoficznej, wyrobieniu zdolności krytycznego myślenia, ustosunkowaniu się do własnych poglądów oraz umiejętności dostrzeżenia filozoficznych podstaw głównych problemów kultury europejskiej.

Strona przedmiotu
3003-P1A2JA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie językowych uwarunkowań przekładu, zwłaszcza tekstu literackiego i tekstu naukowego z dziedziny nauk humanistycznych. Ich celem jest uwrażliwienie uczestników na obcowanie z tekstem przetłumaczonym. W ramach zajęć pokazuje się z miejsce literatury przełożonej w systemie literatury, wpływ przekładów na kształtowanie się języka narodowego, ale przede wszystkim problemy, jakie stwarzają przekładowi różnice między językiem źródłowym a docelowym. Zajęcia składają się z bloków tematycznych poświęconych bardziej szczegółowym zagadnieniom: 1. oddanie warstwy dźwiękowej (onomatopeje, kalambury, aliteracje), 2. problemy związane ze strukturą kategorii morfologicznych i ich wartości, wykorzystaniem środków składniowych, grami językowymi, 3. różnymi obyczajami dotyczącymi różnych typów przekładów (np. naukowego, artystycznego, prasowego dla dzieci, dla dorosłych) oraz stylizacją czy wykorzystaniem gwar, żargonu itp.).

Strona przedmiotu
3001-P1A2KP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studenta z przedmiotem, teorią oraz podstawową metodologią badań komparatystycznych. Przysposabiają do szerokiego, interliterackiego, interdyskursywnego i intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Teorii badań komparatystycznych towarzyszy praktyka analityczno-interpretacyjna tekstów literackich (i różnych tekstów kultury) w ujęciu porównawczym i kontekstowym.

Strona przedmiotu
3001-P1A3KM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Porównawcza analiza i interpretacja tekstów reprezentujących różne media: drukowane, ikoniczne, audialne, audiowizualne, digitalne.

Strona przedmiotu
3001-P1A1KM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone problematyce relacji literatury i muzyki.

Strona przedmiotu
3001-P1A1KS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia teoretyczne i analityczne poświęcone różnym aspektom relacji między literaturą a sztukami plastycznymi.

Strona przedmiotu
3003-P1A1KJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności właściwego (tj. poprawnego oraz zgodnego z zasadami etyki i etykiety językowej) posługiwania się językiem oraz zapoznaniu studenta z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen, dostrzegać związki języka z kulturą.

Strona przedmiotu
3001-P1A1LD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od słuchaczy wymaga się podstaw wiedzy o literaturze dawnej i historii Polski i Europy od czasów najdawniejszych do epoki napoleońskiej, sprawnego operowania terminami teoretycznoliterackimi i podstawowych umiejętności z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego. Osiągnięcie efektów uczenia się ułatwi sprostanie wymaganiom wiążącym się z uczestnictwem w innych proponowanych przez Instytut Literatury Polskiej UW zajęciach, a w szczególności w kolejnych kursowych zajęciach z Historii literatury polskiej.

Strona przedmiotu
3001-P1A3W1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ćwiczeń stanowi syntetyczny opis literatury i kultury polskiej lat 1918-1945.

Strona przedmiotu
3001-P1A3W2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ćwiczeń stanowi syntetyczny opis literatury i kultury polskiej lat 1945-1989.

Strona przedmiotu
3001-P1A3LN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej po 1989 roku. Omówione zostaną najważniejsze zjawiska z zakresu liryki, epiki, dramatu, krytyki i życia literackiego.

Strona przedmiotu
3001-P1A2LP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są literaturze i kulturze polskiej lat 1864-1918. Wprowadzają one słuchaczy w najważniejsze zagadnienia historii literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku (1864-1918) w perspektywie najważniejszych zjawisk literatury i kultury europejskiej. Okres ten traktowany jest jako całość o zmiennej dynamice. Zachowując strukturalny zwyczajowy podział na epokę pozytywizmu i Młodej Polski, ćwiczenia wykorzystują kategorie formacji kulturowych, które ujmują zjawiska artystyczne i przemiany świadomości literackiej w dłuższym przebiegu. Taki sposób myślenia o literaturze XIX wieku pozwala łatwiej wprowadzić perspektywę porównawczą – ukazać zjawiska polskie na tle literatury Europy Zachodniej, Rosji i Skandynawii (żeby wskazać najważniejsze dla tego czasu kierunki inspiracji). Ćwiczenia pokazują także możliwości interpretacji tekstów literackich, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej i kulturowej. Szczegółowy program zależy od prowadzącego ćwiczenia.

Strona przedmiotu
3001-P1A2LR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu prześledzenie rozwoju wybranych prądów literackich, kulturowych oraz ideowych epoki romantyzmu, a także zapoznanie studentów z literaturą i kulturą polską pierwszej połowy XIX wieku.

Strona przedmiotu
3001-P1A3LE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie zjawisk literackich, szerokoartystycznych i cywilizacyjnych w Europie w okresie romantyzmu, modernizmu i postmodernizmu na podstawie wybranych tekstów z różnych narodowych literatur europejskich

Strona przedmiotu
3003-P1A1LD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Łacina należy do języków o najdłuższym oddziaływaniu na polszczyznę, co dotyczy zarówno różnych poziomów języka jako narzędzia komunikacji, jak i jako kontekstu oraz punktu odniesienia dla wielu zjawisk związanych z awansowaniem polszczyzny.

Celem wykładu jest przegląd wybranych aspektów zagadnienia wpływu łaciny na awansowanie polszczyzny jako narzędzia kultury wysokiej i języka literackiego, począwszy od pisowni i gramatyki, poprzez różnego typu zapożyczenia leksykalne, toposy i gatunki piśmiennictwa, sztukę makaronizowania itp. Wykład ma za zadanie zwrócić uwagę na wybrane teoretyczne koncepcje badań rozwoju języków narodowych w oparciu o łacińskie wzorce, w tym zagadnienie wernakularyzacji kultury łacińskiej w epokach dawnych (np. szkolnictwo, poszerzanie zakresu użycia polszczyzny, sztukę glosowania, tłumaczenia itp.).

Strona przedmiotu
3001-P1A2ME brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową.

Strona przedmiotu
3000-P1A1POWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
3001-P1A1PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poetyka z elementami teorii literatury prowadzona jest w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich. Na ćwiczeniach student zapoznaje się z podstawową wiedzą literaturoznawczą z zakresu wersologii, genologii, tekstologii, narratologii, dramatologii i stylistyki literackiej, opanowuje podstawowe pojęcia i terminy używane w tych naukach i i proponowane w nich główne rozwiązania najważniejszych problemów. Zdobywa niezbędne kompetencje do samodzielnej pracy analitycznej, Przedmiot stanowi pierwszą część cyklu edukacyjnego, którego kolejnymi integralnymi częściami są przedmioty realizowane w tym samym zakładzie:

- wykład z teorii literatury na II roku studiów – 30 godzin.;

- ćwiczenia z teorii literatury na II roku studiów – 60 godzin

Strona przedmiotu
3007-P1A3PK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki są organizowane zgodnie z uchwalonymi przez Radę Dydaktyczną Zasadami odbywania praktyk zawodowych na kierunku filologia polska. Praktyki zawodowe pozwalają utrwalić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych oraz uczą korzystania z tych zasobów w codziennych sytuacjach zawodowych.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- elementów prawa pracy,

- ochrony przeciwpożarowej

- udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku,

- zagadnień dotyczących promieniotwórczego pierwiastka radonu,

- ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
3003-P1A1TI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych informacji o technologiach informacyjnych, najważniejszych programach i narzędziach, edytorach tekstu i innych narzędziach do pracy z tekstem oraz środkach multimedialnych i zasobach przydatnych dla filologów.

Strona przedmiotu
3001-P1A3BL-B1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia z zakresu teorii i historii relacji między literaturą i sztukami pięknymi (malarstwem, grafiką, rzeźbą i architekturą) w perspektywie porównawczej obejmującej zestawienie dwóch najważniejszych europejskich kręgów kulturowych - łacińskiego i bizantyjskiego. Przedstawia najważniejsze idee określające podobieństwa, różnice oraz wzajemne zależności między sztukami w obszarach kulturotwórczych Rzymu (wraz z tradycją estetyczną, duchową i polityczną Zachodu) i Cesarstwa Bizantyjskiego (wraz z dziedzictwem artystycznym, duchowym i politycznym Wschodu).

Strona przedmiotu
3001-P1A1TA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie ksiąg Starego i Nowego Testamentu, jak również dorobku autorów grecko-rzymskiego antyku, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów funkcjonowania tego dziedzictwa w epokach późniejszych.

Strona przedmiotu
3001-P1A3BL-B2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty są poświęcone analizie porównawczej tekstów i dzieł plastycznych należących do dwóch europejskich kręgów kulturowych - łacińskiego i bizantyjskiego. Ważnym aspektem zajęć jest dyskusja na temat relacji zachodzących między literaturą i sztukami wizualnymi w zakresie sposobów obrazowania, kreowania motywów, symboli itp. Podstawą tej dyskusji jest wiedza z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej, a konkretnie – teorie wzajemnej przekładalności słowa i obrazu: od formuł Simonidesa aż po poglądy semiologów (Barthes) czy ikonologów (Panofsky).

Strona przedmiotu
3002-P1A1WK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje zarys dziejów nauk o kulturze, zwłaszcza etnografii, antropologii kultury, z uwzględnieniem najważniejszych klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych, w tym także tych, które powstały poza tymi dziedzinami wiedzy, ale miały na myśl kulturoznawczą wielki wpływ. Geneza i rozwój naukowych zainteresowań badaniem różnych kultur zostanie ukazana w związku ze społecznymi i politycznymi dziejami nowożytnej i współczesnej Europy.

Strona przedmiotu
3003-P1A1JD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot na ma celu wykształcenie umiejętności interpretacji procesów i zmian językowych z zastosowaniem metod językoznawstwa diachronicznego, pokazanie podstawowych tendencji rozwojowych w językach indoeuropejskich, zwłaszcza słowiańskich. Założeniem przedmiotu są: praktyczne ćwiczenia procesów i zmian językowych w prasłowiańszczyźnie, interpretacja tekstu staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz kształcenie umiejętności rekonstrukcji wyrazów poświadczających zmiany językowe, a także samodzielna praca z różnorodnymi typami słowników.

Strona przedmiotu
3003-P1A2JD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot na ma celu wykształcenie umiejętności interpretacji procesów i zmian językowych z zastosowaniem metod językoznawstwa diachronicznego, pokazanie podstawowych tendencji rozwojowych w językach indoeuropejskich, zwłaszcza słowiańskich. Założeniem przedmiotu są: praktyczne ćwiczenia procesów i zmian językowych w prasłowiańszczyźnie, interpretacja tekstu staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz kształcenie umiejętności rekonstrukcji wyrazów poświadczających zmiany językowe, a także samodzielna praca z różnorodnymi typami słowników.

Strona przedmiotu
3001-P1A1WN brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter propedeutyczny. Ich celem jest zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności należących do warsztatu historyka literatury.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)