Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-111BOT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje różnorodność organizmów tradycyjnie zaliczanych do roślin (sinice, glony eukariotyczne, rośliny lądowe, grzybopodobne protisty oraz grzyby sensu stricto). Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z morfologią i anatomią wybranych przedstawicieli poszczególnych grup, prezentowanych w porządku taksonomicznym, natomiast na wykładzie są one omawiane w ujęciu ewolucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przełomowych nowości ewolucyjnych, jakimi były: powstanie fotosyntezy oksygenicznej, endosymbiozy pierwotne i wtórne, ewolucja płci oraz wyjście roślin i grzybów na ląd i ich radiacja.

Strona przedmiotu
1200-111CHO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawia podstawy chemii ogólnej w powiązaniu ze strukturą i właściwościami materii ważnymi dla życia i zdrowia. Istotne jest poznanie i zrozumienie, że struktura atomowa związków jest powiązana z ich właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz funkcją w żywym organizmie.

Zapoznanie się z podstawami chemii analitycznej i instrumentalnej.

Laboratorium pozwala Studentowi zapoznać się w praktyce z: (i) właściwościami chemicznymi wybranych jonów nieorganicznych i ich identyfikacją w roztworach, (ii) typami elektrolitów (elektrolity słabe, mocne i bufory); (iii) związkami kompleksowymi; (iv) sposobami przygotowania roztworów o określonym pH oraz z (v) wybranymi technikami analitycznymi (miareczkowanie, spektrofotometria, spektrofluorymetria, fotometria płomieniowa i woltamperometria).

Strona przedmiotu
1200-112CHOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu student powinien mieć podstawową wiedzę na temat reaktywności, metod otrzymywania i aktywności biologicznej wybranych klas związków organicznych.

Strona przedmiotu
1400-111CB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do współczesnych zagrożeń środowiska i mechanizmów antropopresji, skutkujących globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami w środowisku i przyrodzie. Konwersatorium ma formułę dyskusji panelowych w oparciu o lektury czytane przez wszystkich uczestniczących studentów. Główne poruszane tematy: antropocen jako epoka wykładniczego wzrostu wskaźników zagrożenia środowiska, skutki wykorzystania paliw kopalnych, kurczenie się zasobów, odpady i zanieczyszczenia, zaburzenie cykli biogeochemicznych, wymieranie gatunków, zmiany klimatu, świadomość społeczna i dostęp do informacji w zakresie stanu środowiska.

Strona przedmiotu
1400-112EKOO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekologia jako dyscyplina naukowa, zakres zainteresowań, definicja. Podstawowe pojęcia ekologiczne (środowisko, siedlisko, czynniki ograniczające, populacja, ekosystem). Ekologia i nauka o ewolucji. Zmienność i dobór naturalny. Ekologiczne konsekwencje zróżnicowanej rozrodczości i przeżywania. Adaptacje. Ewolucja strategii życiowych. Konflikty, kompromisy, dylematy ewolucyjne. Teoria optymalizacji. Oddziaływania organizm-środowisko, tolerancja ekologiczna. Populacja jako zbiór osobników jednego gatunku, nisza ekologiczna. Interakcje pomiędzy osobnikami. Demograficzne parametry i procesy populacyjne. Populacje izolowane. Metapopulacje. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych, koewolucja. Biocenoza jako zbiór osobników różnych gatunków. Struktura biocenozy. Różnorodność biologiczna - metody oceny, ochrona. Koncepcja ekosystemu. Struktura troficzna, bioenergetyka łańcuchów pokarmowych. Produktywność ekosystemów. Sukcesja ekologiczna. Ponadekosystemalne jednostki ekologiczne.

Strona przedmiotu
1400-112FF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe odbywające się na terenie stacji terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na Pojezierzu Mazurskim w Urwitałcie. Celem zajęć jest poznanie różnorodności flory pod kątem jej zmienności sezonowej i przestrzennej oraz różnorodności fauny w podstawowych środowiskach lądowych i słodkowodnych w krajobrazie nizin Polski. Studenci będą mogli nauczyć się oznaczania roślin i zwierząt za pomocą kluczy i przewodników terenowych oraz poznać najpospolitsze gatunki roślin (drzew, krzewów i roślin zielnych) oraz zwierząt (ptaków, ryb i płazów oraz lądowych i wodnych bezkręgowców).

Strona przedmiotu
1400-112INF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych technik obliczeniowych stosowanych na Biologii przy użyciu programów komputerowych, sposobu zapisywania tych wyników i wizualizacja wyników badań naukowych. Zapoznanie studentów z językami programowania R i Python. Ćwiczenia z arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych, edytorami tekstu i programami graficznymi.

Strona przedmiotu
1000-111MAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami matematycznymi, takimi jak: zbiory, liczby, relacje, funkcje. Omówione zostaną podstawowe typy funkcji, a następnie podstawy analizy matematycznej. Wstęp do teorii równań różniczkowych zwyczajnych posłuży jako podstawa do zapoznania się z modelami matematycznymi zjawisk przyrodniczych. Z kolei podstawy rachunku prawdopodobieństwa stanowią wprowadzenie do statystyki i modeli probabilistycznych.

Strona przedmiotu
1400-112POWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo ochrony własności intelektualnej

Strona przedmiotu
1400-111STA1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do statystyki dla studentów biologii. Są omawiane zagadnienia podstawowe związane z opisem statystycznym, testami istotności, przedziałami ufności i badaniem związku pomiędzy cechami. Na zajęciach są prezentowane najbardziej popularne i podstawowe testy statystyczne używane w doświadczalnictwie i badaniach z różnych dziedzin biologii. Na podstawie prostych testów statystycznych jest omawiana ich konstrukcja i sposób interpretacji wyników. Studenci są wprowadzani w podstawowe techniki analizy danych i ich opracowania za pomocą programów komputerowych. Są poruszane takie zagadnienia jak dobór odpowiedniego testu do schematu doświadczalnego, oraz istotność statystyczna a znaczenie merytoryczne wyników testowania.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- elementów prawa pracy,

- ochrony przeciwpożarowej

- udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku,

- zagadnień dotyczących promieniotwórczego pierwiastka radonu,

- ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
1400-112TIK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstaw technik informacyjnych w celu wyrównania wiedzy dotyczącej korzystania z komputerów w naukach biologicznych. Pokazanie możliwości korzystania z internetowych baz danych, wyszukiwanie literatury naukowej oraz poznanie metod poprawnego analizowania i prezentowania danych naukowych.

Strona przedmiotu
1400-111ZOO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład objaśnia różnorodność świata zwierząt przez odwołanie się do aspektów ewolucyjnych i funkcjonalnych. Przegląd różnorodności zwierząt rozpoczyna się od wskazania miejsca tej grupy systematycznej w podziale świata organizmów na królestwa. Zwięźle omówione są główne grupy organizmów jednokomórkowych, a drzewo rodowe zwierząt wielokomórkowych ukorzenione jest w ich obrębie. Ukazane są powiązania i rozbieżności między anatomią i pokrewieństwami molekularnymi. Przedstawione są kluczowe argumenty paleontologiczne w kontrowersyjnych zagadnieniach dotyczących przebiegu ewolucji. Przegląd jednostek systematycznych świata zwierzęcego sięga podstawowych aspektów anatomii, biologii i ekologii człowieka. Zadaniem ćwiczeń jest praktyczne zaznajomienie studentów z omawianymi na wykładach zwierzętami oraz z elementarnymi technikami badawczymi.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)