Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4030-ANMAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z ćwiczeniami ma za zadanie zaznajomić słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami analizy matematycznej.

Strona przedmiotu
4030-CHOG-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo okresowości i układ okresowy. Konfiguracje elektronowe atomów i jonów. Typy wiązań chemicznych. Energetyczne i entropowe przyczyny przebiegu reakcji chemicznych. Efekt cieplny reakcji i jego wyznaczanie Stan równowagi chemicznej i stała równowagi. Reguła przekory. Równowagi kwasowo-zasadowe. Pojęcie pH.. Układy buforowe. Iloczyn rozpuszczalności. Równowagi redoks. Równanie Nernsta. Obliczenia rachunkowe: stężenia i stechiometria reakcji. Zapoznanie się z reakcjami charakterystycznymi kationów i anionów w roztworach.

Strona przedmiotu
4030-CHOR-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomyślany jest jako wprowadzenie do nowoczesnej chemii i ekochemii organicznej. Zakres tematyczny obejmuje zarówno podstawy wiadomości o budowie materii, oddziaływaniach międzycząsteczkowych, typach wiązań chemicznych i budowie molekuł, jak też systematycznie omawia poszczególne klasy połączeń oraz konsekwencje ekologiczne i gospodarcze związane z ich stosowaniem.

Strona przedmiotu
4030-BIZOO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główny nurt prowadzonych zajęć dotyczy biologii i ekologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z wodną i lądową fauną Polski. Materiał do ćwiczeń stanowią m. in. formalinowe i alkoholowe preparaty zwierząt jak również kości i czaszki ptaków i ssaków. Każde z ćwiczeń jest poprzedzone krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym analizowanej grupy zwierząt.

Strona przedmiotu
4030-GEO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje historyczne w geologii. Materia Ziemi. Minerały. Typy genetyczne skał. Ukształtowanie powierzchni Ziemi - oceany i kontynenty. Budowa wewnętrzna Ziemi. Skład chemiczny sfer ziemskich i ich właściwości fizyczne. Tektonika płyt. Przegląd procesów endogenicznych. Ziemia w Układzie Słonecznym. Przegląd procesów egzogenicznych.

Strona przedmiotu
4030-GEO1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 15 godzin studenci uczą się podstawowych pojęć z zakresu powierzchniowego kartowania geologicznego i odwzorowania struktur geologicznych na mapie. Wykonują praktyczne ćwiczenia polegające na rysowaniu przekrojów geologicznych z ćwiczebnych map geologicznych. Do przeprowadzenia ćwiczeń służy specjalnie do tego celu przygotowany skrypt geologiczny zawierający wyjaśnienie na blokdiagramach omawianych struktur geologicznych oraz ich odwzorowanie na ćwiczeniowych mapach geologicznych.

Strona przedmiotu
4030-CHOR-CW-A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć z laboratorium z chemii organicznej student zapoznaje się z operacjami jednostkowymi stosowanymi w laboratorium chemii organicznej oraz uczy się przeprowadzać podstawowe reakcje chemiczne, na przykładzie otrzymywania i właściwości pochodnych kwasów karboksylowych, omawianych na wykładzie kursowym.

Strona przedmiotu
4030-PMK-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych. Opanowanie umiejętności statystycznego opracowania danych klimatologicznych i podstawowych metod prezentacji wyników badań.

Strona przedmiotu
4030-PMK-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze cele wykładu to wprowadzenie do meteorologii zanieczyszczeń powietrza, zapoznanie z funkcjonowaniem systemu klimatycznego Ziemi, prezentacja przyczyn zróżnicowania przestrzennego klimatu lokalnego oraz możliwościami kształtowania cech klimatu w tej skali przestrzennej, a także przedstawienie globalnych problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Strona przedmiotu
4030-POWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna jest uznawana za jedno z najwyższych i najcenniejszych dóbr osobistych. Wynik twórczości intelektualnej - dzieło w różnych jego materialnych i niematerialnych przejawach jest rozpatrywane jako przedmiot ochrony prawnej. Studenci zapoznawani są z rodzajami wiedzy, sposobami jej ochrony, interpretacją prawną wiedzy chronionej. Przedstawiane są zasady odróżnialności i oryginalności twórczości intelektualnej, prawa cytowania, granicach dozwolonego użytku oraz podejściach w definiowaniu naruszenia własności intelektualnej - plagiatu. Omawiane są prawa twórcy, obrót własnością intelektualną oraz granice tej własności.

Strona przedmiotu
4030-PKOMP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie doświadczenia w posługiwaniu się popularnym oprogramowaniem komputerowym (głównie pakiet biurowy MS Office i uzupełniająco OpenOffice), poznanie ich zaawansowanych możliwości na potrzeby innych przedmiotów realizowanych na MSOŚ.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Strona przedmiotu
4030-WBIOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są podstawowe procesy biologiczne omówione na poziomie molekularnym, komórki i organizmu z uwzględnieniem zmian wywoływanych działaniem naturalnych i antropogenicznych czynników środowiskowych.

Strona przedmiotu
4030-WEKON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii. Poznanie podstawowych metod analizy współczesnych problemów ekonomicznych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)