Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-BHP-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia
Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, I rok
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
Obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych
Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFiR dzienne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR wieczorowe sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM dzienne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla filologii klasycznej - I roku studiów 1go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku JSIM
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, I roku
Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty podstawowe dla I roku studiów kierunku lekarskiego
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Pełny opis:

Przedmiot Bezpieczeństwo i Higiena Pracy został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090).

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to ogół norm prawnych oraz środków badawczych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, by mógł on pracować w sposób produktywny, bez narażenia na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Specyfika wyższej uczelni wymaga aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom w niej zatrudnionym ale także osobom pobierającym naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.

Przedmiot Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ma przybliżyć studentom problematykę z tego zakresu jak również pomóc uzyskać odpowiedni poziom wiedzy, który spowoduje przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej.

Warunkiem zaliczenia zajęć ze Szkolenia BHP jest:

1) zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na platformie,

2) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu wyboru.

Test składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, ściśle związanych z umieszczonymi na platformie materiałami. Pytania dla każdego studenta/ doktoranta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowo 14 odpowiedzi na 26 pytań. Informacja o zaliczeniu przez studenta Szkolenia BHP zostanie automatycznie umieszczona w systemie USOS po zakończonych turach szkolenia.

Literatura:

Wszystkie materiały pozwalające przyswoić wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dostępne są na platformie COME po zalogowaniu się do przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu student/ doktorant:

1) zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,

3) zna zasady ochrony przeciwpożarowej,

4) zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Test składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, ściśle związanych z umieszczonymi na platformie materiałami. Pytania dla każdego studenta/ doktoranta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowo 14 odpowiedzi na 26 pytań. Student z przedmiotu BHP uzyskuje 0,5 pkt Ects

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olejarka, Nina Zielińska, Anna Żukowska
Prowadzący grup: Dorota Olejarka, Nina Zielińska, Anna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Pełny opis:

Przedmiot Bezpieczeństwo i Higiena Pracy został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090).

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół norm prawnych oraz środków badawczych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, by mógł on pracować w sposób produktywny, bez narażenia na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Specyfika wyższej uczelni wymaga aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom w niej zatrudnionym ale także osobom pobierającym naukę.

Literatura:

Wszystkie materiały pozwalające przyswoić wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dostępne są na platformie COME po zalogowaniu się do przedmiotu.

Uwagi:

Szczegóły organizacji szkolenia 2023/2024

1) semestr zimowy:

30.10.2023 - 11.02.2024

23.02.2024 - 03.03.2024

2) semestr letni:

18.03.2024 - 07.07.2024

02.09.2024 - 15.09.2024

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)