Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza III R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2Ind14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza III R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem kursu student/studentka powinien/powinna zaliczyć przedmioty Analiza IR i Analiza IIR lub Analiza I i Analiza II. Wskazana jest także znajomość algebry liniowej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład Analiza IIIR jest kontynuacją wykładów Analiza IR i Analiza IIR. Materiał merytoryczny obejmuje następujące zagadnienia:

1. Elementy geometrii różniczkowej

2. Elementy analizy zespolonej

3 . Elementy teorii dystrybucji z analizą fourierowską

Pełny opis:

Wykład Analiza IIIR jest kontynuacją wykładów Analiza IR i Analiza IIR. Materiał merytoryczny obejmuje następujące zagadnienia

1. Elementy geometrii różniczkowej: pojęcie powierzchni zanurzonej, wektory styczne, przestrzeń styczna, kowektory na powierzchni, pola wektorowe i formy, iloczyn zewnętrzny, wieloformy, różniczka zewnętrzna, lemat Poincare, całkowanie form różniczkowych, twierdzenie Stokes'a

2. Elementy analizy zespolonej: różniczkowanie w sensie zespolonym, funkcje holomorficzne, szereg Taylora, szereg Laurent'a, pojęcie residuum, całkowanie metodą residuów, residuum w nieskończoności

3. Elementy teorii dystrybucji: funkcje próbne, dystrybucje, operacje na dystrybucjach, zbieżność ciągu dystrybucji, dystrybucje o zwartym nośniku, transformata Fouriera funkcji, transformata Fouriera dystrybucji.

Literatura:

Paweł Urbański, "Analiza III", skrypt UW;

Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel, "Wstęp do teorii prawdopodobieństwa"

Jerzy Kijowski "Geometria różniczkowa jako narzędzie nauk przyrodniczych"

Serge Lang "Analiza Zespolona"

Jan Krzyż "Zbiór zadań z funkcji analitycznych"

Aleksander Strasburger, Wiesław Pusz "Analiza III" zbiór zadań

Efekty uczenia się:

Osoba, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym posiada podstawową wiedzę z zakresu geometrii różniczkowej, analizy zespolonej, teorii całki i miary, teorii prawdopodobieństwa oraz teorii dystrybucji wystarczającą do uczestnictwa w wykładach z fizyki teoretycznej takich jak mechanika kwantowa i mechanika statystyczna

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru odbywają się dwa kolokwia, które stanowią podstawę zaliczenia ćwiczeń. Prowadzący mogą ustanowić dodatkowe zasady związane z aktywnością na zajęciach bądź rozwiązywaniem zadań domowych. Do egzaminu końcowego przystępują wyłącznie osoby, które zaliczyły ćwiczenia. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kasprzak
Prowadzący grup: Adam Bednorz, Paweł Kasprzak, Rafał Suszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sołtan
Prowadzący grup: Szymon Charzyński, Paweł Kasprzak, Piotr Sołtan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)