Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura i kultura lat 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A3W1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura i kultura lat 1918-1945
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia mają charakter kursowy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ćwiczeń stanowi syntetyczny opis literatury i kultury polskiej lat 1918-1945.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają charakter kursowy. Ich zasadnicze zadanie stanowi ogólna systematyzacja literatury i kultury polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz wojny i okupacji, uporządkowanie jej najważniejszych zjawisk i procesów. Wybrani autorzy (i reprezentujące ich twórczość utwory literackie) należą do ścisłego kanonu literatury polskiej XX wieku. Układ ćwiczeń jest równocześnie genologiczny i chronologiczny.

Literatura:

I. Utwory literackie

1. Modernistyczne kontynuacje

Bolesław Leśmian: wybór wierszy

Stanisław Ignacy Witkiewicz: wybór szkiców

Bruno Schulz: wybór opowiadań

2. Wśród poetów

Jarosław Iwaszkiewicz: wybór wierszy

Jan Lechoń: wybór wierszy

Bruno Jasieński: wybór manifestów

Julian Przyboś: wybór wierszy

Józef Czechowicz: wybór wierszy

Czesław Miłosz: wybór wierszy

3. W kręgu prozy

Józef Wittlin: "Sól ziemi"

Jarosław Iwaszkiewicz: wybór opowiadań

Witold Gombrowicz: "Pamiętnik z okresu dojrzewania"

Bolesław Miciński: wybór esejów

II. Monografie twórczości autorów uwzględnionych w programie ćwiczeń

III. Monografie problemów, zjawisk i obszarów literatury i kultury lat 1918-1945 wyznaczonych przez uwzględnione w programie ćwiczeń utwory literackie

Efekty uczenia się:

Student:

- rozpoznaje zjawiska i procesy literatury i kultury polskiej lat 1918-1945

- identyfikuje programy, style, konwencje i dyskursy artystyczne tego okresu

- analizuje i interpretuje reprezentujące go utwory literackie

- rozróżnia służące ich opisowi metodologie współczesnych badań literackich - stosuje je we własnej praktyce badawczej

- potrafi łączyć wiedzę o literaturze z pozostałymi obszarami szeroko rozumianej kultury

- zostaje uwrażliwiony na problem tradycji literackiej i kulturowej

- zostaje uwrażliwiony na problem relacji pomiędzy literaturą polską i europejską oraz miejsca kultury polskiej wśród kultur europejskich

- rozwija zmysł estetyczny

- rozwija zmysł dialogu, pluralizmu i tolerancji

Metody i kryteria oceniania:

- frekwencja (dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu umożliwiająca zaliczenie ćwiczeń: dwie w semestrze)

- aktywność bieżąca

- referat (fakultatywnie)

- przygotowanie pracy semestralnej (jako warunek dopuszczenia do egzaminu)

- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Łukasz Pawłowski, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

Syntezy historycznoliterackie:

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002

Literatura Polska 1918-1975. T. 1 i 2. Red. Alina Brodzka i S. Żółkiewski;

Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Kilka wydań.

J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965;

T. Peiper, Tędy. Nowe usta, Kraków 1972.

Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, oprac. Z. Jarosiński, Wrocław 1978.

E. Balcerzan, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian ( i niewielu innych) [w:] Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii literatury, pod red. Andrzeja Falkiewicza i Leszka Nowaka, Poznań 1996, s. 47-71

A. Fiut, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza [w:] „Pamiętnik Literacki” 1978 z . 3

W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1996, rozdz. I.

K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przed-stawiania w prozie Brunona Schulza, Warszawa 1995, rozdz. 4 i 5.

J. Kwiatkowski, Poezja Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego.

R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970.

B. Jasieński, But w butonierce i inne wiersze, Warszawa 2006.

Cz. Miłosz, Trzy zimy. Wiersze zebrane.

B. Leśmian, Wiersze zebrane.

J. Iwaszkiewicz, Powrót do Europy, Lato 1932, Inne życie.

Leopold Buczkowski, Czarny potok.

K. I. Gałczyński, Wybór poezji (BN). Teatrzyk Zielona Gęś.

J. Stryjkowski, Głosy w ciemności.

Uwagi:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czardybon, Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik
Prowadzący grup: Marcin Czardybon, Tomasz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)