Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty KIERUNKOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty KIERUNKOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-216BGEO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynniki warunkujące rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej. Podziały fitogeograficzne i formacje roślinne. Antropogeniczne przemiany flor i roślinności. Szata roślinna Polski i jej przemiany. Zwierzęta lądowe, ich rozmieszczenie w zależności od warunków środowiskowych. Krainy zoogeograficzne. Migracje i ekspansje. Fauna wysp. Wpływ człowieka na świat zwierzęcy w Holocenie

Strona przedmiotu
1400-226EE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekosystem i biocenoza – definicje, krytyka podejścia „superorganizmalnego”. Struktura ekosystemów wodnych i lądowych. Przepływ energii przez ekosystem, sieci i poziomy troficzne, łańcuchy pokarmowe. Drapieżnictwo i konkurencja. Mechanizmy regulacyjne w ekosystemach, stabilność ekosystemów i sukcesja ekologiczna.

Strona przedmiotu
1400-114IOP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka stosowania prawnych i finansowych instrumentów ochrony środowiska w konkretnych sytuacjach; główny nacisk położony jest na samodzielne przygotowanie wniosków projektowych do wybranych funduszy finansujących ochronę środowiska i ochronę przyrody.

Strona przedmiotu
1400-112MBTOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Bioremediacja gleb, hałd i osadów z wykorzystanie mikroorganizmów. Zastosowanie wirusów bakteryjnych w procesach oczyszczania ścieków a także do oceny skuteczności procesów separacji membranowej.

Strona przedmiotu
1400-215MSB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć: Cele i zasady monitoringu, monitorowanie kompleksowe. Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja i interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja prób, banki gatunków i materiałów środowiskowych. Monitoring powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych oraz osadów, gleby i gruntów. Monitoring skażeń promieniotwórczych. Ocena stanu środowiska na podstawie występowania specyficznych gatunków oraz zmian ilościowych składników biocenozy. Gromadzenie i opracowywanie danych z monitoringu. Sieć monitoringu polskiego - powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Celem zajęć będzie poznanie metod dostarczających informacji o stanie środowiska na przykładzie oceny skażeń środowiskowych za pomocą monitoringu aparaturowego i biomonitoringu.

Strona przedmiotu
1400-216PELN-en brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-226OEB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praca terenowa - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie ekosystemów bagiennych w przyrodzie i środowisku. Mokradła w krajobrazie. Wpływ gospodarki człowieka na stan ekologiczny mokradeł. Zagrożenia przyrody i kierunki degradacji różnego typu ekosystemów bagiennych. Ochrona bierna i czynna. Dylematy ochrony przyrody. Restytucja przyrodnicza ekosystemów bagiennych. Instrumenty finansowe ochrony mokradeł. Mokradła a rolnictwo, znaczenie programu rolnośrodowiskowego w ochronie ekosystemów bagiennych. Gatunki zagrożone ekosystemów bagiennych - zarys ekologii, metody ochrony. Wielofunkcyjne użytkowanie mokradeł; rola mokradeł w gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, ochronie klimatu. Diagnoza stanu i zagrożeń przyrody ekosystemów bagiennych, opracowanie planów ochrony.

Strona przedmiotu
1400-215ORSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzane są w systemie mieszanym (część w terenie, część w laboratoriach). Omawiamy następujące zagadnienia: zasoby wodne kuli ziemskiej, zapotrzebowanie na wodę (człowiek, flora, fauna wodna), formy i zakres ingerencji człowieka w obieg wody, przyczyny degradacji wód śródlądowych, zagrożenia życia w wodach, działania ochronne i rekultywacyjne. Studenci poznają różne środowiska wodne i bagienne i oceniają stopień ich degradacji, identyfikują zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny eutrofizacji jezior, poznają biologiczne wskaźniki eutrofizacji, stosują w skali laboratoryjnej biologiczne metody ochrony i rekultywacji wód. Na konkretnych przykładach oceniają stopień zagrożenia i podatność jezior na eutrofizację oraz proponują sposoby ochrony i poprawy jakości wody.

Wszystkie aktualne informacje odnaleźć można na stronie:

http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/ochrona-i-rekultywacja-srodowisk-wodnych.html

Strona przedmiotu
1400-216PELN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Podstawy ekologii lasu naturalnego zapoznają z charakterystyką i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych pozbawionych presji człowieka w zestawieniu z lasami kształtowanymi przez gospodarką ludzką. Drzewa modyfikują warunki środowiskowe tak silnie, że bez nich nie można mówić o lesie, jednak lasy różnią się między sobą strukturą przestrzenną, składem gatunkowym, rozmiarami drzew, ich przeżywalnością. Warunki siedliskowe i skład gatunkowy drzewostanu wyznaczają ramy funkcjonowania zespołów grzybów, roślin i zwierząt oraz interakcji pomiędzy osobnikami, gatunkami i zespołami. Jednym z najistotniejszych czynników modyfikujących ekosystemy leśne są zaburzenia: pożary, gradacje owadów, czynniki klimatyczne, zdarzenia losowe. W wyniku zaburzeń w ekosystemach leśnych pojawia się martwe drewno – substrat, którego ilość i charakterystyki mają olbrzymi wpływ na kształtowanie się różnorodności biologicznej lasu.

Strona przedmiotu
1400-226RTZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Degradacja środowiska glebowego - skala problemu. Formy degradacji.

Wpływ zanieczyszczeń gleby na organizmy i ekosystemy. Ocena jakości gleby z wykorzystaniem organizmów - przykładowe biotesty.

Pojęcia rekultywacji, remediacji, rewitalizacji.

Rekultywacja – cele, założenia, fazy i kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych. Wybrane prawne aspekty rekultywacji i ochrony gleb. Biologiczna faza rekultywacji - właściwy dobór gatunków roślin, zagrożenia związane z gatunkami ekspansywnymi i inwazyjnymi. Wykorzystanie naturalnej sukcesji w przywracaniu wartości przyrodniczej terenom zdegradowanym.

Gospodarka wodą na terenach zurbanizowanych - przykłady retencji z wykorzystaniem roślin.

Wielkoskalowa degradacja gleb na skutek pożarów i metody rekultywacji.

Problemy degradacji i rekultywacji gleb na wybranych przykładach.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)