Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-216BCHR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne zapoznające z technikami wyodrębniania, rozdzielania, identyfikacji i analizy ilościowej pierwotnych i wtórnych metabolitów roślinnych (m.in. techniki ekstrakcyjne, różnorodne techniki chromatograficzne i spektralne) oraz metodami badania metabolizmu komórkowego in vitro i in vivo (otrzymywanie komórek, protoplastów, organelli komórkowych, izolowanie i badanie aktywności enzymów, zastosowanie znakowanych izotopowo prekursorów do śledzenia szlaków metabolicznych). Student samodzielnie wykonuje 4 ćwiczenia.

Strona przedmiotu
1400-216BENG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu "Bioenergetyka Roślin" jest zapoznanie studentów ze zmianami w metabolizmie oksydacyjnym roślin zachodzącymi pod wpływem czynników środowiskowych. W ramach przedmiotu studenci uzyskują informacje o zasadach izolacji i charakterystyce organelli związanych z przetwarzaniem energii w komórce roślinnej (mitochondriów, chloroplastów) oraz oznaczaniu statusu energetycznego oraz poziomu redoks.

Strona przedmiotu
1400-126BP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postęp w bioinformatyce oraz technologiach sekwencjonowania wysokoprzepustowego ma ogromny wpływ na rozwój biologii i biotechnologii. Celem zajęć z Bioinformatyki praktycznej jest przygotowanie studentów do pracy z danymi z sekwencjonowania wysokoprzepustowego oraz wykorzystywania narzędzi bioinformatycznych w ich późniejszej pracy. Studenci zaznajomią się z podstawami programowania i technikami bioinformatycznymi wykorzystywanymi w analizach sekwencji, od obróbki surowych danych, poprzez składanie genomów i transkryptomów, do analiz filogenetycznych, metagenomicznych, czy też genomiki porównawczej. Zajęcia te są uzupełnieniem zajęć z Bioinformatyki, o treści związane z analizami danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego oraz o analizy na poziomie genomów i transkryptomów.

Strona przedmiotu
1400-225EMR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z aktualnymi problemami badawczymi ekofizjologii molekularnej roślin. Oprócz metod laboratoryjnych, w szczególności molekularnych, studenci poznają również podstawowe narzędzia bioinformatyczne. Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń laboratoryjnych i pracowni komputerowej, poprzedzonych częścią teoretyczną w postaci seminarium. Każdy ze studentów mógł samodzielnie wykonywać poszczególne zadania. Jedynie prace laboratoryjne z mikromacierzami, ze względu na koszty, będą miały charakter pokazu. Natomiast opracowanie wyników skanowania mikromacierzy będzie wykonywane samodzielnie przez studentów.

Strona przedmiotu
1400-215FB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z szeroko pojętej fizjologii bakterii. Zasadniczym celem wykładu jest zwrócenie uwagi na powszechność występowania bakterii, ich różnorodność, związane z tym ogromne zróżnicowanie i możliwości metaboliczne, wpływ na środowisko w skali mikro i makro. Poruszane są także zagadnienia związane z mechanizmem działania różnych klas antybiotyków oraz bakteryjnej oporności, przedstawione są alternatywne drogi leczenia infekcji bakteryjnych w tym m.in. działanie substancji bioaktywnych, wykorzystywanie pęcherzyków błonowych.

Studenci uczestniczący w zajęciach laboratoryjnych otrzymują skrypt, na podstawie którego prowadzone są ćwiczenia. Po prelekcji studenci wykonują większość zadań w grupach (2-3 osobowych), a niektóre indywidualnie. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów omawiane są przez całą grupę. Studenci poznają metody badawcze związane z wybranymi zagadnieniami w ramach fizjologii bakterii.

Strona przedmiotu
1400-125FRZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia główne procesy fizjologiczne roślin i zwierząt wskazując podobieństwa i różnice w ich przebiegu. W części laboratoryjnej studenci biorą udział zarówno w ćwiczeniach praktycznych jak i wirtualnych. Prelekcja uzupełnia i rozszerza ćwiczenia, wyjaśnia mechanizmy fizjologiczne pozwalające utrzymać homeostazę w organizmie.

Strona przedmiotu
1400-216GENBA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące struktury genomów bakterii i archeonów. Podkreślane są cechy wspólne i unikatowe tych organizmów. Omawiane są procesy replikacji i segregacji DNA, transkrypcji, translacji oraz naprawy DNA uszkodzonego w wyniku różnego typu mutacji. Poruszane są również zagadnienia związane z regulacją ekspresji genów prokariotycznych. Zajęcia obejmują zarówno wątki metodologiczne (genomika, metagenomika, transkryptomika, metatranskryptomika, proteomika, metabolomika, modelowanie metaboliczne), jak i aplikacyjne (identyfikacja i typowanie molekularne mikroorganizmów prokariotycznych oraz wykorzystanie genetyki bakterii w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska). Ćwiczenia stanowią kontynuację i rozwinięcie treści omawianych podczas wykładu.

Strona przedmiotu
1400-225GENC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe prawa dziedziczenia w odniesieniu do genetyki człowieka. Choroby genetyczne - klasyfikacja i przykłady. Molekularne podłoże chorób ludzkich. Choroby mitochondrialne. Choroby neurodegeneracyjne i choroby wieloczynnikowe. Dziedziczenie wielogenowe. Mapowanie genów ludzkich przez analizę sprzężeń i badania asocjacyjne. Piętno genomowe. Organizmy modelowe i ewolucja gatunku ludzkiego.

Nowotwory i starzenie. Diagnostyka. Bioetyka.

Strona przedmiotu
1400-216IMM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w ramach fakultetu Immunologia składają się z dwóch części: wykładu (30 godzin) i ćwiczeń laboratoryjnych (60 godzin). Wykład dotyczy mechanizmów regulacji układu odpornościowego ssaków związanych z jego rozwojem i podstawowymi funkcjami biologicznymi - obroną, nadzorem i utrzymywaniem homeostazy. Omawiane są mechanizmy regulacji odpowiedzi komórek obronnych na antygeny obce i własne. Wyjaśniane są mechanizmy odpowiedzialne za nadmierną lub nieprawidłową aktywność układu odpornościowego.

Ćwiczenia stanowią praktyczne uzupełnienie wykładów o charakterze podstawowym. Studenci zapoznają się szczegółowo z budową układu limfatycznego i morfologią leukocytów. Uczą się izolowania różnych form leukocytów z krwi obwodowej, narządów i tkanek limfoidalnych. Wykonują wybrane testy stosowane do określania aktywności biologicznej komórek odporności wrodzonej i nabytej. Zapoznają się w zakresie podstawowym z zasadami obsługi i wykorzystania techniki cytometrii przepływowej.

Strona przedmiotu
1400-215MIKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za celu przedstawienie podstawowych wiadomości o mikroorganizmach ich bioróżnorodności oraz rozmieszczeniu w biosferze. Omówione są też: Strategie rozwoju mikroorganizmów; Czynniki biotyczne i abiotyczne ekosystemu; Wody i lądy jako środowisko życia; Mikroorganizmy a środowiska skrajne oraz inne środowiska zasiedlane przez mikroorganizmy. Mikrobiologia atmosfery jako łącznik między środowiskami. Interakcje między mikroorganizmami a makroorganizmami. Zjawisko syntrofii. Ryzosfera. Mykoryza. Biofilmy i ich powszechność w środowisku. Rola mikroorganizmów w degradacji materii organicznej i obiegu pierwiastków w biosferze. Mikroorganizmy w ochronie środowiska naturalnego i biotechnologii środowiskowej (oczyszczanie ścieków, kompostowanie, bioremediacja gruntów i terenów skażonych, ługowanie metali z rud, dezodoryzacja gazów, biosensory). Metody badawcze rekomendowane w mikrobiologii środowiskowej. Na ćwiczeniach studenci uczą się ponadto podstawowych technik mikrobiologicznych.

Strona przedmiotu
1400-226RTZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Degradacja i dewastacja środowiska glebowego. Główne formy i przykłady degradacji gleb związanej z działalnością człowieka.

Pojęcia odnoszące się do rekultywacji zdegradowanych terenów i ochrony gleb stosowane w wybranych przepisach prawnych w Polsce.

Rekultywacja – cele, założenia, fazy i kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych. Biologiczna faza rekultywacji - właściwy dobór gatunków roślin, zagrożenia związane z gatunkami ekspansywnymi i inwazyjnymi. Wykorzystanie naturalnej sukcesji w przywracaniu wartości przyrodniczej terenom zdegradowanym.

Rola zieleni na terenach zurbanizowanych m.in. przykłady retencji wody opadowej z wykorzystaniem roślin, znaczenie roślin w remediacji.

Wielkoskalowa degradacja gleb na skutek pożarów i metody rekultywacji.

Problemy degradacji i rekultywacji gleb na wybranych przykładach

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)