Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maya Hieroglyphic Writing - beginner level

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-MAY-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Maya Hieroglyphic Writing - beginner level
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Archeologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs jest kierowany do studentów wszystkich kierunków i trybów studiów (stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych, I, II oraz III stopnia), zainteresowanych systemem pisma dawnych Majów. Nie jest wymagana wstępna znajomość dziedziny, bowiem przewidziane zostały lekcje wprowadzające do tematyki kultury Majów oraz systemów pisma.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Jednym z największych osiągnięć cywilizacji Majów był wyjątkowo rozwinięty system pisma, a jego odczytywaniem zajmują się do dzisiaj uczeni z całego świata. Dzięki ich pracy jesteśmy w stanie poznać treść tysięcy zachowanych inskrypcji, które odsłaniają przed nami różne aspekty życia dawnych Majów. Studenci, w ramach prowadzonego kursu, mają możliwość stopniowego opanowywania teoretycznej wiedzy na temat pisma Majów i wykorzystywania jej do odczytywania tekstów glificznych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje osiemnaście rozdziałów. Po ogólnym wprowadzeniu na temat cywilizacji Majów i systemów pisma, studenci zapoznają się, krok po kroku, z informacjami na temat: materiałów, technik i narzędzi używanych przez Majów do spisywania tekstów; historii pisma Majów i jego odczytywania; matematyki i kalendarza Majów; rodzajów znaków i ich wariantów graficznych używanych w piśmie Majów; transliteracji i transkrypcji bloków glificznych; lingwistyki; metody analizowania tekstów; treści zachowanych inskrypcji. Poszczególne rozdziały zawierają szczegółowe wyjaśnienia i tłumaczenia zapisów glificznych i przygotowane są w formacie pdf. Przy każdym rozdziale znajdują się obowiązkowe ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom sprawdzić nabyte umiejętności. Studenci mają też możliwość poszerzania swej wiedzy poprzez dodatkowe zadania i dyskusje na forum. Celem kursu jest teoretyczna i praktyczna nauka czytania i analizowania inskrypcji dawnych Majów Kurs został przygotowany przez Svena Gronemeyera i Elisabeth Wagner pod nadzorem Nikolaia Grube z Uniwersytetu w Bonn. Kurs jest prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim od 2003/2004 roku. Jest to jedyny na świecie kurs internetowy epigrafiki Majów. Zajęcia realizowane są na uniwersyteckiej platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem: http://kampus.uw.edu.pl/ (gdzie należy zapisać się na kurs po rejestracji w systemie USOS). Pytania w sprawie zapisów można kierować na adres: maya_1@uw.edu.pl

Zapraszamy na stronę www.warsawmayameeting.com, gdzie zamieszczane będą informacje o wydarzeniach związanych z badaniami kultury Majów prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Literatura:

Nie jest wymagana znajomość literatury przedmiotu przed przystąpieniem do kursu. Bibliografia do każdego rozdziału kursu została włączona w tok nauczania (w formacie PDF).

Efekty uczenia się:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do odczytywania i zrozumienia glificznych inskrypcji dawnych Majów.

Metody i kryteria oceniania:

Do każdego rozdziału kursu dołączone są obowiązkowe ćwiczenia. Zaliczenie kursu uzyskuje się na podstawie regularnego uczestnictwa i końcowego egzaminu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)