Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polonista na rynku mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polonista na rynku mediów
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają możliwości wykorzystania swoich umiejętności filologicznych na rynku medialnym (prasa, radio, telewizja, media społecznościowe, media internetowe, branża reklamowa, branża filmowa, PR, marketing). Zajęcia te pozwolą słuchaczom sprofilować swój potencjał medialny; określić, w której z branż mogliby odbyć praktykę jako poloniści; która z branż najlepiej odpowiada ich zdolnościom osobistym i kompetencjom profesjonalnym oraz które z kompetencji warto rozwijać.

Pełny opis:

Zajęcia odznaczają się naciskiem na praktykę, w przeważającej mierze będą miały charakter warsztatowy.

Zagadnienia teoretyczne odegrają w nich mniejszą rolę. Takie ujęcie pozwoli na przećwiczenie różnorodnych umiejętności potrzebnych do zaistnienia oraz funkcjonowania na współczesnym rynku mediów.

Studenci poznają jak najszersze możliwości wykorzystania swoich umiejętności filologicznych na rynku medialnym, dzięki czemu skuteczniej rozpoznają predyspozycje do konkretnych dziedzin.

Poszczególne ćwiczenia (np. wykonanie zadań pisemnych związanych z konkretnymi gatunkami prasowymi, użytkowymi) będą dostosowane do aktualnych potrzeb rynkowych oraz wymagań stawianych w ogłoszeniach o pracę w branży medialnej, reklamowej, PR. Nacisk zostanie położony na miejsce polonisty w mediach społecznościowych, jako medium nowego typu.

Spotkania z praktykami (m.in. dziennikarze radiowi i prasowi, rzecznicy, reportażyści, copywriterzy, twórcy wideo telewizyjnego i internetowego) będą organizowane w takim zakresie, jaki okaże się możliwy ze względu na plan zajęć.

Literatura:

Lektury będą podawane na bieżąco przez prowadzącego podczas trwania zajęć.

We własnym zakresie zalecane jest śledzenie branżowych stron internetowych i pism, np. Wirtualne Media, Press, portali informacyjnych oraz mediów społecznościowych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu Student/Studentka:

- zna charakterystykę rodzimego rynku mediów,

- potrafi wskazać potencjał zatrudnienia polonisty w różnych obszarach mediów,

- rozumie reguły tworzenia treści ukierunkowanych na różne grupy odbiorców,

- rozumie pojęcia stosowane w różnych obszarach pracy w mediach,

- zna kulisy pracy w redakcji, w newsroomie, w systemie agencyjnym,

- jest świadomy/świadoma specyfiki pracy w środowisku mediów,

- lepiej rozumie własne preferencje.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, case studies, spotkania z praktykami.

Metody i kryteria oceniania: na końcową ocenę złożą się twórcza i kontrolowana obecność na zajęciach, aktywność, udział w dyskusji oraz realizacja projektu zaliczeniowego na wysokim poziomie merytorycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Jankun-Dopart, Piotr Lehr-Spławiński, Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Krzysztof Kopczyński, Piotr Lehr-Spławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci poznają możliwości wykorzystania swoich umiejętności filologicznych na rynku medialnym (prasa, radio, telewizja, internet, branża reklamowa, branża filmowa, PR). Zajęcia te pozwolą słuchaczom sprofilować swój potencjał medialny; określić, w której z branż mogliby odbyć praktykę jako poloniści; która z branż najlepiej odpowiada ich zdolnościom osobistym i kompetencjom profesjonalnym.

Pełny opis:

Zajęcia odznaczają się naciskiem na praktykę, w przeważającej mierze będą miały charakter warsztatowy. Zagadnienia teoretyczne odegrają w nich mniejszą rolę. Takie ujęcie pozwoli na przećwiczenie różnorodnych umiejętności potrzebnych do zaistnienia oraz funkcjonowania na współczesnym rynku mediów. Studenci poznają jak najszersze możliwości wykorzystania swoich umiejętności filologicznych na rynku medialnym, dzięki czemu skuteczniej rozpoznają predyspozycje do konkretnych dziedzin. Poszczególne ćwiczenia (np. wykonanie zadań pisemnych związanych z konkretnymi gatunkami prasowymi, użytkowymi) będą dostosowane do aktualnych potrzeb rynkowych oraz wymagań stawianych

w ogłoszeniach o pracę w branży medialnej, reklamowej, PR. Przewidziane zostały spotkania podczas zajęć z praktykami (dziennikarze radiowi i prasowi, rzecznicy, reportażyści, copywriterzy), którzy podzielą się własnym doświadczeniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci poznają możliwości wykorzystania swoich umiejętności filologicznych na rynku medialnym (prasa, radio, telewizja, internet, branża reklamowa, branża filmowa, PR). Zajęcia te pozwolą słuchaczom sprofilować swój potencjał medialny; określić, w której z branż mogliby odbyć praktykę jako poloniści; która z branż najlepiej odpowiada ich zdolnościom osobistym i kompetencjom profesjonalnym.

Pełny opis:

Zajęcia odznaczają się naciskiem na praktykę, w przeważającej mierze będą miały charakter warsztatowy. Zagadnienia teoretyczne odegrają w nich mniejszą rolę. Takie ujęcie pozwoli na przećwiczenie różnorodnych umiejętności potrzebnych do zaistnienia oraz funkcjonowania na współczesnym rynku mediów. Studenci poznają jak najszersze możliwości wykorzystania swoich umiejętności filologicznych na rynku medialnym, dzięki czemu skuteczniej rozpoznają predyspozycje do konkretnych dziedzin. Poszczególne ćwiczenia (np. wykonanie zadań pisemnych związanych z konkretnymi gatunkami prasowymi, użytkowymi) będą dostosowane do aktualnych potrzeb rynkowych oraz wymagań stawianych

w ogłoszeniach o pracę w branży medialnej, reklamowej, PR. Przewidziane zostały spotkania podczas zajęć z praktykami (dziennikarze radiowi i prasowi, rzecznicy, reportażyści, copywriterzy), którzy podzielą się własnym doświadczeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)