Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura słowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-11A1KS
Kod Erasmus / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura słowa
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

---

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot służy:

• zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego

• wyposażeniu słuchaczy w narzędzia pozwalające samodzielnie dokonywać oceny poprawności nowych zjawisk językowych,

• kształtowaniu umiejętności właściwego posługiwania się leksyką i frazeologią, tworzenia wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym.

Pełny opis:

Podczas wykładu student:

• zapozna się z podstawowymi terminami językoznawstwa normatywnego oraz pozna najważniejsze historyczne i współczesne publikacje kodyfikujące normę językową;

• usłyszy o organizacjach zajmujących się instytucjonalnie polityką językową;

• pozna szanse otwierające się dla polszczyzny i niebezpieczeństwa jej zagrażające w dobie globalizacji;

• zapozna się z typologią i mechanizmami powstawania błędów językowych;

• zostanie uwrażliwiony na walory estetyczne i etykę wypowiedzi, zasady etykiety językowej oraz wartość społeczną, estetyczną i poznawczą języka;

• zapozna się z podstawowymi terminami z zakresu leksykologii.

Ćwiczenia poświęcone będą przede wszystkim rozwijaniu kultury języka w sensie podmiotowym – chodzi o kształtowanie u studentów umiejętności poprawnego (tj. zgodnego z normą językową) posługiwania się językiem w jego warstwie leksykalno-frazeologicznej oraz stylistycznej. Student pod kierunkiem prowadzącego zajęcia będzie analizował fragmenty współczesnych tekstów i dokonywał ich korekty pod kątem poprawności leksykalno-frazeologicznej i stylistycznej.

Literatura:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2015.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

+ artykuły i książki zalecane przez nauczyciela

Efekty uczenia się:

Student:

- posługuje się leksyką i frazeologią zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami posługiwania się leksykalnymi jednostkami językowymi;

- dostosowuje dobór leksyki do okoliczności, np. możliwości odbiorcy, do jego funkcji społecznej;

-wypowiada się zrozumiale, przekonująco, z zastosowaniem bogatych leksykalnych środków językowych;

- rozpoznaje typy błędów leksykalnych i mechanizmy ich powstawania, opisuje je z wykorzystaniem terminologii językoznawstwa normatywnego;

- analizuje współczesne polskie teksty użytkowe i dokonuje oceny normatywnej użytej w nich leksyki oraz uzasadnia swoje sądy;

- rozponaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie słownictwa;

- definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa normatywnego i posługuje się nimi w ocenie zjawisk językowych;

- buduje teksty spełniające wymogi etyki słowa, rozpoznaje zabiegi manipulacyjne;

- posługuje się językiem zgodnie z zasadami etykiety językowej; rozpoznaje tendencje w zakresie polskiej etykiety językowej;

- posługuje się językiem polskim ze świadomością , że język jest nie tylko narzędziem komunikacji , ale wartością kultury; - wykazuje postawę troski o język, rozpoznaje zjawisko wulgaryzacji;

- odwołuje się w swoich sądach o słownictwie do aktualnych wydawnictw ortoepicznych i kodyfikujących;

- objaśnia zjawiska leksykalne we współczesnej polszczyźnie;

- definiuje i rozpoznaje podstawowe relacje formalne i semantyczne między wyrazami;

- zna cechy charakterystyczne dla różnych stylów funkcjonalnych;

- jest w stanie analizować teksty reprezentujące te style.

Metody i kryteria oceniania:

-Zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych przeprowadzonych na ćwiczeniach (ostatecznie na poziomie co najmniej 60%).

- Zaliczenie sprawdzianu po wykładzie (na poziomie co najmniej 60%).

- Końcowy egzamin ustny.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Praktyki zawodowe:

----

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Iwona Burkacka, Agata Hącia, Katarzyna Kłosińska, Jarosław Łachnik, Barbara Pędzich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)