Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura i kultura najnowsza /po 1989 r./

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A3LN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura i kultura najnowsza /po 1989 r./
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej po 1989 roku. Omówione zostaną najważniejsze zjawiska z zakresu liryki, epiki, dramatu, krytyki i życia literackiego.

Pełny opis:

1. Przełom 80/90 - rekonesans

2. Klasycy i barbarzyńcy (z historią „brulionu” w tle)

3. Starzy mistrzowie

4. Ku diagnozie sytuacji społecznej - w oczekiwaniu na nową „Lalkę”?

5. Fabulatorzy

6. Nieepicki model prozy

7. Feminizm w literaturze

8. Queer/kamp

9. Wobec Holocaustu

10. Zwrot polityczny

11. Wzmożenia narodowe

12. Non-fiction po 1989 roku

13. Fantasy/SF po 1989 roku

14. Nagrody, czasopisma itd.

15. Ku teraźniejszości (perspektywy, kierunki...)

Literatura:

1. Czapliński Przemysław, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

2. Czapliński Przemysław, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007.

3. Czapliński Przemysław, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

4. Czapliński Przemysław, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.

5. Gosk Hanna, Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, Warszawa 2010.

6.Gutorow Jacek, Niepodległość głosu, Kraków 2002

7. Gutorow Jacek, Urwany ślad, Wrocław 2007.

8. Iwasiów Inga, Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku, Szczecin 2013.

9. Janion Maria, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.

10. Jarzębski Jerzy, Apetyt na przemianę, Znak, Kraków 1997.

11. Klejnocki Jerzy, Sosnowski Jerzy, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „brulionu” (1986-1996), Sic!, Warszawa 1996.

12. Marecki Piotr, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku, Kraków 2005.

13. Marecki Piotr, Stokfiszewski Igor, Witkowski Michał (red.), Tekstylia. O "rocznikach siedemdziesiątych", Kraków 2002.

14. Nowacki Dariusz, Kobiety do czytania. Szkice o prozie, Katowice 2019.

15. Nowacki Dariusz, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90, Kraków 1999.

16. Nowacki Dariusz, Krzysztof Uniłowski (red.), Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1 cz. 1, Życie literackie po roku 1989, Wydawnictwo

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

17. Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof, Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1 cz. 2, Życie literackie po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

18. Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof (red.), Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Katowice 2003.

19. Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, część 1-3, Katowice.

20. Skrendo Andrzej, Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko, [w:] Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje, „Universitas”, Kraków 2005.

21. Skurtys Jakub, Wiersz… i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku, Kraków 2021.

22. Stokfiszewski Igor, Zwrot polityczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

23. Tomczok Marta, Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka - ideologia - popkultura, Warszawa 2018.

24. Uniłowski Krzysztof, Kup pan książkę! Szkice i recenzje, Katowice 2008.

25. Uniłowski Krzysztof, Prawo krytyki: o nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Katowice 2013.

26. Uniłowski Krzysztof, Skądinąd: zapiski krytyczne, Bytom 1998.

27. Warkocki Błażej, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007.

Literatura podmiotu: lista autorów (i ich prac), o których traktować będzie wykład, pokrywa się (w dużej mierze) z listą zamieszczoną na stronie: http://www.xxwiek.ilp.uw.edu.pl/egzaminy.html

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe kategorie krytyczno- i historycznoliterackie stosowane do opisu literatury najnowszej.

Orientuje się w kluczowych zjawiskach literatury polskiej po roku 1989.

Zna najważniejsze nazwiska poetów, pisarzy i krytyków, tytuły książek, nazwy i charakter instytucji życia literackiego.

Odróżnia pokolenia i nurty literackie, potrafi przypisać do nich twórców.

Potrafi zrekonstruować przebieg najważniejszych procesów w literaturze współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium na ostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czardybon, Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Marcin Czardybon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czardybon, Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Marcin Czardybon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)