Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura polska lat 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11B1W1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura polska lat 1918-1945
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Moduł "Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Moduł "Tradycja i Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2024 - stacjonarne 2-go stopnia
Moduł "Tradycja" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Skrócony opis:

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zaprezentowanie kluczowych problemów historycznoliterackich, które omawiane będą nie tylko teoretycznie, lecz także na przykładach tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych powstałych w latach 1918-1945.

Tematami kolejnych zajęć staną się między innymi takie zagadnienia jak:

- grupy literackie oraz ich typy i przedstawiciele w literaturze polskiej I połowy XX wieku;

- główne nurty poezji i prozy lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- przemiany form dramatycznych w latach 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura polska wobec wojny i okupacji zaprezentowana na wybranych przykładach;

- wpływ czynników zewnątrzliterackich na procesy rozwojowe literatury polskiej I połowy XX wieku;

- literatura wysoka wobec konwencji literatury popularnej oraz wpływów kultury masowej;

- najważniejsze dyskusje krytycznoliterackie lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura piękna wobec historii idei.

Celem ćwiczeń jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać uczestników do refleksji nad znaczeniem literatury współczesnej i badań historycznoliterackich w kulturze. Wskazywać powinny obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Kwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia (1990).

3. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

4. J. Święch, Literatura polska w latach drugiej wojny światowej (1997).

5. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

Utwory literackie

1. Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1–2. Orientacja w poezji Skamandra, Awangardy Krakowskiej, Kwadrygi, Żagarów.

2. Baczyński Krzysztof K., wybór wierszy.

3. Broniewski Władysław, wybór wierszy.

4. Choromański Michał, Zazdrość i medycyna.

5. Czechowicz Józef, wybór wierszy.

6. Dąbrowska Maria, Noce i dnie

7. Dąbrowska Maria, Ludzie stamtąd (wybrane opowiadanie)

8. Gombrowicz Witold, Ferdydurke.

9. Gombrowicz Witold, Pamiętnik z okresu dojrzewania (np. Tancerz mecenasa Kraykowskiego)

10. Irzykowski Karol, Wybór pism krytycznoliterackich (Programofobia; Godność krytyki).

11. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór opowiadań.

12. Kaden-Bandrowski Juliusz, Generał Barcz.

13. Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka.

14. Lechoń Jan, wybór wierszy.

15. Leśmian Bolesław, wybór wierszy.

16. Miłosz Czesław, wybór wierszy.

17. Nałkowska Zofia, Dzienniki czasu wojny.

18. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, wybór wierszy.

19. Peiper Tadeusz, Tędy. Nowe usta.

20. Przyboś Julian, wybór wierszy.

21. Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe

22. Staff Leopold, wybór wierszy.

23. Stempowski Jerzy, Nowe marzenia samotnego wędrowca

24. Tuwim Julian, wybór wierszy.

25. Uniłowski Zbigniew, Wspólny pokój.

26. Wierzyński Kazimierz, wybór wierszy.

27. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pożegnanie jesieni lub Nienasycenie.

28. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Matka, Szewcy.

29. Wittlin Józef, Sól ziemi.

30. Żeromski Stefan, Przedwiośnie.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Berent Wacław, Diogenes w kontuszu.

2. Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny.

3. Breza Tadeusz, Adam Grywałd.

4. Miciński Bolesław, Podróże do piekieł lub Portret Kanta.

5. Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy.

6. Fryde Ludwik, Wybór pism krytycznych (Conrad i kryzys powieści psychologicznej lub Trzy pokolenia literackie)

7. Gajcy Tadeusz, wybór wierszy.

8. Witold Gombrowicz, Ślub lub Operetka.

9. Grabiński Stefan, wybrane opowiadanie

10. Irzykowski Karol, Walka o treść (Teść i forma. Studium z literackiej teorii poznania. Polemika ze St. I. Witkiewiczem)

11. Jasieński Bruno, Palę Paryż.

12. Jaworski Roman, Wesele Hrabiego Orgaza.

13. Koniński Karol Ludwik, Szkice krytyczne (Etyzm w krytyce literackiej. O poglądach krytyckich Karola Irzykowskiego)

14. Liebert Jerzy, wybór wierszy.

15. Rembek Stanisław, W polu.

16. Szaniawski Jerzy, dramat do wyboru.

17. Trzebiński Andrzej, Aby podnieść różę

18. Vincenz Stanisław, Na wysokiej połoninie, t. 1.

19. Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, zna tematy i idee pisarskie ze szczególnym uwzględnieniem twórców współczesnej literatury polskiej.

Umiejętności:

- Student czyta, interpretuje i analizuje teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny, kulturowy oraz teksty o charakterze naukowym.

- Ma pogłębioną umiejętność krytycznego spojrzenia na proces historycznoliteracki i właściwego sytuowania w nim różnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Kompetencje społeczne:

- Student jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- Student ma dogłębną świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest systematycznie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Oceny zakresu wiedzy studenta dokonywane są za pomocą sprawdzianów pisemnych / egzaminów i kolokwiów ustnych / sprawdzania prac semestralnych i rocznych. Kryteria oceny obejmują wiedzę merytoryczną (historycznoliteracką), umiejętności interpretacyjne, umiejętności formułowania wypowiedzi (ustnej i pisemnej) oraz ogólną orientację w kulturze XX wieku.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 102 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Marcin Czardybon, Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zaprezentowanie kluczowych problemów historycznoliterackich, które omawiane będą nie tylko teoretycznie, lecz także na przykładach tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych powstałych w latach 1918-1945.

Tematami kolejnych zajęć staną się między innymi takie zagadnienia jak:

- grupy literackie oraz ich typy i przedstawiciele w literaturze polskiej I połowy XX wieku;

- główne nurty poezji i prozy lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- przemiany form dramatycznych w latach 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura polska wobec wojny i okupacji zaprezentowana na wybranych przykładach;

- wpływ czynników zewnątrzliterackich na procesy rozwojowe literatury polskiej I połowy XX wieku;

- literatura wysoka wobec konwencji literatury popularnej oraz wpływów kultury masowej;

- najważniejsze dyskusje krytycznoliterackie lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura piękna wobec historii idei.

Celem ćwiczeń jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać uczestników do refleksji nad znaczeniem literatury współczesnej i badań historycznoliterackich w kulturze. Wskazywać powinny obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Kwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia (1990).

3. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

4. J. Święch, Literatura polska w latach drugiej wojny światowej (1997).

5. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

Utwory literackie

1. Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1–2. Orientacja w poezji Skamandra, Awangardy Krakowskiej, Kwadrygi, Żagarów.

2. Baczyński Krzysztof K., wybór wierszy.

3. Broniewski Władysław, wybór wierszy.

4. Choromański Michał, Zazdrość i medycyna.

5. Czechowicz Józef, wybór wierszy.

6. Dąbrowska Maria, Noce i dnie

7. Dąbrowska Maria, Ludzie stamtąd (wybrane opowiadanie)

8. Gombrowicz Witold, Ferdydurke.

9. Gombrowicz Witold, Pamiętnik z okresu dojrzewania (np. Tancerz mecenasa Kraykowskiego)

10. Irzykowski Karol, Wybór pism krytycznoliterackich (Programofobia; Godność krytyki).

11. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór opowiadań.

12. Kaden-Bandrowski Juliusz, Generał Barcz.

13. Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka.

14. Lechoń Jan, wybór wierszy.

15. Leśmian Bolesław, wybór wierszy.

16. Miłosz Czesław, wybór wierszy.

17. Nałkowska Zofia, Dzienniki czasu wojny.

18. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, wybór wierszy.

19. Peiper Tadeusz, Tędy. Nowe usta.

20. Przyboś Julian, wybór wierszy.

21. Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe

22. Staff Leopold, wybór wierszy.

23. Stempowski Jerzy, Nowe marzenia samotnego wędrowca

24. Tuwim Julian, wybór wierszy.

25. Uniłowski Zbigniew, Wspólny pokój.

26. Wierzyński Kazimierz, wybór wierszy.

27. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pożegnanie jesieni lub Nienasycenie.

28. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Matka, Szewcy.

29. Wittlin Józef, Sól ziemi.

30. Żeromski Stefan, Przedwiośnie.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Berent Wacław, Diogenes w kontuszu.

2. Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny.

3. Breza Tadeusz, Adam Grywałd.

4. Miciński Bolesław, Podróże do piekieł lub Portret Kanta.

5. Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy.

6. Fryde Ludwik, Wybór pism krytycznych (Conrad i kryzys powieści psychologicznej lub Trzy pokolenia literackie)

7. Gajcy Tadeusz, wybór wierszy.

8. Witold Gombrowicz, Ślub lub Operetka.

9. Grabiński Stefan, wybrane opowiadanie

10. Irzykowski Karol, Walka o treść (Teść i forma. Studium z literackiej teorii poznania. Polemika ze St. I. Witkiewiczem)

11. Jasieński Bruno, Palę Paryż.

12. Jaworski Roman, Wesele Hrabiego Orgaza.

13. Koniński Karol Ludwik, Szkice krytyczne (Etyzm w krytyce literackiej. O poglądach krytyckich Karola Irzykowskiego)

14. Liebert Jerzy, wybór wierszy.

15. Rembek Stanisław, W polu.

16. Szaniawski Jerzy, dramat do wyboru.

17. Trzebiński Andrzej, Aby podnieść różę

18. Vincenz Stanisław, Na wysokiej połoninie, t. 1.

19. Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 102 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Marcin Czardybon, Zbigniew Jazienicki, Jagoda Wierzejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zaprezentowanie kluczowych problemów historycznoliterackich, które omawiane będą nie tylko teoretycznie, lecz także na przykładach tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych powstałych w latach 1918-1945.

Tematami kolejnych zajęć staną się między innymi takie zagadnienia jak:

- grupy literackie oraz ich typy i przedstawiciele w literaturze polskiej I połowy XX wieku;

- główne nurty poezji i prozy lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- przemiany form dramatycznych w latach 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura polska wobec wojny i okupacji zaprezentowana na wybranych przykładach;

- wpływ czynników zewnątrzliterackich na procesy rozwojowe literatury polskiej I połowy XX wieku;

- literatura wysoka wobec konwencji literatury popularnej oraz wpływów kultury masowej;

- najważniejsze dyskusje krytycznoliterackie lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura piękna wobec historii idei.

Celem ćwiczeń jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać uczestników do refleksji nad znaczeniem literatury współczesnej i badań historycznoliterackich w kulturze. Wskazywać powinny obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Kwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia (1990).

3. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

4. J. Święch, Literatura polska w latach drugiej wojny światowej (1997).

5. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

Utwory literackie

1. Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1–2. Orientacja w poezji Skamandra, Awangardy Krakowskiej, Kwadrygi, Żagarów.

2. Baczyński Krzysztof K., wybór wierszy.

3. Broniewski Władysław, wybór wierszy.

4. Choromański Michał, Zazdrość i medycyna.

5. Czechowicz Józef, wybór wierszy.

6. Dąbrowska Maria, Noce i dnie

7. Dąbrowska Maria, Ludzie stamtąd (wybrane opowiadanie)

8. Gombrowicz Witold, Ferdydurke.

9. Gombrowicz Witold, Pamiętnik z okresu dojrzewania (np. Tancerz mecenasa Kraykowskiego)

10. Irzykowski Karol, Wybór pism krytycznoliterackich (Programofobia; Godność krytyki).

11. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór opowiadań.

12. Kaden-Bandrowski Juliusz, Generał Barcz.

13. Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka.

14. Lechoń Jan, wybór wierszy.

15. Leśmian Bolesław, wybór wierszy.

16. Miłosz Czesław, wybór wierszy.

17. Nałkowska Zofia, Dzienniki czasu wojny.

18. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, wybór wierszy.

19. Peiper Tadeusz, Tędy. Nowe usta.

20. Przyboś Julian, wybór wierszy.

21. Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe

22. Staff Leopold, wybór wierszy.

23. Stempowski Jerzy, Nowe marzenia samotnego wędrowca

24. Tuwim Julian, wybór wierszy.

25. Uniłowski Zbigniew, Wspólny pokój.

26. Wierzyński Kazimierz, wybór wierszy.

27. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pożegnanie jesieni lub Nienasycenie.

28. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Matka, Szewcy.

29. Wittlin Józef, Sól ziemi.

30. Żeromski Stefan, Przedwiośnie.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Berent Wacław, Diogenes w kontuszu.

2. Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny.

3. Breza Tadeusz, Adam Grywałd.

4. Miciński Bolesław, Podróże do piekieł lub Portret Kanta.

5. Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy.

6. Fryde Ludwik, Wybór pism krytycznych (Conrad i kryzys powieści psychologicznej lub Trzy pokolenia literackie)

7. Gajcy Tadeusz, wybór wierszy.

8. Witold Gombrowicz, Ślub lub Operetka.

9. Grabiński Stefan, wybrane opowiadanie

10. Irzykowski Karol, Walka o treść (Teść i forma. Studium z literackiej teorii poznania. Polemika ze St. I. Witkiewiczem)

11. Jasieński Bruno, Palę Paryż.

12. Jaworski Roman, Wesele Hrabiego Orgaza.

13. Koniński Karol Ludwik, Szkice krytyczne (Etyzm w krytyce literackiej. O poglądach krytyckich Karola Irzykowskiego)

14. Liebert Jerzy, wybór wierszy.

15. Rembek Stanisław, W polu.

16. Szaniawski Jerzy, dramat do wyboru.

17. Trzebiński Andrzej, Aby podnieść różę

18. Vincenz Stanisław, Na wysokiej połoninie, t. 1.

19. Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)