Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Psychologia kliniczna jest dziedziną badań naukowych oraz obszarem działalności praktycznej psychologów, która dotyczy zaburzonych, jak i zdrowych przejawów funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego, behawioralnego i somatycznego. Dziedzina ta w sposób na-ukowy opisuje i wyjaśnia zaburzone i zdrowe funkcjonowanie, ukazuje mechanizmy patoge-netyczne i salutogenetyczne, a praktyczne zastosowanie polega na diagnozie zaburzeń lub zdrowia, która staje się podstawą do planowania i stosowania psychologicznych form pomocy. Psychologia kliniczna jest szeroką dziedziną, w ramach której wyodrębnia się wiele sub-dyscyplin. Do najważniejszych z nich należą psychologia kliniczna dziecka i rodziny, psycho-logia kliniczna osoby dorosłej, neuropsychologia, psychologia zdrowia oraz cztery formy pomocy psychologicznej (profilaktyka, interwencja kryzysowa, psychoterapia oraz rehabilita-cja społeczna). Niniejszy wykład i seminarium koncentrują się na psychologii klinicznej dziecka, psychologii klinicznej osoby dorosłej oraz pomocy psychologicznej (tematyka doty-cząca pozostałych obszarów psychologii klinicznej omawiana jest na innych obowiązkowych zajęciach).

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą etiologii i mecha-nizmów powstawania zaburzeń psychicznych i problemów klinicznych z naciskiem na te oparte na dowodach naukowych. Zaburzenia psychiczne oraz zachowania zostaną zaprezen-towane zgodnie z międzynarodowymi klasyfikacjami ICD-10, DSM V oraz DC:0-5. Studenci uzyskają również informację o powstającej nowe klasyfikacji ICD-11. Treść wykładów obej-muje rozpoznawanie problemów psychicznych i ich klasyfikowanie, określanie mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych, znaczenie modeli teoretycznych w diagnozie klinicznej zaburzeń psychicznych oraz sposoby interwencji terapeutycznej i pomocy psychologicznej. Wykłady mają na celu integrację wiedzy z obszaru psychologii dziecka i rodziny z psychologią kliniczną wieku dorosłego.

Seminarium ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności całościowej analizy problemów psychologicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie diagnozy i po-mocy psychologicznej. W toku zajęć ukazywana będzie ciągłość między rozwojem zaburzeń u dzieci a funkcjonowaniem osób w życiu dorosłym. Studenci będą mieli również okazję do ćwiczenia umiejętności zastosowania wiedzy płynącej z badań naukowych do rozumienia problematyki danej jednostki. Przedstawione zostaną dwa współczesne sposoby uprawiania psychologii klinicznej – praktyki opartej na dowodach (ang. evidence-based practice EBP) oraz praktyki poinformowanej badaniami (ang. evidence-informed practice EIP). Z tych po-wodów osiową metodą pracy w ramach seminarium jest analiza studiów przypadków. Ze względu na tę formę pracy duża część zajęć będzie się koncentrować wokół wybranych, spe-cyficznych problemów.

Literatura:

Informacje dotyczące wymaganej literatury opisane są w sekcji “Zakres”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Burnos, Małgorzata Dragan, Małgorzata Gambin, Joanna Jurek, Grażyna Kmita, Krzysztof Krawczyk, Karolina Kubicka, Magdalena Linke-Jankowska, Karolina Małek, Agnieszka Maryniak, Piotr Pawłowski, Joanna Radoszewska, Rafał Styła, Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)