Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia obligatoryjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia obligatoryjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
2500-PL-PS-OB1Z-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawową wiedzą dotyczącą biologicznych mechanizmów leżących u podstaw związku mózg-zachowanie oraz dostarczenie ram pojęciowych do dalszego kształcenia na kierunku psychologia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1L-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład składa się z dwóch części – pierwsza obejmuje podstawy etologii, druga – podstawy genetyki.

Celem pierwszej części zajęć jest uzupełnienie wiedzy studentów pierwszego roku nt. biologicznych mechanizmów zachowania o podstawy etologii, tj. nauki o „obyczajach” zwierząt. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami służącymi do opisu, klasyfikacji oraz wyjaśniania źródeł i przyczyn zachowania zwierząt. Zgodnie z paradygmatem etologii akcentowany będzie adaptacyjny aspekt zachowania.

Celem drugiej części zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej. W ramach kursu omawiane będą między innymi następujące zagadnienia: rodzaje i budowa kwasów nukleinowych, prawa i mechanizmy dziedziczenia, główne mechanizmy funkcjonowania genów. Wskazywane będą możliwe mechanizmy wpływu genetycznego na zachowanie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3Z-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie diagnozy psychologicznej, jako jednej z form działalności psychologa, mającej zastosowanie w aktywności badawczej i w praktyce psychologicznej. Wskazuje się na znaczenie wiedzy psychologicznej jako nieodzownej w procesie diagnozowania i formułowaniu diagnozy psychologicznej. Metody diagnozy psychologicznej mają za podstawę określoną teorię lub koncepcję psychologiczną. Zastosowanie metod diagnozy psychologicznej wiąże się z określonym problemem badawczym, przedmiotem lub podmiotem badania

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB4Z-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi pojawiającymi się we współczesnej psychologii. Niezależnie od ukończonej specjalizacji i od miejsca, w którym wykonuje się zawód - dylematy etyczne będą się pojawiać, a psycholog będzie musiał podejmować związane z nimi decyzje. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującymi w psychologii standardami etycznymi oraz wskazaniem ich zastosowań w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zawarte w wykładzie informacje mają stanowić rodzaj przewodnika, który wspomoże przyszłych psychologów w rozwiązywaniu problemów etycznych, z którymi się zetkną.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1Z-5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest przeznaczony dla studentów wydziału psychologii i umożliwia zdobycie wiedzy na temat filozoficznych problemów związanych z tą dziedziną wiedzy. Celem wykładu jest przekazanie studentom psychologii wiedzy na temat wybranych koncepcji filozoficznych, w szczególności: koncepcji z zakresu filozofii człowieka, filozofii umysłu oraz filozofii nauki.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1L-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Myśl psychologiczną w czasach poprzedzających epokę psychologii akademickiej (czyli przez prawie całe dzieje) odnaleźć najłatwiej – poniekąd pośrednio – w koncepcjach wychowania oraz systemach wierzeń religijnych, twórczości artystycznej, w medycynie, później w filozofii i rozwiniętej z niej teologii, pedagogice i innych dziedzinach kultury umysłowej. Od momentu powstania psychologii akademickiej mamy oczywiście bezpośrednio do czynienia z myślą psychologiczną (obecną jednak i w psychiatrii). Poznanie historii tej myśli – oprócz satysfakcji, którą inteligentnemu podmiotowi daje wiedza o ciekawych sprawach i ludziach – ułatwi zrozumienie głównych podziałów całkiem współczesnej psychologii oraz da szerszy ogląd jej podstawowych problemów, pozwoli lepiej uchwycić zarówno jej ciągłość, jak również trafniej ocenić zachodzące w niej i zmiany.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do metod jakościowych stosowanych w badaniach w obszarze psychologii. Przedmiotem kursu będą umiejętności potrzebne na każdym etapie procesu badawczego w podejściu jakościowym:

Między innymi:

• Rozumienie specyfiki i rodzajów badań jakościowych

• Formułowanie odpowiednich pytań badawczych

• Zagadnienia etyczne w podejściu jakościowym

• Refleksyjność badacza i krytyczne myślenie w podejściu jakościowym

• Dobór uczestników w badaniu jakościowym

• Procedury zbierania danych w badaniu jakościowym

• Planowanie i przeprowadzanie wywiadów badawczych

• Analiza danych jakościowych

• Sporządzanie raportu z badania jakościowego

• Umiejętność krytycznej lektury raportów z badań jakościowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1Z-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami z zakresu logiki, metodologii nauk i semiotyki logicznej (pragmatyki, semantyki oraz podstaw formalnej teorii składni).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1Z-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

. Wykład poświęcony jest wprowadzeniu w problematykę badań psychologicznych. Tematem zajęć będzie specyfika psychologii jako nauki, przebieg procesu badawczego, status pojęć psychologicznych oraz charakterystyka metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Omówione będą zalety i wady podejścia ilościowego w badaniu zachowania się człowieka, rola statystyki. Wykład obejmować będzie również elementy filozofii nauki.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć, prowadzonych w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym, jest doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy psychologa, niezależnie od wyboru późniejszej specjalizacji. W pierwszym semestrze omawiane są predyspozycje osobowe do pracy z ludźmi. W drugim - umiejętności bazujące na owych predyspozycjach, dotyczące prowadzenia grupy oraz pracy z klientem indywidualnym.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy podstaw diagnostyki psychologicznej za pomocą standardowych metod diagnostycznych. W trakcie wykładu analizowane są następujące zagadnienia: pojęcie testu psychologicznego i podstawowe wymogi stawiane testom psychologicznym; pojęcie rzetelności i trafności pomiaru testem oraz metody szacowania rzetelności i trafności pomiaru; wybrane elementy procedury konstruowania testów i strategie konstruowania testów; czynniki zniekształcające wyniki testowe; podstawowe problemy i strategie adaptacji kulturowej i demograficznej testów; problemy normalizacji wyników pomiaru testem; zasady interpretowania wyników testowych i korzystania z podręczników testowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej jest nabycie umiejętności przekładania twierdzeń teoretycznych na język empirii oraz stworzenie okazji obserwacji i eksperymentalnej demonstracji mechanizmów, efektów i zależności z różnych obszarów psychologii teoretycznej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zorganizowane zostaną wokół głównych problemów (5 bloków, szczegóły w sylabusie do wykładu)

Blok 0: Wprowadzenie

Blok I: Emocje

Blok II: Motywy związane z równowagą

Blok III: Uczucia

Blok IV:Motywacje poza równowagą

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3Z-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe pojęcia i problemy psychologii osobowości. Zawiera: prezentację głównych orientacji teoretycznych w psychologii osobowości, (podejścia teorii cech, teorii uczenia się, psychodynamicznego, humanistycznego, i poznawczego), oraz charakterystykę mechanizmów "ja", procesów kontroli i samoregulacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1L-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z historią, głównymi założeniami, metodami oraz współczesnym stanem wiedzy o procesach percepcji, uwagi i funkcji wykonawczych, myślenia i języka w ujęciu psychologicznym i neurokognitywistycznym (także z perspektywy rozwojowej). Zagadnienia pamięci i procesów uczenia się będą przedmiotem odrębnego kursu (Psychologia procesów poznawczych 2)

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady obejmują podstawową problematykę psychologii pamięci i uczenia się. Zawierają wprowadzenie w tradycyjne i najnowsze kierunki badań nad pamięcią i uczeniem się. Przedstawione zostaną główne paradygmaty badań, stwierdzenia empiryczne, teorie wyjaśniające funkcjonowanie pamięci i uczenia się, aktualne kierunki badań. Zagadnienia pamięci i uczenia się będą omawiane z uwzględnieniem powiązań z innymi procesami poznawczymi, wpływu różnych zmiennych (m.in.czynników emocjonalnych i kontekstowych), neurofizjologicznych podstaw pamięci i uczenia się. Podjęte będą także zagadnienia związane z funkcjonowaniem pamięci w życiu codziennym oraz stosowaną psychologią pamięci.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Psychologia Rozwoju Człowieka I przedstawia mechanizmy, obszary oraz konteksty rozwoju od okresu prenatalnego do wieku 6 lat. Omawiane są główne teorie rozwoju oraz najnowsze dane empiryczne odnoszące się do rozwoju człowieka w pierwszych latach życia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest pomoc studentom w opanowaniu podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii odnoszących się do różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, inteligencji i stylów poznawczych. Dodatkowo, wykład ma posłużyć do przedstawienia współczesnego stanu wiedzy na temat źródeł różnic indywidualnych oraz funkcjonalnego znaczenia różnic indywidualnych w zakresie inteligencji i temperamentu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku „Psychologia zdrowia” (wykład 30h i seminarium 15h) jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji, w tym:

- koncepcji teoretycznych, definicji i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności,

- wpływu czynników psychospołecznych, w tym zwłaszcza stresu, na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka oraz przystosowanie i radzenie sobie w sytuacji choroby i niepełnosprawności,

- funkcjonowania zawodowego psychologa w systemie opieki zdrowotnej, a także w innych obszarach życia społecznego, w których przydatna jest wiedza z zakresu psychologii zdrowia,

- sytuacji psychologicznej osób chorujących somatycznie i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia będą służyć również rozwijaniu kompetencji i umiejętności związanych z tworzeniem oraz ewaluacją programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami standardowych technik diagnostycznych oraz standardami stosowania tych technik w diagnozie psychologicznej.

 Zajęcia będą poświęcone: analizie zasad konstrukcji narzędzi diagnostycznych; omówieniu reguł posługiwania się podręcznikami do testów; treningowi elementarnych umiejętności w zakresie stosowania i interpretowania wybranych narzędzi psychometrycznych.

 Uczestnicy zapoznają się z najczęściej stosowanymi w praktyce psychologicznej narzędziami – wybrane testy będą sami wykonywać w trakcie zajęć.

 Zadaniem uczestników będzie także znalezienie osoby badanej, przygotowanie kontraktu diagnostycznego, przeprowadzenie trzech testów wraz z ich interpretacją oraz przygotowaniem krótkiej diagnozy ogólnej oraz informacji zwrotnych dla osoby badanej.

 Zasady prowadzenia i zaliczenia zajęć są takie same dla wszystkich grup ćwiczeniowych. Dobór omawianych technik ( i literatury z nimi związanej) zależy od prowadzącego grupę.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1L-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się operowania na zbiorach danych oraz samodzielnego analizowania zależności za pomocą podstawowych testów statystycznych.

Omówiony zostanie interfejs programu SPSS oraz sposoby wprowadzania i importowania danych. Ćwiczenia będą dotyczyły:

statystycznego opisu zmiennej, standaryzacji wyników, przekształcania danych w programie, analiz na wybranych grupach oraz analiz w podziale na podzbiory.

W dalszej części omówione będą: testy t Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, wybrane testy nieparametryczne, test chi-kwadrat oraz miary współzmienności.

Studenci nauczą się także interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich opisu wg standardów APA.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się samodzielnego analizowania zależności z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych analiz statystycznych.

Ćwiczenia będą dotyczyły: dwuczynnikowej analizy wariancji w schemacie między i wewnątrzgrupowym oraz mieszanym; nieparametrycznych odpowiedników analizy wariancji, analizy regresji liniowej, analizy czynnikowej

Studenci nauczą się interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich opisu wg standardów APA.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Studenci będą poznawać różne formy wykonywania pracy (zatrudnienie etatowe w różnych instytucjach, własna działalność gospodarcza itp.) oraz różne obszary działalności psychologicznej. Będą także mieli możliwość przemyślenia własnych wyobrażeń dotyczących ich roli zawodowej oraz określenia drogi, jaka może doprowadzić do ich realizacji. W trakcie zajęć przygotowywać będą własny plan rozwoju zawodowego

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1Z-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów pierwszego roku w podstawowe umiejętności akademickie niezbędne na dalszych etapach studiowania. Uzyskane umiejętności będą podstawą do opracowywania prac naukowych z zakresu psychologii.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1Z-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie rozległej siatki terminów psychologicznych oraz przedstawienie podstawowych zagadnień badanych przez psychologię. Przybliżony zostanie proces badawczy w psychologii. Ukazane też zostaną główne osiągnięcia tej nauki. Wszystko to powinno kojarzyć się studentom z nazwiskami autorów badań i teorii, a także powinno być poprawnie lokalizowane w przestrzeni i czasie.

Po zdaniu egzaminu z tego przedmiotu słuchacz powinien być przygotowany do kontynuowania studiów w dowolnej dziedzinie psychologii, odnajdując w niej elementy, które już zna lub o których istnieniu przynajmniej słyszał.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3Z-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności zaplanowania, przeprowadzenia i analizy wywiadu psychologicznego. Problematyka zajęć: 1. Kontakt indywidualny;2. Sposoby prowadzenia wywiadu; 3.zasady wnioskowania i stawiania hipotez.

Zajęcia składają się z dwóch części tj. teoretycznej i praktycznej.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)