Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia B - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1SPEKTBL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia B - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony kurs matematyki, fizyki i chemii kwantowej.

Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej: UV/VIS, IR, Ramana, NMR i femtosekundowej.

Pełny opis:

W ramach pracowni odbywa się sześć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z najczęściej stosowanymi w chemii metodami spektroskopowymi.

Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej.

1. IR – Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w żelatynie;

2. R – Podstawy ramanowskiej spektroskopii dyspersyjnej oraz ramanowskiej mikroskopii konfokalnej;

3. UV-VIS – Widma fluorescencyjne chininy;

4. NMR – Analiza prostych widm NMR;

5. „femto" – Femtosekundowy optyczny efekt Kerra w prostych układach molekularnych;

6. NMR 2 – Dwuwymiarowe widma NMR

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=13264

Literatura:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992.

2. Joanna Sadlej, Spektroskopia molekularna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 2002.

3. Peter William Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2003.

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć interpretować widma molekularne oraz znać zastosowania najważniejszych metod spektroskopowych w chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest średnią z ocen z sześciu ćwiczeń, wyciąganych na podstawie wejściówki, aktywności podczas ćwiczenia i opisu.

Nieobecność na pracowni wymaga usprawiedliwienia. Na pracowni dodatkowej można uzupełnić zaległości. Do pracowni dodatkowych mogą przystąpić jedynie studenci, którym do zaliczenia pracowni brakuje nie więcej niż dwa ćwiczenia.

Obecność na zajęciach należy potwierdzić podpisem na liście obecności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Wrzosek
Prowadzący grup: Janusz Cukras, Agnieszka Dąbrowska, Wiktor Koźmiński, Jan Krajczewski, Magdalena Pecul-Kudelska, Kamil Polok, Jan Stanek, Beata Wrzosek, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)