Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modern Experimental Particle Physics I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4MEPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modern Experimental Particle Physics I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość Szczególnej Teorii Względności oraz podstaw nierelatywistycznej mechaniki kwantowej.

Skrócony opis:

Wprowadzenie do współczesnej fizyki cząstek i przegląd najważniejszych wyników eksperymentów fizyki wysokich energii.

Pełny opis:

Model Standardowy fizyki cząstek to teoria, która opisuje znane nam cząstki fundamentalne i zachodzące pomiędzy nimi oddziaływania. Jego szczegółowe przedstawienie w ścisłym powiązaniu z wynikami doświadczalnymi jest głównym celem wykładu.

Wykład będzie się składał z sześciu bloków tematycznych:

1. Wprowadzenie do fizyki cząstek

- podstawy szczególnej teorii względności

- cząstki i oddziaływania w Modelu Standardowym

- symetrie w fizyce cząstek

- reakcje, diagramy Feynman'a, przekroje czynne

- eksperymenty w fizyce cząstek

2. Oddziaływania silne i struktura nukleonów

- Model Standardowy oddziaływań silnych: QCD

- Obserwable, eksperymenty na tarczy i rozpraszanie głęboko-nieelastyczne w zderzaczach cząstek

- Struktura nukleonu: od Rutherforda do projektu Electron Ion Collider

- Rozkłady 1D, 3D i 5D partonów w nukleonie.

3. Model Standardowy i bozon Higgsa w LHC

- Model Standardowy oddziaływań elektrosłabych i mechanizm Higgsa

- Pomiary bozonów W i Z

- Sygnatury bozonu Higgsa w LHC

- Wyniki pomiarów bozonu Higgsa w LHC

4. Oscylacje Neutrin

- własności i źródła neutrin

- wprowadzenie do modelu oscylacji neutrin

- poszukiwania łamania CP i wyznaczenie hierarchii mas

- poza Modelem Standardowym - neutrina sterylne

- przyszłe eksperymenty: DUNE i HyperK

5. Astrofizyka cząstek

- Ewolucja Wszechświata

- Promieniowanie kosmiczne, gamma i neutrinowe najwyższych energii

- Ciemna Materia i Ciemna Energia

- bezpośrednie i pośrednie poszukiwania Ciemnej Materii

6. Fizyka w przyszłych akceleratorach e+e-

- projekty zderzaczy i koncepcje eksperymentów

- prezyzyjne badania bozonu Higgsa w Fabrykach Higgsa

- badania kwarku t i fizyka zapachów

- bezpośrednie i pośrednie poszukiwanie fizyki poza Modelem Standardowym

Każdy blok będzie obejmował wprowadzenie teoretyczne, przegląd metod pomiarowych i podsumowanie wyników doświadczalnych w danej dziedzinie. Bloki będą prowadzone przez różnych wykładowców.

Literatura:

1. Donald H. Perkins, Wstęp do Fizyki Wysokich Energii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020

2. F. Halzen i A.D. Martin, Quarks and Leptons, Wiley 1984

3. Mark Thompson, Modern Particle Physics, Cambridge University Press 2018

4. Donald H. Perkins, Particle astrophysics, Oxford 2003

5. Jim Baggott, Higgs, Oxford 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

1. Zna cząstki fundamentalne Modelu Standardowego i ich oddziaływania

2. Zna wyniki doświadczeń, które ukształtowały naszą obecną wiedzę o Modelu Standardowym

3. Zna różne metody testowania Modelu Standardowego i poszukiwania odstępstw od jego przewidywań

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi opisać strukturę materii i ewolucję Wszechświata w języku fizyki cząstek

2. Potrafi interpretować wyniki eksperymentów fizyki i astrofizyki cząstek

3. Potrafi jakościowo przewidywać przebieg różnych procesów zderzeń cząstek wysokiej energii

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

* obecności na wykładach

* ćwiczenia domowe wykonywane w trakcie semestru

* końcowy egzamin testowy (pisemny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: Grzegorz Grzelak, Katarzyna Grzelak, Artur Kalinowski, Marcin Konecki, Magdalena Posiadała-Zezula, Aleksander Żarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: Grzegorz Grzelak, Katarzyna Grzelak, Artur Kalinowski, Marcin Konecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)