Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia sygnałów bioelektrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BN28
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia sygnałów bioelektrycznych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Optometria, II stopień
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://haar.zfb.fuw.edu.pl/edu/index.php/Pracownia_Sygna%C5%82%C3%B3w_Bioelektrycznych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Osoba, która zamierza uczęszczać na wykład powinna mieć zaliczone następujące przedmioty:

1. Fizykę II (Elektryczność i Magnetyzm).

2. Pracownię Fizyczna na pierwszym roku studiów na kierunku Fizyka.

Skrócony opis:

Pracownia dotyczy podstaw rejestracji i analizy sygnałów bioelektrycznych. Zajęcia przeznaczone są głównie dla studentów II roku Fizyki na kierunku Neurofinformatyka oraz wszystkich studentów, którzy interesują się pomiarami i wykorzystaniem sygnałów bioelektrycznych.

Pełny opis:

Celem Pracowni jest zapoznanie studentów z metodami rejestracji sygnałów bioelektrycznych, które powstają w ciele człowieka. Zostanie omówiona budowa i parametry aparatury pomiarowej. Poruszony będzie także temat zakłóceń towarzyszących rejestracji sygnałów bioelektrycznych oraz metod ich eliminacji.

Program Pracowni.

1. Ogólna charakterystyka sygnałów bioelektrycznych. Konstrukcja aparatury do rejestracji sygnałów bioelektrycznych, w tym:

a). Budowa elektrod i zjawiska występujące na granicy skóra - elektroda.

b). Budowa wzmacniaczy, wymagania stawiane wzmacniaczom do pomiaru czynności elektrycznej.

c). Źródła zakłóceń oraz tory ich przenikania do sygnału bioelektrycznego.

d). Bezpieczeństwo pomiarów sygnałów bioelektrycznych.

2. Rejestracja i Analiza sygnału EKG.

3. Rejestracja i Analiza sygnału EMG.

4. Rejestracja i Analiza Elektrookulogramu.

5. Rejestracja i Analiza Reakcji Skórno-Galwanicznej.

6. Pomiar czynności elektrycznej mózgu.

Literatura:

1. L. Chmielewski, J. L. Kulikowski, A. Nowakowski, Obrazowanie biomedyczne, Tom 8, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. Jest to ósma pozycja wchodząca w skład 9-tomowej monografii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod redakcją Macieja Nałecza.

2. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Grzegorz Pawlicki, Podstawy Inżynierii Medycznej.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

4. Skrypt do Pracowni Elektronicznej FUW [22]

5. Horowitz P., Hill W. Sztuka elektroniki cz. 1 i 2. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2009

6. Nadachowski M., Kulka Z. Analogowe układy scalone. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1985.

7. D. Schomer, F. Lopes da Silva: Niedermeyer's Electroencephalography, 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna metody rejestracji podstawowych sygnałów bioelektrycznych, takich jak EEG, EKG, EMG, Elektrookulogram, GSR.

2. Zna podstawową budowę oraz parametry aparatury do rejestracji czynności bioelektrycznej.

3. Zna źródła zakłóceń sygnałów bioelektrycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie wykonać pomiar oraz podstawową analizę takich sygnałów bioelektrycznych jak EEG, EKG, EMG, Elektrookulogram, GSR.

PODSTAWY.

1. Ocenia znaczenie fizyki, a zwłaszcza zjawisk elektrycznych w diagnostyce medycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Część ćwiczeń wykonywanych przez studenta w trakcie zajęć będzie podlegała ocenie. Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną uzyskanych ocen w trakcie zajęć.

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Żygierewicz
Prowadzący grup: Anna Duszyk-Bogorodzka, Jarosław Żygierewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)