Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1Ind12
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka indywidualna; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do programów i systemów używanych powszechnie przez fizyków, a także do programowania w języku python i do analizy danych, w tym do analizy niepewności pomiarowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obsługą systemu operacyjnego Linux, z funkcjonowaniem wydziałowej sieci komputerowej, tworzeniem dokumentów w systemie LaTeX, programowaniem w języku Python (krótki wstęp), opracowywaniem danych z wykorzystaniem środowiska języka Python, analizą niepewności pomiarowych, wykonywaniem obliczeń symbolicznych w programie Mathematica i sterowaniem układami pomiarowymi w środowiskach LabView/python. Ćwiczenia w salach komputerowych i w laboratorium. Duża część wykładu (około 2/3) będzie poświęcona analizie niepewności pomiarowych.

Literatura:

Instrukcje oraz materiały otrzymywane od prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczy przedmiot będzie miał wiedzę dotyczacą

programów i systemów programistycznych wykorzystywanych powszechnie przez fizyków.

Student będzie mieć podstawową znajomość systemu operacyjnego Linux; umiejętność przygotowania publikacji i prezentacji naukowych w systemie LaTeX; znajomość podstaw programowania w języku Python; umiejętność opracowywania danych doświadczalnych i znajomość podstaw analizy niepewności pomiarowych; znajomość programu Mathematica i umiejętność wykonywania za jego pomocą obliczeń symbolicznych; podstawową znajomość programowania w LabView oraz umiejętność sterowania eksperymentem za pomocą tego systemu.

W ramach nauki programowania w języku Python, student zdobędzie wiedzę

o naukowych bibliotekach tego języka i umiejętność korzystania

z internetowych baz danych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane jest zaliczenie następujących elementów:

- praca w systemie operacyjnym Linux (sprawdzian podczas zajęć, 10% wkładu do oceny końcowej);

- podstawy systemu LaTeX (praca domowa, 15% wkładu do oceny końcowej);

- proste zastosowania programu Mathematica (sprawdzian podczas zajęć, 10% wkładu do oceny końcowej);

- analiza danych pomiarowych w środowisku języka Python (sprawdzian podczas zajęć. 10% wkładu do oceny końcowej);

- ćwiczenia w laboratorium, pomiar sterowany przez komputer(zajęcia w laboratorium - przygotowanie programu w LabView/python, wykonanie pomiarów, analiza niepewności pomiarowych, praca domowa - opracowanie danych przy użyciu języka python i przygotowanie sprawozdania w systemie LaTeX.

55% wkładu do oceny końcowej). W skład ostatniej części wchodzi końcowe sprawozdanie i sprawdzian z analizy niepewności pomiarowych -- każdą z tych części trzeba zaliczyć na min 50%, żeby uzyskać zaliczenie przedmiotu.

Wymagana jest obecność na zajęciach, które będą prowadzone w laboratorium - dane tam zebrane posłużą jako podstawa do wykonania końcowego sprawozdania.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak
Prowadzący grup: Maciej Buczyński, Katarzyna Grzelak, Tomasz Kazimierczuk, Paweł Klimczewski, Andrzej Majhofer, Krzysztof Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak, Paweł Klimczewski, Andrzej Majhofer, Michał Parniak-Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)