Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wywiad i rozmowa psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3Z-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wywiad i rozmowa psychologiczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności zaplanowania, przeprowadzenia i analizy wywiadu psychologicznego. Problematyka zajęć: 1. Kontakt indywidualny;2. Sposoby prowadzenia wywiadu; 3.zasady wnioskowania i stawiania hipotez.

Zajęcia składają się z dwóch części tj. teoretycznej i praktycznej.

Pełny opis:

1. Przedstawienie problematyki zajęć. Przedstawienie zasad zaliczenia seminarium. Rozmowa codzienna a rozmowa psychologiczna. Zasady przeprowadzania wywiadu.

Dowolny podręcznik: Co to jest rozmowa psychologiczna? Rozmowa a wywiad.

2. Kontakt indywidualny. Cel, zasady. Czynniki utrudniające i sprzyjające optymalnemu powstawaniu w kontakcie. Motywacja osoby. Decentracja interpersonalna. Rozmowa psychologiczna jako metoda diagnozy osoby oraz metoda pozostawania w kontakcie

S. Geller, M. Król (2005). Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym. W : Szustrowa T. (red.) Swobodne techniki diagnostyczne: wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW (7-24).

E. Trzebińska (2005). Przygotowania do rozpoczęcia psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.) Psychoterapia. Warszawa: PWN. ( 272-285; 299-308).

K. Stemplewska Żakowicz (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk, GWP (150-159).

3. Umiejętności psychologiczne a rozmowa: podążanie za klientem, empatia; otwartość, akceptacja,konkretność.

W. Sztander (1999) Rozmowy, które pomagają. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

4. Sposoby prowadzenia rozmowy psychologicznej: pytania, parafrazy, klaryfikacje, interpretacje.

D. Ustjan (2005). Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienia, klasyfikacje i badania. W: K.Stemplewska Żakowicz, K.Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny 2, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (131-151).

D. Ustjan (2005). Instrumenty konwersacyjne. Zastosowania praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego. W: K.Stemplewska Żakowicz, K.Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny 2, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (152-187).

5. Opór. Pojęcie, funkcje. Metody radzenia sobie z problemem oporu w kontakcie.

S. Geller, M. Król (2005). Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym. W : Szustrowa T. (red.) Swobodne techniki diagnostyczne: wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW (24-40)

K. Romanowska (2005). Opór, praca z oporem. W: K.Stemplewska Żakowicz, K.Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny 2, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (188-214).

6. Rola informacji zwrotnych. Formułowanie informacji zwrotnych. Zasady etyczne.

B. Zalewski(2005). Informacje zwrotne. W: K.Stemplewska Żakowicz, K.Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny 2, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (215-239).

7. Kolokwium

8-14. Prezentacja materiału nagranego przez Studentów ( instrukcja sposobu przeprowadzenia wywiadu oraz jego analizy znajduje się w załącznikach). Celem prezentacji jest ćwiczenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć w praktyce psychologicznej.

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

K. Stemplewska Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny, t. 1, 2 i 3. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Szczegółowa literatura została podana w części dotyczącej opisu kursu.

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/Prezentacja_instrukcja.pdf

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/Instrukcja_wywiad.pdf

Efekty uczenia się:

Student/studentka ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia rozmowy (kontakt, umiejętności psychologiczne, sposoby prowadzenia rozmowy, opór, informacje zwrotne). Student/studentka rozwija umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej (aktywnego słuchania, pozostawania w kontakcie indywidualnym i formułowanie informacji zwrotnych) oraz jest w stanie ocenić krytycznie jej przebieg. Student/studentka formułuje hipotezy dotyczące osoby, z którą rozmawiał /-ła oraz rozpoznaje właściwości kontaktu z nią.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium 10 krótkich pytań otwartych dotyczących wiedzy o rozmowie (wymagane 60% prawidłowych odpowiedzi) oraz wykonanie dodatkowego zadania - przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i jej opracowanie. Ocenie podlega refleksja dotycząca sposobu przeprowadzenia rozmowy oraz umiejętność sformułowania hipotez diagnostycznych (sposób przeprowadzenia rozmowy nie podlega ocenie). Wynik kolokwium stanowi 40% oceny, ocena z rozmowy 60% oceny. Zaliczenie przedmiotu – konieczna ocena pozytywna z kolokwium i z pracy dotyczącej sposobu prowadzenia rozmowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radoszewska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Szymon Chrząstowski, Małgorzata Dragan, Krzysztof Krawczyk, Magdalena Linke-Jankowska, Piotr Pawłowski, Joanna Radoszewska, Joanna Rogala-Floryan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radoszewska
Prowadzący grup: Szymon Chrząstowski, Małgorzata Dragan, Małgorzata Foryś-Basiejko, Krzysztof Krawczyk, Piotr Pawłowski, Joanna Radoszewska, Joanna Rogala-Floryan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)