Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-4
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Warunki udziału w zajęciach zdalnych: Swobodny dostęp do Internetu oraz włączenie kamery i mikrofonu, co gwarantuje możliwość aktywnego udziału w zajęciach (kamera obowiązkowo powinna być włączona podczas całych zajęć; mikrofon podczas udzielania odpowiedzi, udziału w dyskusji). Brak możliwości aktywnego udziału w zajęciach będzie traktowany jako nieobecność na zajęciach.

Skrócony opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku „Psychologia zdrowia” (wykład 30h i seminarium 15h) jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji, w tym:

- koncepcji teoretycznych, definicji i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności,

- wpływu czynników psychospołecznych, w tym zwłaszcza stresu, na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka oraz przystosowanie i radzenie sobie w sytuacji choroby i niepełnosprawności,

- funkcjonowania zawodowego psychologa w systemie opieki zdrowotnej, a także w innych obszarach życia społecznego, w których przydatna jest wiedza z zakresu psychologii zdrowia,

- sytuacji psychologicznej osób chorujących somatycznie i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia będą służyć również rozwijaniu kompetencji i umiejętności związanych z tworzeniem oraz ewaluacją programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student wie/zna):

Student posiada wiedzę na temat sposobów definiowania, koncepcji teoretycznych i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności.

Student posiada wiedzę na temat wpływu czynników psychospołecznych (w tym stresu) na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Potrafi wskazać mechanizmy warunkujące adaptację do choroby lub niepełnosprawności. (K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11)

Student posiada wiedzę na temat czynników psychologicznych, społecznych i kulturowych warunkujących funkcjonowanie człowieka w sytuacji choroby lub niepełnosprawności. (K_W08, K_W09, K_W10, K_W11)

Student zna obszary zastosowania psychologii w medycynie, promocji zdrowia i szeroko rozumianej rehabilitacji oraz współczesne kierunki badań naukowych w tym zakresie. (K_W01)

Student zna kierunki i metody badań naukowych prowadzonych w obszarze psychologii zdrowia i rehabilitacji. (K_W12)

Umiejętności (student umie):

Student posiada umiejętności analizowania i planowania badań naukowych według nowoczesnych standardów w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji, a także zgodnie z zasadami etyki. (K_U03, K_U04, K_U05, K_U07)

Student umie dostrzec związek między posiadaniem wiedzy psychologicznej a efektywnością procesu komunikowania i współpracy z pacjentem chorym somatycznie lub osobą z niepełnosprawnością. (K_U01).

Kompetencje społeczne (student potrafi):

Student dostrzega konieczność indywidualnego podejścia do diagnozy sytuacji osób chorych i z niepełnosprawnością. (K_K01)

Student potrafi zaplanować działania promujące zdrowy styl życia, kształtujące pozytywny i złożony obraz osób z niepełnosprawnością, a także zaplanować weryfikację naukową efektów podejmowanych w tym zakresie działań. (K_K03)

Student ma świadomość konieczności stosowania standardów etycznych oraz metodologicznych w działaniach naukowych oraz popularyzatorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Burnos, Małgorzata Dragan, Rafał Kawa
Prowadzący grup: Urszula Barańczuk, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Agnieszka Burnos, Małgorzata Dragan, Rafał Dziurla, Rafał Kawa, Julia Kluska, Joanna Kowalska, Daniel Pankowski, Piotr Tomaszewski, Andrzej Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku „Psychologia zdrowia” (wykład 30h i seminarium 15h) jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji, w tym:

- koncepcji teoretycznych, definicji i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności,

- wpływu czynników psychospołecznych, w tym zwłaszcza stresu, na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka oraz przystosowanie i radzenie sobie w sytuacji choroby i niepełnosprawności,

- funkcjonowania zawodowego psychologa w systemie opieki zdrowotnej i zasad współdziałania z innymi profesjonalistami, (lekarzami, fizjoterapeutami itd.), a także w innych obszarach życia społecznego, w których przydatna jest wiedza z zakresu psychologii zdrowia (np. promocja zdrowia w systemie oświaty; działania prewencji i promocji zdrowia podejmowane przez pracodawców, samorząd terytorialny i inne instytucje oraz organizacje pozarządowe),

- sytuacji psychologicznej osób chorujących somatycznie i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Przedstawiona zostanie sytuacja psychologiczna osób chorujących somatycznie (w tym przewlekle) i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia będą służyć również rozwijaniu kompetencji i umiejętności związanych z tworzeniem oraz ewaluacją programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Seminarium:

Zajęcia są uzupełnieniem treści wykładu. Ich celem jest zapoznanie studentów z obszarami badań w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji, rozwijaniem umiejętności krytycznej analizy wyników i wniosków płynących z tych badań a także wskazanie możliwości wykorzystania ich w planowaniu i projektowaniu oraz ewaluacji działaniach psychoprofilaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)