Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-6
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umiejętności akademickie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów pierwszego roku w podstawowe umiejętności akademickie niezbędne na dalszych etapach studiowania. Uzyskane umiejętności będą podstawą do opracowywania prac naukowych z zakresu psychologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów pierwszego roku w podstawowe umiejętności akademickie niezbędne na dalszych etapach studiowania. Uzyskane umiejętności będą podstawą do opracowywania prac naukowych z zakresu psychologii. Podczas seminarium studenci zostaną wprowadzeni w zasady naukowego myślenia, korzystania ze źródeł naukowych oraz prezentowania.

Tematy zajęć:

1. Zajęcia wprowadzające; wybór wstępnego tematu pracy

2. Konsultacje tematów

3. Przeszukiwanie literatury i elektronicznych baz danych

4. Dobór danych do pracy – krytyczne myślenie; sporządzanie notatek z literatury

5. Tworzenie planu pracy; struktura prac naukowych

6. Praca z artykułem naukowym

7. Abstrakt i słowa kluczowe

8. Cytowanie literatury - styl APA

9. Konsultacje pracy zaliczeniowej

10. Konsultacje pracy zaliczeniowej

11. Zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji

12. Oddanie prac i wstępna ocena formalna

13. Prezentacje

14. Prezentacje

15. Omówienie prac

Literatura:

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Jordan, C. H., Zanna, M. P. (1999). How to read a journal article in social psychology? W: R. F. Baumeister (red.), The Self in Social Psychology (s. 461-470). Philadelphia: Psychology Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia naukowe i potoczne

- zna terminologię i główne nurty psychologii naukowej

- zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i stosuje je w swoim postępowaniu.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi wybrać dane z literatury potwierdzające stawiane tezy

- potrafi rozumować i wyprowadzać wnioski zgodnie z zasadami logiki oraz dostrzegać podstawowe błędy logiczne w rozumowaniu innych ludzi

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów, opartych na krytycznej analizie literatury

- potrafi samodzielnie opracować pisemnie wybrane zagadnienie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracach o charakterze naukowym.

POSTAWY

Student:

- potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- jest świadomy własnych ograniczeń, wynikających z wczesnego etapu nabywania wiedzy

- rozumie potrzebę stałego samokształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: Maria Babińska, Zofia Borska-Mądrzycka, Agnieszka Burnos, Julia Dorosz, Katarzyna Drabarek, Grażyna Katra, Magdalena Linke-Jankowska, Daniel Pankowski, Dominika Pruszczak, Anna Reinholz, Marcin Rzeszutek, Zuzanna Toeplitz, Adrianna Wielgopolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)