Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2102-BW-L-D4ODSI
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 46
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676).

D. Lubasz Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2019.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK. 1. Wskazuje formalno-organizacyjne metody ochrony informacji niejawnych (K_W04).

EK. 2. Rozróżnia kompetencje służb specjalnych (ABW, SKW) w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej (K_W06).

EK. 3. Posiada wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa wynikających z niezgodnego z prawem postępowania z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi. (K_W07).

Umiejętności

EK. 3. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych (K_U03).

EK. 4. Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (K_U04).

Kompetencje

EK. 5. Uczestniczy w budowaniu projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej działalności (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnego testu wiedzy. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym wg. Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 50% - poniżej progu student nie uzyskuje zaliczenia.

Suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 100, w tym:

80 punktów – test pisemny;

20 punktów – praca pisemna

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie sumarycznej ilości punktów:

0-40 pkt.: - ocena 2,0

50-60 pkt.: ocena 3,0

61-80 pkt.: ocena 3,5

71-80 pkt.: ocena 4,0

81-90 pkt.: ocena 4,5

91-100 pkt.: ocena 5,0

Zakres tematów:

Przedmiot „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” ma na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych i informacji niejawnych we współczesnym świecie. Oprócz wprowadzenia odpowiednich pojęć związanych z tematyką przedmiotu omawiane będą elementy związane z praktycznym zastosowaniem obowiązujących przepisów oraz wymagań, możliwości i zagrożeń wynikających z rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii. Pozwoli to na zbudowanie podstaw pozwalających na właściwe zrozumienie potrzeb i wymagań w zakresie przetwarzania danych osobowych i informacji niejawnych. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące grupy zagadnień:

- Wprowadzenie do przetwarzania danych osobowych.

- Ocena ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych.

- Zasady przetwarzania danych osobowych.

- Zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych.

- Informacja publiczna – podstawy.

- Ochrona informacji niejawnych – wprowadzenie (podstawy prawne, pojęcia, klauzule, informacje niejawne państw trzecich).

- Ochrona informacji niejawnych – ustalanie i modyfikowanie poziomu niejawności informacji, tajemnice zawodowe, tajemnica przedsiębiorstwa.

- Organizacja ochrony informacji niejawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne.

- Kancelarie tajne, środki bezpieczeństwa fizycznego.

- Bezpieczeństwo teleinformatyczne i przemysłowe.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, konwersacja z prezentacja multimedialną, dyskusja i samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza przykładowych dokumentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 316
Grzegorz Gudzbeler 23/23 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 316
Grzegorz Gudzbeler 22/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)