Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D4ODSI
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje:

- zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

- zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa praktykę

- nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu praktykę

- nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego

- wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Studenci mają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa państwa. Omawiane są:

- zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych

- analizę zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową

- wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Studenci analizują zakres podmiotowy i przedmiotowy ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową. Studenci mają wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Literatura:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676).

D. Lubasz Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2019.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK. 1. Wskazuje formalno-organizacyjne metody ochrony informacji niejawnych (K_W04).

EK. 2. Rozróżnia kompetencje służb specjalnych (ABW, SKW) w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej (K_W06).

EK. 3. Posiada wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa wynikających z niezgodnego z prawem postępowania z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi. (K_W07).

Umiejętności

EK. 3. Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (K_U03).

EK. 4. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych (K_U04).

Kompetencje

EK. 5. Uczestniczy w budowaniu projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej działalności (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnego testu wiedzy. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym wg. Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 50% - poniżej progu student nie uzyskuje zaliczenia.

Suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 100, w tym:

80 punktów – test pisemny;

20 punktów – praca pisemna

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie sumarycznej ilości punktów:

0-40 pkt.: - ocena 2,0

50-60 pkt.: ocena 3,0

61-80 pkt.: ocena 3,5

71-80 pkt.: ocena 4,0

81-90 pkt.: ocena 4,5

91-100 pkt.: ocena 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gudzbeler
Prowadzący grup: Grzegorz Gudzbeler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Studenci analizują zakres podmiotowy i przedmiotowy ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową. Studenci mają wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Literatura:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676).

D. Lubasz Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2019.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)