Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza literatura polska 3007-S1A1NL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podmiotu:

1. Baran Marcin, Zabiegi miłosne, Baran i Suszczyński, Kraków 1996.

2. Bargielska Justyna, Dwa fiaty (różne wydania).

3. Bieńczyk Marek, Tworki (różne wydania).

4. Filipiak Izabela, Absolutna amnezja (różne wydania).

5. Herbert Zbigniew, Epilog burzy (różne wydania).

6. Honet Roman, baw się i kilka innych wierszy o rzeczach ważnych (różne wydania).

7. Huelle Paweł, Weiser Dawidek (różne wydania).

8. Huelle Paweł, Opowiadania na czas przeprowadzki.

9. Karpowicz Ignacy, Sońka.

10. Keff Bożena, Utwór o Matce i Ojczyźnie, Korporacja Ha!art, Kraków 2008.

11. Klicka Barbara, Zdrój, Warszawa 2019.

12. Koehler Krzysztof, Wiersze, Oficyna Literacka, Kraków 1990.

13. Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (różne wydania).

14. Miłobędzka, Krystyna (wiersze wybrane).

15. Miłosz, Czesław, To (różne wydania).

16. Myśliwski Wiesław, Widnokrąg (różne wydania).

17. Nahacz Mirosław, Bombel, Wołowiec 2004.

18. Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem (różne wydania).

19. Podsiadło Jacek, Arytmia, Fundacja „Brulionu”, Kraków; Warszawa 1993.

20. Różewicz Tadeusz, Płaskorzeźba (różne wydania).

21. Rymkiewicz Jarosław Marek, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008.

22. Rymkiewicz Jarosław Marek, Pastuszek Chełmońskiego, Sic!, Warszawa 2013.

23. Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej), (różne wydania).

24. Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie.

25. Szymborska Wisława, Koniec i początek (różne wydania).

26. Świetlicki Marcin, Zimne kraje: wiersze 1980–1990, „Brulion”, Kraków; Warszawa 1992.

27. Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach (różne wydania).

28. Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny (różne wydania).

29. Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy.

30. Twardoch Szczepan, Morfina (różne wydania).

31. Witkowski Michał, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (różne wydania).

32. Witkowski Michał, Lubiewo (różne wydania).

Literatura przedmiotu:

1.. Bogalecki Piotr, „Niedorozmowy: kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej”, Warszawa 2011 (fragmenty).

2. Borowiec Jarosław (red.), „Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach”, Wrocław 2012 (fragmenty).

3. Czapliński Przemysław, Kamp: gry antropologiczne, „Teksty Drugie” 5/2012, s. 11–32.

4. Czapliński Przemysław, Polska do wymiany: późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, W.A.B., Warszawa 2009.

5. Czapliński Przemysław, Wznoszenie biografii: proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu, „Teksty Drugie” 3/1999, s. 55–76.

6. P. Czapliński, P. Śliwiński, „Przełom: warunki, oznaki, omamy” [w:] „Historia literatury 1976 – 1998: przewodnik po prozie i poezji”, Kraków 1999.

7. P. Czapliński, „Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych”, Kraków 2001.

8. M. Hirsch, „Żałoba i postpamięć”, przeł. K. Bojarska [w:] „Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki”, E. Domańskiej (red.), Poznań 2010.

9. Janion Maria, Ifigenia w Polsce, [w:] Maria Janion, Kobiety i duch inności (różne wydania).

10. Janion Maria, „Zmierzch paradygmatu” [w:] tejże, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?”, Warszawa 1996.

11. Kulawik Adam, Jak zrobiony jest „Weiser Dawidek” Pawła Huellego i co z tego wynika, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 1/2002, s. 121–129.

12. Ladorucki Jacek, „Brulion” jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku: (zarys problematyki), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 11/2002, s. 47–71.

13. Luboń Arkadiusz, Futbol i kaznodziejstwo. O pisarstwie Jerzego Pilcha, [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz. 1., red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 309–357.

14. Mach Anna, Świadkowie świadectw: postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2016.

15. Marzec Grzegorz, Hermeneuta i historia. Jarosław Marek Rymkiewicz w bakecie, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012.

16. Skrendo Andrzej, Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko, [w:] Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje, „Universitas”, Kraków 2005.

17. Śliwiński Piotr, „O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego” [w:] tegoż, „Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce”, Warszawa 2007.

18. Zając Jan, Tożsamość, męskość i etyka przemocy: o twórczości Szczepana Twardocha, [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz. 2., red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 437–463.

19. Ziątek Zygmunt, Nowy widnokrąg: z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego, „Teksty Drugie” 5/1997, s. 153–168.

Literatura przedmiotu (uzupełniająca):

1. Czapliński Przemysław, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, W.A.B., Warszawa 2009.

2. Czapliński Przemysław, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

3. Czapliński Przemysław, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

4. Czapliński Przemysław, Leciński Maciej, Szybowicz Ewa, Warkocki Błażej, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

5. Dunin-Wąsowicz, Paweł, Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia "brulionu" wobec rzeczywistości III RP, "Lampa i Iskra Boża", Warszawa 2005.

6. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1 cz. 1, Życie literackie po roku 1989, red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

7. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1 cz. 2, Życie literackie po roku 1989, red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

8. Jarzębski Jerzy, Apetyt na przemianę, Znak, Kraków 1997.

9. Klejnocki Jerzy, Sosnowski Jerzy, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „brulionu” (1986-1996), Sic!, Warszawa 1996.

10. Maliszewski Karol, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, „Świadectwo”, Bydgoszcz 1999.

11. Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. Piotr Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2011.

12. Nowoczesność i sarmatyzm, red. Przemysław Czapliński, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011.

13. Opowiedzieć (sobie) Polskę: literackie ślady 1918, 1945, 1989 w szkicach warsztatowych na temat (i obok tematu), red. Hanna Gosk, Piotr Sadzik, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2016.

14. (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. Hanna Gosk, Ewa Kraskowska, „Universitas”, Kraków 2013.

15. Próchniak Paweł, Nokturny. Z dziejów wyobraźni poetyckiej, Wydawnictwo Pasaże, Kraków - Nowy Sącz 2018.

16. Próchniak Paweł, Rachunek strat. Poezja - krytyka - lektura, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2016.

17. Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych, red. Piotr Marecki, Michał Witkowski, Igor Stokfiszewski, Krakowska Alternatywa: „Rabid”, Wrocław 2002.

18. Uniłowski Krzysztof, Prawo krytyki: o nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Uniwersytet Śląski; FA-art, Katowice 2013.

19. Uniłowski Krzysztof, Skądinąd: zapiski krytyczne, FA-art Bytom 1998.

20. Warkocki Błażej, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Sic!, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

K_W08 - Absolwent zna i rozumie główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej literatury polskiej i europejskiej.

K_U03 - Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu XX-wiecznej historii literatury polskiej i europejskiej.

K_K07 - Absolwent jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy; interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć oraz zaangażowania w toczoną podczas ćwiczeń dyskusję; test (pytania otwarte)

Zakres tematów:

1. Pokolenie „brulionu” (Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło, Krzysztof Koehler)

2. Postmodernizm i postpamięć (Marek Bieńczyk)

3. Mitografie (Paweł Huelle)

4. Mitografie II (Olga Tokarczuk)

5. Poezja dawania miejsca rzeczom (Krystyna Miłobędzka)

6. U progu transformacji (Andrzej Stasiuk)

7. Prowincja wykluczonych (Mirosław Nahacz)

8. Doświadczenie plebejskie (Wiesław Myśliwski)

9. Fingowanie „nawijki” (Dorota Masłowska)

10. Queer i kamp (Michał Witkowski)

11. Dywersyjna samoswojość (Barbara Klicka)

12. Poetyckie konterfekty (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki)

13. Rozrachunki z przeszłością – Zagłada (Tadeusz Słobodzianek)

14. Konstruowanie historii, dziury pamięci (Jarosław Marek Rymkiewicz)

15. Postpamięć – rewizja (Ignacy Karpowicz)

Metody dydaktyczne:

Animowanie dyskusji dotyczącej wskazanych przez prowadzącego w ramach danych zajęć utworów i artykułów naukowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 8
Marcin Czardybon 23/24 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 50
Piotr Sadzik 21/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)