Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
4030-AKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje: podstawową wiedzę z zakresu historii architektury krajobrazu; charakterystykę współczesnej architektury krajobrazu; opanowanie umiejętności oceny przyrodniczych i kulturowych walorów krajobrazu miejskiego; podstawową wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy formami zagospodarowania terenu a przyrodniczym funkcjonowaniem krajobrazu; problematykę planowania i projektowania zieleni miejskiej.

Strona przedmiotu
4030-BMOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biomonitoring działania czynników stresowych i toksycznych na stan fizjologiczny roślin.

Aklimatyzacja roślin do czynników środowiska.

Ocenia stanu fizjologicznego roślin w warunkach zanieczyszczenia środowiska.

Wpływ herbicydów na gospodarkę azotową roślin.

Niedobór makro i mikroelementów a objawy chorobowe roślin.

Strona przedmiotu
4030-BMOSŚ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Planowanie i przeprowadzanie badań z wykorzystaniem biologicznych metod oceny stanu środowiska.

- Metody przeprowadzania biotestów roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych.

- Sposoby opracowania wyników z badań biologicznych.

Strona przedmiotu
4030-BIBOT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń laboratoryjnych z botaniki jest praktyczne zapoznanie się z budową i rozwojem przedstawicieli podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, budowy komórkowej i tkankowej, organów wegetatywnych i generatywnych, przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej oraz wspomagających technik eksperymentalnych.

Strona przedmiotu
4030-BIZOO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główny nurt prowadzonych zajęć dotyczy biologii i ekologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z wodną i lądową fauną Polski. Materiał do ćwiczeń stanowią m. in. formalinowe i alkoholowe preparaty zwierząt jak również kości i czaszki ptaków i ssaków. Każde z ćwiczeń jest poprzedzone krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym analizowanej grupy zwierząt.

Strona przedmiotu
4030-BITEREN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe z biologii polegają na poznaniu wybranych gatunków roślin występujących w mozaice siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem cech budowy i biologii tych gatunków będących wyrazem adaptacji do życia w określonych abiotycznych i biotycznych warunkach środowiska. Przedstawiane są różne strategie życia oraz grupy ekologiczne roślin.

Strona przedmiotu
4030-EKOBIO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekologia jako dziedzina nauki. Oddziaływania organizm - środowisko. Podstawy ekofizjologii. Ekologia ewolucyjna. Bioenergetyka ekologiczna. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych. Teoria populacji. Analizy demograficzne, struktura i organizacja populacji. Koncepcja metapopulacji. Teoria ekosystemu. Elementy ekologii krajobrazu. Teoria biogeografii wysp. Rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi, biomy, krainy zoogeograficzne. Ekologia a problemy współczesnego świata. Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

Strona przedmiotu
4030-HYDROB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych zastosowań. Wyjaśnienie zależności pomiędzy organizmami wodnymi i abiotycznymi elementami różnych typów środowisk. Opis założeń i podstawowych metod ochrony różnorodności biologicznej środowisk słodkowodnych.

Strona przedmiotu
4030-MIKSWP-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia praktyczne mają charakter konwersatorium. Rozpoczną się one w II połowie semestru tak aby rozpoczynające się od początku semestru wykłady dostarczyły studentom podstaw wiedzy niezbędnych do realizacji ćwiczeń. Celem ćwiczeń jest: (i) uświadomienie studentom kluczowej roli mikroorganizmów jako podstawy piramidy troficznej, oraz kluczowego elementu odpowiedzialnego za zachowanie homeostazy i procesy samooczyszczania się wód (ii) nauczenie studentów stosowania wiedzy teoretycznej nabytej na wykładach oraz uzupełnionej zalecanymi źródłami literaturowymi i internetowymi w codziennej praktyce specjalisty odpowiedzialnego za ochronę ekosystemów wodnych i zarządzanie zasobami wód powierzchniowych.

Strona przedmiotu
4030-MIKSWP-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości o mikroorganizmach i ich zbiorowiskach w wodach naturalnych, głównych czynnikach fizycznych i chemicznych kształtujących warunki ich życia i wpływających na ich rozmieszczenie w zbiornikach i ciekach wodnych. Dostarcza wiedzy na temat mechanizmów odżywiania się i oddychania mikroorganizmów wodnych, roli materii mineralnej i organicznej w procesach produkcji pierwotnej i wtórnej oraz znaczenie rolę pętli mikrobiologicznej dla transferu materii i energii wewnątrz zbiornika. Charakteryzuje rodzaje zanieczyszczeń dopływające do wód naturalnych, mikroorganizmy bytujące w wodach silnie zanieczyszczonych. Dostarcza również wiadomości o organizmach patogennych i metodach kontroli stanu sanitarnego wód. Omawia także Ramową Dyrektywę Wodną UE oraz zgodne z jej wymogami metody oceny i klasyfikacji jezior.

Strona przedmiotu
4030-OCHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest przeglądem podstawowych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w skali globalnej i lokalnej oraz metod stosowanych w ochronie przyrody, a także ewolucji podejścia do tego zagadnienia. Omawiane są zarówno prawne i organizacyjne aspekty ochrony przyrody w ujęciu międzynarodowym i krajowym, jak i biologiczne podstawy ochrony przyrody wraz z rozwiązaniami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów, w tym ochroną in situ, ex situ, restytucją przyrodniczą itd. Uwzględnione są role i kompetencje instytucji państwowych i pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Strona przedmiotu
4030-PBCH-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ćwiczeniach studenci poznają budowę, właściwości i funkcje związków organicznych występujących w komórkach, a także podstawowe metody stosowane we współczesnej biochemii i biologii molekularnej.

Strona przedmiotu
4030-PBCH-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólne zasady metabolizmu komórkowego. Enzymy i błony. Strategiczne cele metabolizmu. Pozyskiwanie energii: utlenianie związków organicznych. Pozyskiwanie energii: łańcuch oddechowy i fotosynteza. Synteza materiałów na potrzeby komórki. Regulacja szlaków metabolicznych. Metabolizm azotowy. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji: budowa DNA i replikacja; transkrypcja; synteza łańcucha polipeptydowego i fałdowanie białek. Na styku biochemii, biologii molekularnej i ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
4030-WBIOL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są podstawowe procesy biologiczne omówione na poziomie molekularnym, komórki i organizmu z uwzględnieniem zmian wywoływanych działaniem naturalnych i antropogenicznych czynników środowiskowych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)