Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I rok filolgii polskiej - stacjonarne 2-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I rok filolgii polskiej - stacjonarne 2-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z 2024L 2024
3003-C461HJ1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-C461ES1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-C461LS1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3004-C461GP1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3003-11B1HJ
Historia języka polskiego (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z dziejami polszczyzny i najważniejszymi tendencjami w jej rozwoju.

Strona przedmiotu
3003-11B1LG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład traktuje o społecznych uwarunkowaniach leksykografii: o jej źródłach i celach, o rodzajach słowników, o ich strukturze i funkcjach społecznych oraz o tworzeniu, wydawaniu, recenzowaniu i używaniu słowników.

Strona przedmiotu
3001-C461LD1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone z użyciem narzędzi dostępnych w ramach Google

Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej.

Seminarium magisterskie przygotowuje studentów do pisania pracy dyplomowej. W większym niż pozostałe formy dydaktyki akademickiej stopniu wymaga od uczestników zaangażowania, aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologię prowadzenia badań i warsztat pracy autora pracy naukowej, zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bliskiej zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. Na kolejnych etapach studenci przygotowują konspekty prac, gromadzą bibliografię, prezentują rezultaty swoich prac w formie autoreferatów, omawiających zgromadzone materiały i kierunki dociekań interpretacyjnych. Pod koniec pierwszego roku uczestnicy seminarium prezentują pierwsze wersje rozdziału pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
3003-11B1MD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodologią badań językoznawstwa diachronicznego oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej w zakresie językoznawstwa, w szczególności do napisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3003-11B1MS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony omówieniu wybranych współczesnych metodologii językoznawczych. Ma za zadanie dostarczyć uporządkowanej wiedzy z zakresu współczesnej lingwistyki, jej kierunków i nurtów, stosowanych metod badawczych oraz badanych obiektów.

Strona przedmiotu
3001-11B1ML brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazując wiedzę o zasadach, strukturze i zadaniach komparatystyki, zajęcia zapoznają z jej aktualnymi problemami, historią, polskimi i międzynarodowymi tradycjami, wpływowymi przedstawicielami, kierunkami i teoriami oraz znaczącymi odkryciami i wynikami badawczymi. Informują o działalności najważniejszych ośrodków komparatystycznych . Prezentują funkcjonujące współcześnie rozmaite specjalizacje komparatystyczne: komparatystykę literacką, kulturową, cywilizacyjną, dyskursów, interartystyczną, intermedialną, translatologiczną i historyczną. Omawiają swoiste dla tych specjalizacji zasady i kierunki badań. Zapoznają z podstawowymi pojęciami, terminami i zagadnieniami komparatystycznej teorii literatury i poetyki. Informują o podstawowych zagadnieniach translatologii.

W części wykładu poświęconej badaniom historycznoliterackim podejmowane są najważniejsze zagadnienia charakterystyczne dla tego obszaru literaturoznawstwa i ukazywana jest ich specyfika.

Strona przedmiotu
3003-C43TGO1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Translatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Translatorium ma charakter warsztatowy. Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ oraz sprawnego przekazu treści tekstu angielskiego w języku polskim.

Wykorzystane zostaną różne typy tekstów (np. teksty naukowe, popularnonaukowe, użytkowe, prasowe, fragmenty literatury pięknej).

1. Uczestnicy przygotowują własne tłumaczenia podanych tekstów z języka angielskiego na polski (w mniejszym zakresie: z języka polskiego na angielski).

2. Uczestnicy wykonują zadania z zakresu redakcji, weryfikacji, postedycji i korekty tekstów tłumaczonych z języka angielskiego.

Zadaniom praktycznym towarzyszy namysł nad strategiami i technikami stosowanymi przez tłumacza, zmieniającą się rolą tłumacza we współczesnym świecie oraz nad różnymi teoriami przekładu.

Strona przedmiotu
3003-11B1OJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania tekstów naukowych z zakresu filologii polskiej, w szczególności rozprawy magisterskiej. Studenci na każdych ćwiczeniach podejmują pod kierunkiem nauczyciela krytyczną analizę wybranych naukowych tekstów filologicznych w ich podstawowych odmianach, jak artykuł naukowy, rozprawa (magisterska i licencjacka), esej, recenzja naukowa, referat czy prezentacja. Wiedza uzyskana w trakcie ćwiczeń będzie podporządkowana zdobywaniu umiejętności praktycznych: studenci będą się uczyć zasad komponowania tekstu naukowego, dostosowywania formy wypowiedzi (ze szczególnym naciskiem na składnię i interpunkcję oraz leksykalne środki stylistyczne) do jej celu oraz dobierania odpowiednich środków językowych, tak by tekst odpowiadał regułom wybranego gatunku naukowego, spełniał warunki spójności, poprawności kompozycyjnej, językowej, harmonii stylistycznej.

Strona przedmiotu
3001-C461TL1
Poetyki i obrazy świata (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium adresowane do studentek i studentów, którzy nie oczekują na zajęciach gotowej wiedzy, lecz lubią myśleć i chcą rozmawiać na temat uwodzącej wyobraźnię literatury przy użyciu argumentów odwołujących się do konkretnych faktów. Pracę magisterską będzie można napisać na dowolny, uzgodniony z prowadzącym, temat z zakresu poetyki wiersza, prozy lub dramatu. Akceptowane są też prace czysto teoretyczne, o ile mieszczą się w kompetencjach prowadzącego. Spotkania seminaryjne będą się koncentrować na zagadnieniach dotyczących wersyfikacji, liryzmu, czasu i przestrzeni, semantyki gatunków literackich oraz poetyki inspirowanej wschodnią i zachodnią tradycją religijną itp. Część zajęć będzie poświęcona wspólnej analizie utworów poetyckich ostatnich stu lat: nie tylko autorów pierwszoplanowych (np. K.K. Baczyński, J. Przyboś, T. Różewicz, J. Twardowski), lecz także mniej znanych a ciekawych (np. J. Hartwig, K. Iłłakowiczówna, A. Kamieńska, K. Lisowski, W. Kudyba, B. Russko, J. Sochoń).

Strona przedmiotu
3007-C461ER1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na tle tradycyjnej obecności wielojęzycznego tworzywa w literaturze i mediach przyglądamy się nowej odsłonie tego zjawiska tym razem w literaturze obiegu popularnego (powieści kryminalne M. M. Kuźmińskich, K. Lewandowskiego i M. Krajewskiego) oraz filmach i komunikacji medialnej. Interesują nas stosunki językowe panujące wewnątrz tych utworów oraz ich przekłady z jednego języka na drugi, jak również przekłady intermedialne, np. audiodeskrypcja.

Staramy się sprawdzać w naszym podejściu metodę pod roboczym określeniem „estetycznej stylistyki wielojęzyczności”.

Strona przedmiotu
3001-C461LW1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest refleksji nad prozą polską (fikcjonalną i niefikcjonalną) XX i XXI w. ujmowaną przez pryzmat nowszych podejść badawczych w literaturoznawstwie uwzględniających kategorię pamięci (jednostkowej, zbiorowej, kulturowej, funkcjonalnej etc.) i postpamięci, a także problematykę obecności historii w literaturze, przestrzeni swojskich i obcych, miejsc i nie-miejsc oraz literackich przetworzeń poruszanych zagadnień.

Strona przedmiotu
3001-C43TLK1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Translatorium poświęcone tłumaczeniom różnych typów tekstów artystycznych w parze językowej angielski–polski.

Strona przedmiotu
3001-C461LR1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone literaturze polskiego i europejskiego romantyzmu. Interesują nas rewizje wybitnych tekstów romantycznych, ale także mniej znanych i przesuwanych na margines podczas regularnych kursów historycznoliterackich. Zajmiemy się także takimi utworami, które powstały co prawda w pierwszej połowie XIX wieku, ale swoją estetyką wykraczają poza romantyzm. Przedmiotem dyskusji staną się więc relacje romantyzmu wobec klasycyzmu, sentymentalizmu, rokoka, biedermeieru i modernizmu.

Podczas dyskusji seminaryjnych podjęte zostaną też kwestie sposobów funkcjonowania literatury w ówczesnych warunkach społecznych i obyczajowych. W obszarze naszych rozmów znajdą się takie formy życia literackiego, jak salony, kawiarnie, stowarzyszenia, instytucje naukowe, czasopisma.

Strona przedmiotu
3001-C461LK1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium adresowane jest do studentów zainteresowanych zagadnieniem twórczego przekraczania granic gatunkowych, dyskursywnych, semiotycznych, medialnych, estetycznych i etycznych; zagadnieniem teorii i interpretacji tekstów kultury (w tym zwłaszcza przekazów artystycznych) wykraczających poza ustalone konwencjonalnie granice.

Strona przedmiotu
3001-C43TTL1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia praktyczne poświęcone lekturze i tłumaczeniu na język polski tekstów literackich i tekstów naukowych z zakresu literaturoznawstwa

Strona przedmiotu
3001-C461LP1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3003-C461KJ1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium obejmuje:

- analizę i opis słownictwa (zarówno ogólnego, jak i środowiskowego) pod kątem jego związków z kulturą

- lekturę tekstów dotyczących związków między językiem a kulturą

- zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej z uwzględnieniem założeń teoretycznych i metod gromadzenia i analizy materiału badawczego.

Oprócz 60 godzin zajęć seminaryjnych student powinien przeznaczyć co najmniej 120 godzin na przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, przygotowanie konspektów i minianaliz leksyki) oraz minimum 60 godzin na wstępne działania związane z przygotowaniem pracy magisterskiej (wybór tematu, plan pracy, zgromadzenie bibliografii i jej lektura).

Strona przedmiotu
3003-C461GO1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawimy mechanizmy tworzenie innowacji językowych i omówimy innowacje powstałe w ciągu ostatnich lat. Nie ograniczamy się do nowych leksemów, lecz także do konstrukcji gramatycznych. Zwrócimy uwagę na innowacje inkluzywne, reagujące na wrażliwość grup mniejszościowych. Celem zajęć jest napisanie przez studentów prac magisterskich.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)