Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
1400-228BIORS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych metalami,metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych usuwania skażeń z gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i chemiczne traktowanie skażeń.

Strona przedmiotu
1400-216EKOMW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Mikroorganizmy wodne (prokariotyczne i eukariotyczne). Specyfika i fizykochemiczne właściwości środowisk wodnych wpływające na występowanie mikroorganizmów. Materia organiczna w ekosystemach wodnych. Produkcja pierwotna fitoplanktonu. Materia organiczna jako baza substratowa i energetyczna dla mikroorganizmów heterotroficznych (asymilacja, respiracja, wydajność wzrostu bakterii i czas generacji). Ektoenzymy w wodach. Produkcja wtórna bakterii. Pętla mikrobiologiczna ("microbial loop"). Wirusy i fagi (występowanie, znaczenie ekologiczne). Biogeochemiczna aktywność mikroorganizmów. Metody badań występowania i aktywności mikroorganizmów oraz procesów mikrobiologicznych w wodach naturalnych.

Strona przedmiotu
1400-225IB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka inwazji biologicznych widziana z perspektywy różnych dyscyplin z zakresu nauk biologicznych. Mechanizmy, prawidłowości, skutki oraz możliwości przewidywania i zwalczania inwazji, przedstawione na wybranych przykładach roślin, zwierząt, grzybów oraz bakterii i wirusów.

Strona przedmiotu
1400-228MiFM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zaznajomienie studentów z podstawami filogenetyki molekularnej oraz metagenomiki (analiza amplikonów), ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w badaniach środowiskowych. W ramach bloku dotyczącego filogenetyki studenci nauczą się przyrównywania sekwencji nukleotydowych i białkowych, poznają podstawowe metody rekonstrukcji drzew filogenetycznych oraz oceny ich mocy, a także zapoznają się z podstawami datowania filogenezy oraz metodami szacowania stanów ancestralnych. A ramach drugiej części zajęć nacisk zostanie położony na analizę danych środowiskowych z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Podczas zajęć samodzielnie przeprowadzą analizę od etapu uzyskania surowych danych, poprzez analizę ich jakości, łączenie odczytów, oraz klasyfikację taksonomiczna sekwencji, kończąc na analizach statystycznych umożliwiających powiązanie czynników środowiskowych z otrzymanymi wynikami składu gatunkowego i wskaźnikami różnorodności biologicznej.

Strona przedmiotu
1400-235MMEE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Contemporary evolutionary biology and ecology can hardly exist without molecular tools. These tools however differ from classic molecular applications. Studies in molecular ecology and evolution are focused on specific research topics, such as sources and mechanisms of the genetic differences between individuals or signatures of selection.

From technical point of view, studies of non-model species usually have to deal with difficult sources of DNA material, low material quantity or poor quality, problems with sample preservation and storage etc.

Strona przedmiotu
1400-216MOGZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu monitoringu mikroorganizmów i roślin genetycznie modyfikowanych (GM); cele monitoringu, regulacje prawne, zakres monitoringu, stosowane metody, przykłady.

Protokół Kartageński i dyrektywa Unii Eurpejskiej 2001/18/EC; Cele monitoringu GMO; Kryteria wyboru skali czasowej, przestrzennej (obszaru) i obiektów dla monitoringu; Monitoring organizmów GM w środowisku i żywności; Poszukiwanie transgenów wśród roślin typu dzikiego; Omówienie tzw. CSM (Case Specific Monitoring) - cele, podejście merytoryczne i eksperymentalne, metodologia. Omówienie stosowanych metod, wady i zalety, czułość, dostosowanie metody do celu monitoringu, kolejność postępowania; Przykłady najczęściej monitorowanych upraw oraz mikroorganizmów;

Strona przedmiotu
1400-226ORE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest podejściu ekosystemowemu w działaniach z zakresu ochrony przyrody i restytucji przyrodniczej. Podejście to jest kluczowe zarówno ze względu na potrzeby powstrzymania spadku różnorodności biologicznej i ginięcia gatunków, jak i w celu podtrzymania lub przywrócenia ważnych dla człowieka usług ekosystemowych. Oba konteksty mogą wymagać stosowania różnych metod w zależności od warunków wyjściowych i szczegółowych celów. W centrum naszego zainteresowania będą procesy ekosystemowe – ich rozpoznanie i zrozumienie jest podstawą dla prawidłowego wyboru i zaplanowania działań ochronnych czy sposobów odtwarzania zniszczonych ekosystemów. Zagadnienia komplementarne do czynnej i biernej ochrony różnych rodzajów ekosystemów to ekologiczne podstawy restytucji ekosystemów zdegradowanych - rozumianej jako działania wspomagające ich regenerację po zniszczeniu lub zaburzeniu przez ingerencję człowieka - oraz metody stosowane w restytucji ekosystemów.

Strona przedmiotu
1400-236PJON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Powstawanie i własności promieniowania jonizującego.

2. Od wagi izotopowej do bomby atomowej, czyli przykłady wykorzystania promieniowania jonizującego i energii jądrowej. 3. Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego. 4. Skażenie środowiska substancjami promieniotwórczymi. 5. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym?

Strona przedmiotu
1400-215SPEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Demografia: modele wzrostu populacji, analizy demograficzne - rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności populacji. Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, eksploatacja populacji przez człowieka: koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, praktyczne zastosowanie modeli eksploatacji - łowiectwo, rybactwo, uprawy roślin (rolnictwo, leśnictwo). Sterowanie populacją: introdukcje, zawleczenia, walka biologiczna ze szkodnikami, restytucje ekologiczne. Sterowanie populacjami małymi i zagrożonymi.

Treść ćwiczeń: Modelowanie populacji, symulacje komputerowe dynamiki populacji o zadanych parametrach i typie wzrostu. Eksploatacja populacji wirtualnych i laboratoryjnych - optymalizacja wielkości plonu.

Strona przedmiotu
1400-225TIZOT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, sporządzanie instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł promieniotwórczych, wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń aktywności enzymów i in., a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowania z odpadami radioaktywnymi. Zastosowanie izotopów w medycynie, przemyśle, datowanie prób. Zasady ochrony radiologicznej w świetle prawa.

Strona przedmiotu
1400-215TSOS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach odpadów. Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali.

Strona przedmiotu
1400-227TS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące

- wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna

- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych

- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)