Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-AKR
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura krajobrazu
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje: podstawową wiedzę z zakresu historii architektury krajobrazu; charakterystykę współczesnej architektury krajobrazu; opanowanie umiejętności oceny przyrodniczych i kulturowych walorów krajobrazu miejskiego; podstawową wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy formami zagospodarowania terenu a przyrodniczym funkcjonowaniem krajobrazu; problematykę planowania i projektowania zieleni miejskiej.

Pełny opis:

1. Czym jest architektura krajobrazu? Historia ogrodów. Co to jest ogród? Ogród jako przedstawienie raju. Ogrody w starożytności: ogrody bliskowschodnie, egipskie, greckie i rzymskie. Historia ogrodów botanicznych: od arystotelesowskiego liceum do Ogrodów Królewskich Kew. Średniowiecze: klasztorne ogrody wirydażowe, hortus conclusus, ogrody zabaw. Rośliny symboliczne w ogrodach średniowiecznych. Ogrody Islamu. Renesans i barok: ogród jako przedłużenie pałacu. Odkrycia geograficzne – nowe rośliny, nowe możliwości. Angielskie ogrody krajobrazowe. Romantyzm. Ogrody dalekowschodnie. Ogrody modernistyczne i eklektyzm.

2. Kryteria doboru i zastosowania roślin w architekturze krajobrazu. Grupy roślin: drzewa i krzewy liściaste, drzewa i krzewy iglaste, pnącza, byliny, rośliny jednoroczne i dwuletnie. Dobór roślin w zależności od siedliska, miejsca przeznaczenia i walorów dekoracyjnych

3. Zieleń miejska. Specyfika siedlisk miejskich, w tym zasadnicze problemy związane ze wzrostem drzew i krzewów w warunkach zurbanizowanych. Dobór drzew i krzewów do zróżnicowanych siedlisk miejskich. Zastosowanie roślin przy ciągach komunikacyjnych. Specyficzne znaczenie i zastosowanie pnączy. Metody oceny stanu drzew. Wybrane aspekty pielęgnacji roślin zdrewniałych.

4. Miasto jako układ przyrodniczy: Człowiek – główna siła napędowa zmian środowiska. Miasto jako miejsce życia ludzkości. Krajobraz miejski. Ewolucja wyglądu miast. Koncepcja miasta-ogrodu. Różnorodność biologiczna miast. Czy miasta są ważne z punktu widzenia ochrony przyrody? Usługi ekosystemowe w miastach i ich wartość. Zmiana priorytetów w architekturze krajobrazu miast: ekologia, różnorodność biologiczna i zrównoważony rozwój.

5. Ogrody przydomowe: ogrody formalne i nieformalne. Funkcje ogrodów przydomowych, ogród w mieście i na wsi. Zasady projektowania ogrodów; przydatność szkicu projektowego, skala rysunku. Inwentaryzacja terenu i wywiad środowiskowy. Nawierzchnie ogrodowe i mała architektura. Woda i oświetlenie w ogrodzie przydomowym. Zakładanie ogrodu: kolejność działań i możliwe problemy, szacowanie kosztów, odwzorowanie projektu w terenie, zakup, sadzenie i pielęgnacja roślin.

Literatura:

Bogdanowski J., 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. PAN. Oddział w Krakowie

Ciołek G., 1954. Ogrody polskie. Budownictwo i Architektura, Warszawa

D'Alfonso E., Samss D., 1977. Historia architektury, formy i style od starożytności do współczesności. Arkady, Warszawa

Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T., 1996, Landscape ecology principles in landscape architecture and land use planning. Harvard University Graduate School of Design

Kasprzycki J., 1996. Korzenie miasta, tom I. VEDA, Warszawa

Lickiewicz L., Pawlak J., Pietrusewicz W., 2000. Wisła w Warszawie. Biuro Zarządu M. St. Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa

Majdecki L., 1973. Historia ogrodów. PWN, Warszawa

McHarg I.L., 1969: Design with nature. Garden City, NY: Published for the American Museum of Natural History by the Natural History Press

Muir R., 1999, Approaches to landscape. MACMILLAN PRESS LTD. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG216XS and London

Nagy E., 1977. Architektura i architekci świata współczesnego. Le Curbusier. Arkady, Warszawa

Ostrowski M., 2006. Tryptyk warszawski. Spojrzenie Warsa. SCI-ART, Warszawa

Szwankowski E., 1963. Ulice i place Warszawy. PWN, Warszawa

Wejchert K., 1974. Elementy kompozycji urbanistycznej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Wolski P., 2002: Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA: student zna podstawy historii sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu; zna czynniki wpływające na stan przyrody i środowiska; wie jakie są relacje pomiędzy architekturą krajobrazu, naukami o środowisku przyrodniczym oraz ochroną środowiska. Zna ogólne zasady doboru gatunków roślin w krajobrazie miejskim.

UMIEJĘTNOŚCI: wykazuje umiejętność biegłego posługiwania się literaturą naukową w języku polskim i obcym; potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać projekt ogrodu przydomowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: wykazuje potrzebę stałego aktualizowania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej; rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni miejskiej, wykazuje zdolność i umiejętność pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest:

- złożenie pracy semestralnej wykonanej w dwuosobowych zespołach (50%),

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach (25%),

- sprawdzenie, w ramach rozmowy, wiadomości teoretycznych przekazanych na wykładach i ćwiczeniach stanowiących podstawę do wykonania prac semestralnych (25%).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zych
Prowadzący grup: Monika Latkowska, Dariusz Wyrwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)