Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ukraine in International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-UIR-ERASMUS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ukraine in International Relations
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie systuacja geopolityczna, współczense procesy polityczne i społeczno-ekonomiczne w Ukrainie. Szczególny nacisko zostanie położony na udział Ukrainy w organizacjach międzynarodowych, szczególnie współpraca Unia Europejska - Ukraina. Zostanie także przeanzalizowana wojna w Ukrainie i jej wpływ na regionalne bezpieczeństwo.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie systuacja geopolityczna, współczense procesy polityczne i społeczno-ekonomiczne w Ukrainie. Szczególny nacisko zostanie położony na udział Ukrainy w organizacjach międzynarodowych, szczególnie współpraca Unia Europejska - Ukraina. Zostanie także przeanzalizowana wojna w Ukrainie i jej wpływ na regionalne bezpieczeństwo. Omówione zostanę następujące tematy: system polityczny Ukrainy, jego podstawy prawne i transformacja. Ma to pomóc zrozumieć współczesne procesy i perspektywy rozwoju Ukrainy. Zostanie także omówiony udział Ukrainy w takich organizacjach jak: Rada Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, Orgzanizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Współpraca Gospodarcza Państw Morza Czarnego, Światowa Organizacja Handlu, UNSECO i stosunku Unia Europejska - Ukraina.

Literatura:

European and Euro-Atlantic Integration

https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/european-integration

Ukraine-EU relations https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/european-integration/eu-ukraine-relations

Eastern partnership https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/european-integration/eastern-partnership

Cooperation with International Organizations https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/cooperation-international-organizations

Bilateral Cooperation https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/bilateral-cooperation

Economic Cooperation https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/economic-cooperation

War in Ukraine https://war.ukraine.ua

Gladysh M, Holovko-Havrysheva O. Krayevska O. Baltic-Black Sea Region as a Resilient Region: Political and Security Aspects // Przegląd Strategiczny, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznan, 2020. ISSN:2084-699

Malskyy M., Antonyuk N., Gladysh M., Krayevska O. Regionalism and spillover effects : case of Ukraine / Baltic - Black Sea Regionalism: Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins by Olga Bogdanova and Andrey Makarychev. - Springer, Tartu, 2020. – С. 207-224.

Antonyuk N., Krayevska O. Regional policy of Ukraine in the framework of the EU-Ukraine cooperation, Chelm, - Language. Culture. Politics. International Journal. 2019, vol. 1., 2019

Decentralising Ukraine: Geopolitical Implications, Valentyna Romanova & Andreas Umland, Pages 99-112 | Published online: 17 Sep 2019 https://doi.org/10.1080/00396338.2019.1662108 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2019.1662108

Ukraine: Quo Vadis? Sabine Fischer, Rosaria Puglisi, Kataryna Wolczuk and Pawel Wolowski Edited by Sabine Fischer https://web.archive.org/web/20120904154317/http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp108.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student będzie

- znał współczeną systuację geopolityczną Ukrainy

- wiedział o udziale Ukrainy w organizacjach międzynarodowych

- wiedział, jak wojna na Ukrainie wpływa na bezpieczństwo w regionie.

- potrafił wskazać perspektywy rozwoju Ukrainy

- być gotowym na niesienie pomocy Ukraińcom.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie eseju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Oksana Krayevska
Prowadzący grup: Oksana Krayevska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)