Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnostyczne w praktyce logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3ND-W1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia diagnostyczne w praktyce logopedycznej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 3 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - przedmioty do wyboru - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe rodzaje narzędzi diagnostycznych stosowanych w logopedii, zdobywa wiedzę o możliwościach zastosowania poznanych narzędzi oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Pełny opis:

Zastosowanie wybranych narzędzi diagnostycznych stanowi ważny element diagnozy logopedycznej. Studenci poznają poznają rodzaje badań logopedycznych oraz typy narzędzi wykorzystywanych w czasie diagnozy logopedycznej. Opanowują umiejętność przeprowadzenia badania przy użyciu wybranych narzędzi diagnostycznych oraz kryteria ich doboru.

Literatura:

1. Bieńkowska K., 2012, Kwestionariusz obrazkowy do badania artykulacji.

2. Billewicz G., Zioło B., 2012, Kwestionariusz do badania mowy.

3. Drewniak-Wołosz E., Paluch A., 2018, Karta Oceny Języka Dziecka, .

4. Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym.

5. Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich.

6. Fedrowska W., Wardowska B., Rocławski B., 1992, Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań rozwoju mowy.

7. Grabias S., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym.

8. Gruba J., Test do badania słuchu fonemowego 2015 lub Karty Oceny Słuchu Fonemowego 2016.

9. Gruba J., 2017, Karta Oceny Logopedycznej Dziecka, Gliwice.

10.Krajna E. 2009, 100-wyrazowy Test Artykulacyjny.

11.Michalak-Widera I., 2009, Logopedyczny test dla dzieci i młodzież.

12.Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

13.Rocławski B., 2009, Obrazki do badania i doskonalenia słuchu fonemowego u dzieci.

14.Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, IRMIK.

15.Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, KIRMIK – Słowa i Gesty.

16.Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, Kirmik – Słowa i Zdania.

17.Smoczyńska M., Haman E., Maryniak A., Czaplewska E., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M., 2015, Test Rozwoju Językowego.

18.Stecko E., 2014, Sprawdź jak mówię.

19.Tarkowski Z., 1992, Przesiewowy Test Logopedyczny.

20.Tarkowski Z., 2001, Test Sprawności Językowej.

21.Tarkowski Z., 2009, Test Słownika Dziecka.

oraz dodatkowa literatura podawana na bieżąco na zajęciach

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma:

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o budowie i funkcjach narządów mowy, metodach stosowanych w badaniach fonetycznych i podstawach opisu oraz klasyfikacji polskich głosek i fonemów; zna podstawowe teorie fonologiczne;

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o semantycznej, gramatycznej i prozodycznej strukturze wypowiedzi: jej składnikach, związkach między nimi (zgoda, rząd), typach zależności (równorzędność, podrzędność, inkluzja), typach zdań; wie, które realizacje systemu są poprawne, które błędne, a które są przejawem zaburzeń mowy;

Umiejętności

- Student umie organizować w sposób świadomy, systematyczny i planowy zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dziecka;

Kompetencje społeczne

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji;

- dostrzega, poprawnie rozpoznaje i rozstrzyga problemy związane z lingwistycznymi aspektami zaburzeń mowy.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności (dopuszczalne są 2 nieobecności), ocena przygotowania do zajęć bieżących, aktywność na zajęciach, realizacja zadań praktycznych, prezentacja / test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Elżbieta Sadowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

1. Bieńkowska K., 2012, Kwestionariusz obrazkowy do badania artykulacji.

2. Billewicz G., Zioło B., 2012, Kwestionariusz do badania mowy.

3. Drewniak-Wołosz E., Paluch A., 2018, Karta Oceny Języka Dziecka, .

4. Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym.

5. Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich.

6. Fedrowska W., Wardowska B., Rocławski B., 1992, Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań rozwoju mowy.

7. Grabias S., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym.

8. Gruba J., Test do badania słuchu fonemowego 2015 lub Karty Oceny Słuchu Fonemowego 2016.

9. Gruba J., 2017, Karta Oceny Logopedycznej Dziecka, Gliwice.

10.Krajna E. 2009, 100-wyrazowy Test Artykulacyjny.

11.Michalak-Widera I., 2009, Logopedyczny test dla dzieci i młodzież.

12.Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

13.Rocławski B., 2009, Obrazki do badania i doskonalenia słuchu fonemowego u dzieci.

14.Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, IRMIK.

15.Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, KIRMIK – Słowa i Gesty.

16.Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, Kirmik – Słowa i Zdania.

17.Smoczyńska M., Haman E., Maryniak A., Czaplewska E., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M., 2015, Test Rozwoju Językowego.

18.Stecko E., 2014, Sprawdź jak mówię.

19.Tarkowski Z., 1992, Przesiewowy Test Logopedyczny.

20.Tarkowski Z., 2001, Test Sprawności Językowej.

21.Tarkowski Z., 2009, Test Słownika Dziecka.

oraz dodatkowa literatura podawana na bieżąco na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)