Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład artystyczny. Translatorium angielskie B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C43TLK1
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przekład artystyczny. Translatorium angielskie B2+
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria translatologiczne, poziom B2+, 2024/2025
Przedmioty obowiązkowe dla I rok filolgii polskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Translatorium poświęcone tłumaczeniom różnych typów tekstów artystycznych w parze językowej angielski–polski.

Pełny opis:

Tematyka translatorium dotyczyć będzie tłumaczeń artystycznych w parze językowej angielski–polski z zakresu literatury pięknej, „literatury niepoważnej”, utworów dla dzieci, a także tekstów piosenek i list dialogowych do filmów. Zajęcia poświęcone będą zarówno analizie istniejących przekładów, jak i w dużej mierze własnym próbom studentów w zakresie sztuki translatorskiej.

Literatura:

Studenci zapoznają się ze specyfiką tłumaczenia możliwie szerokiego zakresu tekstów artystycznych (w mniejszym stopniu tekstów użytkowych czy prasowych). Przykładowa literatura:

- przekłady poezji Byrona (m.in. „Giaur” w tłumaczeniu Mickiewicza), przekłady poezji Juliusza Słowackiego na język angielski,

- teksty humorystyczne, purnonsensowe (S. Barańczak „Fioletowa krowa. Antologia angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej”),

- utwory dla dzieci (np. L. Carroll, „The Mad Gardener’s Song”),

- teksty modernistyczne („Sun and Moon” K. Mansfield) i fragmenty powieści kryminalnej („The Sherlockian” G. Moore’a),

- Szekspir we współczesnej kulturze audiowizualnej (m.in. memy internetowe),

- teksty piosenek (np. utwory Boba Dylana),

- listy dialogowe do filmów (np. przekłady Tomasza Beksińskiego – Monty Python i filmy o Jamesie Bondzie).

Literatura pomocnicza:

E. Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów, Poznań 2010.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Poznań 1992.

K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

R. Macpherson, English for Writers and Translators, Warszawa 2006.

R. Macpherson, English for Academic Purposes, Warszawa 2006.

J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.

The Routledge Companion to Translation Studies, red. J. Munday, London-New York 2009.

I. Szymańska, Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej, „Rocznik przekładoznawczy” 9/2014.

Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

- czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje przekłady;

- proponuje własne przekłady różnych typów tekstów;

- dostrzega wymogi dotyczące strategii translatorskiej stawiane przez poszczególne rodzaje tekstów i wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów artystycznych;

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (obecność, przygotowanie do zajęć, aktywność, praca na zajęciach - indywidualna i zespołowa); dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze

- praca pisemna (przekład)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Marcin Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)