Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Zarządzanie dokumentami i archiwum bieżącym w instytucji.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-SA-ZDIAB
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Zarządzanie dokumentami i archiwum bieżącym w instytucji.
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści kształcenia: modele organizacji kancelarii XX-XXI w.: system tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny: pojęcia kancelaryjne, dokumenty zarządzania dokumentacją – instrukcje kancelaryjna i o zakresie działania i organizacji archiwum zakładowego, jednolity rzeczowy wykaz akt w praktyce kancelaryjnej, obieg dokumentacji, obieg informacji, akta spraw i serie w kancelarii współczesnej, wykorzystanie narzędzi informatycznych, modele organizacji archiwum, standardy archiwum bieżącego – instrukcje, ewidencja archiwum bieżącego, opis w archiwum bieżącym, zabezpieczenie dokumentacji w archiwum bieżącym.

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia I stopnia.

Pełny opis:

Treści kształcenia: modele organizacji kancelarii XX-XXI w.: system tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny: pojęcia kancelaryjne, dokumenty zarządzania dokumentacją – instrukcje kancelaryjna i o zakresie działania i organizacji archiwum zakładowego, jednolity rzeczowy wykaz akt w praktyce kancelaryjnej, obieg dokumentacji, obieg informacji, akta spraw i serie w kancelarii współczesnej, wykorzystanie narzędzi informatycznych, modele organizacji archiwum, standardy archiwum bieżącego – instrukcje, ewidencja archiwum bieżącego, opis w archiwum bieżącym, zabezpieczenie dokumentacji w archiwum bieżącym.

Ostateczną listę tematów ustala prowadzący.

Spis tematów zawarty jest w sylabusie.

Literatura:

Literatura zawarta jest w sylabusie zajęć w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna cykle życia dokumentacji (kancelaria – archiwum bieżące – archiwum wieczyste),

2. zna różne modele organizacji kancelarii,

3. zna różne modele organizacji archiwum zakładowego,

4. zna dokumenty zarządzania dokumentacją.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. umie wskazać cykl życia dokumentacji,

2. potrafi określić zasady obiegu dokumentacji w systemie kancelaryjnym,

3. potrafi dokonać analizy dokumentów służących zarządzaniu dokumentacją,

4. umie sporządzić spis zdawczo-odbiorczy oraz inne pomoce ewidencyjne archiwum zakładowego,

5. potrafi prowadzić ewidencję archiwum zakładowego.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla racjonalnego systemu zarządzania dokumentacją opartego na zapisanych zasadach regulujących to zjawisko,

2. propaguje szacunek dla tworzonej dokumentacji i racjonalnych metod jej zabezpieczenia (właściwej ewidencji i warunków przechowywania).

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność tworzenia własnych udokumentowanych tez.

4. Odpowiednia frekwencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kordel, Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Jacek Kordel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kordel, Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Jacek Kordel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)