Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media cyfrowe – wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z2MC
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media cyfrowe – wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania mediów cyfrowych w kontekście współczesnego rynku książki i powiązanych z jego funkcjonowaniem procesów społecznych.

Blok: Nowe media – podejście technosceptyczne

Nowe media najczęściej opisywane są w perspektywie potencjalnych korzyści dla użytkowników i możliwości rozwoju społeczeństwa. Na zajęciach spojrzymy na media z drugiej strony - technosceptycznej, przypatrując się potencjalnym zagrożeniom i szkodom, jednocześnie zastanawiając się, jak można im przeciwdziałać.

Pełny opis:

Blok: Nowe media – podejście technosceptyczne

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- funkcjonowanie praw autorskich w dobie cyfrowej; kultura sieci,

- psychologiczne aspekty korzystania z internetu,

- wpływ algorytmów na korzystanie z sieci: stygmergia, bańki informacyjne i zjawisko “kabiny pogłosowej”,

- zagrożenia prywatności w sieci na poziomie systemowym i prywatnym;

przemoc w sieci: cyberbullying i patostreaming;

- szkodliwa komunikacja: hate i fake newsy w sieci;

- globalny podział cyfrowy i cyfrowy podział pokoleń,

- FOMO i unplugging.

Literatura:

Na zajęciach

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna i rozumie cyfrowość jako zadanie i wyzwanie dla współczesnego rynku wydawniczego.

- Zna i rozumie zasady i normy etyczne właściwe dla podmiotów działających na współczesnym rynku wydawniczym.

Umiejętności

- Potrafi rozpoznać, a następnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów piśmienniczych tradycyjnych i cyfrowych w celu określenia ich znaczenia, oddziaływania społecznego, kulturowego i cywilizacyjnego.

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk związanych ze społecznym funkcjonowaniem piśmiennictwa tradycyjnego i cyfrowego oraz procesów zachodzących na współczesnym rynku wydawniczym, określić ich genezę oraz przewidywać skutki.

- Umie stosować zasady etyczne, w tym etyki zawodowej, prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej.

Inne kompetencje

- Jest gotów/gotowa do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz jej rozwijania, doskonalenia i korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji przy rozwiązywaniu problemów badawczych i/lub zawodowych; twórczego szukania rozwiązań problemów poznawczych i praktycznych, w tym wykorzystując opinie ekspertów zawartych m.in. w źródłach właściwych dla rynku wydawniczo-księgarskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Blok: Nowe media – podejście technosceptyczne

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona i jedna nieobecność usprawiedliwiona, odpracowana w ramach dyżuru,

- aktywność w czasie zajęć, w tym w szczególności udział w dyskusji oraz pracy w grupach,

- wykonanie zaliczeniowej prezentacji grupowej.

Metody oceniania:

- ocena ciągła bieżącej pracy na zajęciach,

- ocena prezentacji grupowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)