Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy badawcze edytorstwa bibliologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1PBEB
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy badawcze edytorstwa bibliologicznego
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy wiedzy na temat edytorstwa bibliologicznego:

edytorstwo bibliologiczne jako subdyscyplina bibliologii; podstawowe obszary badawcze edytorstwa bibliologicznego; metody badawcze bibliologii; terminologia.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia edytorstwa bibliologicznego jako subdyscypliny bibliologii, przedstawione zostaną metody, przedmiot i kierunki dyscypliny oraz terminologia.

Literatura:

Literatura przedmiotu podawana w trakcie zajęć, dobór tekstów będzie zależał od podejmowanej tematyki szczegółowej.

Efekty uczenia się:

Absolwent/ka zna i rozumie:

problematykę badawczą edytorstwa bibliologicznego jako subdyscypliny bibliologii;

metody badawcze dyscypliny;

podstawową terminologię dyscypliny.

Absolwent/ka potrafi:

zdefiniować edytorstwo bibliologiczne wraz z określeniem przedmiotu badawczego;

zidentyfikować obszary badawcze edytorstwa bibliologicznego;

w sposób podstawowy posługiwać się terminologią właścią dla dyscypliny.

Absolwent/ka jest gotowy/a:

do określenia przedmiotu podejmowanych badań;

do wyboru właściwej metodologii na potrzeby własnych badań z obszaru edytorstwa bibliologicznego;

do przygotowania prac na potrzeby studiów licencjackich.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oparte na słowie: wykład, opis, dyskusja, praca z tekstem.

Metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja nad zagadnieniami problemowymi.

Student/ka otrzyma ocenę końcową na podstawie pracy pisemnej, prezentacji lub testu obejmującego wiedzę zdobytą w trakcie zajęć.

Student/ka będzie także podlegał/a ocenie dyspozycyjnej, która wyrażać będzie jego przygotowanie do zajęć i gotowość krytycznej analizy omawianych problemów.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Ochmański
Prowadzący grup: Mikołaj Ochmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)