Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decision-Making Procedures in European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D3DMPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Decision-Making Procedures in European Union
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Student poznaje podstawową terminologię stosowaną do określenia procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej i relacji zachodzących między instytucjami.

Pełny opis:

Student poznaje podstawową terminologię stosowaną do określenia procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej i relacji zachodzących między instytucjami. Student poznaje relacje między instytucjami a państwami członkowskimi w systemie prawno-instytucjonalnym Unii Europejskiej. Student poznaje praktyki instytucji UE w różnych obszarach oraz w wybranych politykach UE. Student dowiaduje się, jak analizować struktury i instytucje zaangażowane w proces decyzyjny UE na różnych szczeblach. Student uczy się analizować rozwiązania wybranych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych obszarów Unii Europejskiej i Europy oraz proponuje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Literatura:

Literatura:

• Almond G. A., G. Powell G. B. Jr., Russell D. J., Strom K., (2010), European Politics Today (4th Edition), Pearson, New York, San Francisco, Boston.

• Buonanno L., Nugent N., (2013), Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

• Dühr S., Colomb C., Nadin V., (2010), European spatial planning and territorial cooperation, Routledge, New York.

• Hancock D. M., Carman C. J., Castle M., Conradt D. P., Nanetti R. Y., Peters B. G., Safran W., White S., (2012), Politics in Europe, 5th edition, CQ Press Washington, D.C., Washington.

• Hardacre A., Akse E., (2015), How the EU Institutions Work and How to Work with the EU Institutions, John Harper Publishing, London.

• Horspool M., Humphreys M., (2012), European Union Law, Oxford University Press, Oxford.

• Lelieveldt H., Princen S., (2011), The politics of the European Union, Cambridge University Press, New York, Cambridge.

• Nello S. S., (2009), The European Union, Economics, Policies and History, McGraw-Hill Education, New York.

• Nugent N., (2010), The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów:

1) w zakresie wiedzy: podstawowe procesy oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu (K_W04), strukturę, kompetencje i funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje (K_W05).

2) w zakresie umiejętności: analizować na poziomie podstawowym rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia (K_U05), analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym (K_U06), identyfikować i interpretować scenariusze tworzenia i implementacji polityk publicznych na poziomie narodowym i ponadnarodowym oraz stosować zdobytą wiedzę do ogólnej diagnozy jakości prowadzonych polityk przez państwa europejskie i Unię Europejska (K_U10).

3) w zakresie kompetencji społecznych: prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu (K_K_K02), reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane, komplementarne metody pracy.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych w ramach przedmiotu:

1) Aktywność oceniana na każdych zajęciach;

2) Referat problemowy - przygotowanie prezentacji;

3) Zajęcia warsztatowe.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub
Prowadzący grup: Jarosław Czub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje podstawową terminologię stosowaną do określenia procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej i relacji zachodzących między instytucjami.

Pełny opis:

Student poznaje podstawową terminologię stosowaną do określenia procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej i relacji zachodzących między instytucjami. Student poznaje relacje między instytucjami a państwami członkowskimi w systemie prawno-instytucjonalnym Unii Europejskiej. Student poznaje praktyki instytucji UE w różnych obszarach oraz w wybranych politykach UE. Student dowiaduje się, jak analizować struktury i instytucje zaangażowane w proces decyzyjny UE na różnych szczeblach. Student uczy się analizować rozwiązania wybranych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych obszarów Unii Europejskiej i Europy oraz proponuje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Literatura:

Literatura:

• Almond G. A., G. Powell G. B. Jr., Russell D. J., Strom K., (2010), European Politics Today (4th Edition), Pearson, New York, San Francisco, Boston.

• Buonanno L., Nugent N., (2013), Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

• Dühr S., Colomb C., Nadin V., (2010), European spatial planning and territorial cooperation, Routledge, New York.

• Hancock D. M., Carman C. J., Castle M., Conradt D. P., Nanetti R. Y., Peters B. G., Safran W., White S., (2012), Politics in Europe, 5th edition, CQ Press Washington, D.C., Washington.

• Hardacre A., Akse E., (2015), How the EU Institutions Work and How to Work with the EU Institutions, John Harper Publishing, London.

• Horspool M., Humphreys M., (2012), European Union Law, Oxford University Press, Oxford.

• Lelieveldt H., Princen S., (2011), The politics of the European Union, Cambridge University Press, New York, Cambridge.

• Nello S. S., (2009), The European Union, Economics, Policies and History, McGraw-Hill Education, New York.

• Nugent N., (2010), The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub
Prowadzący grup: Jarosław Czub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje podstawową terminologię stosowaną do określenia procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej i relacji zachodzących między instytucjami.

Pełny opis:

Student poznaje podstawową terminologię stosowaną do określenia procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej i relacji zachodzących między instytucjami. Student poznaje relacje między instytucjami a państwami członkowskimi w systemie prawno-instytucjonalnym Unii Europejskiej. Student poznaje praktyki instytucji UE w różnych obszarach oraz w wybranych politykach UE. Student dowiaduje się, jak analizować struktury i instytucje zaangażowane w proces decyzyjny UE na różnych szczeblach. Student uczy się analizować rozwiązania wybranych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych obszarów Unii Europejskiej i Europy oraz proponuje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Literatura:

Literatura:

• Almond G. A., G. Powell G. B. Jr., Russell D. J., Strom K., (2010), European Politics Today (4th Edition), Pearson, New York, San Francisco, Boston.

• Buonanno L., Nugent N., (2013), Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

• Dühr S., Colomb C., Nadin V., (2010), European spatial planning and territorial cooperation, Routledge, New York.

• Hancock D. M., Carman C. J., Castle M., Conradt D. P., Nanetti R. Y., Peters B. G., Safran W., White S., (2012), Politics in Europe, 5th edition, CQ Press Washington, D.C., Washington.

• Hardacre A., Akse E., (2015), How the EU Institutions Work and How to Work with the EU Institutions, John Harper Publishing, London.

• Horspool M., Humphreys M., (2012), European Union Law, Oxford University Press, Oxford.

• Lelieveldt H., Princen S., (2011), The politics of the European Union, Cambridge University Press, New York, Cambridge.

• Nello S. S., (2009), The European Union, Economics, Policies and History, McGraw-Hill Education, New York.

• Nugent N., (2010), The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)