Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-112TIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie podstaw technik informacyjnych w celu wyrównania wiedzy dotyczącej korzystania z komputerów w naukach biologicznych. Pokazanie możliwości korzystania z internetowych baz danych, wyszukiwanie literatury naukowej oraz poznanie metod poprawnego analizowania i prezentowania danych naukowych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Omówienia zagadnień dotyczących filozofii nauk biologicznych, procesu planowania i prowadzenia badań naukowych

2. Wiarygodność publikacji i danych naukowych (peer review, impact factor i inne)

3. Omówienie sposobu poprawnego prezentowania danych naukowych

4. Omówienie sposobu poprawnego prezentowania danych naukowych cz.2

5. Efektywne sposoby wizualizacji danych naukowych

6. Pisanie artykułów naukowych, prac dyplomowych: licencjat, magisterium

7. Proste programy statystyczne, analiza wyników (regresja linowa, omówienie teorii błędu w nauce)

8. Wyszukiwanie literatury naukowej w dostępnych bazach internetowych (pubmed.gov itp.)

9. Pojęcie sekwencji genu, wyszukiwanie i porównywanie sekwencji genetycznych i białkowych.

10. Sekwencja i struktura 3D białek, programy wizualizacyjne

Literatura:

Współczesna literatura naukowa, Czasopisma informatyczne.

Weiner J., Weiner J. 2018: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, Warszawa

Wasylczyk P. 2017. Prezentacje naukowe. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

po ukończeniu przedmiotu student posiada wiedzę w zakresie zagadnień:

Wiedza

K_W01 (biol)/K W08 (bt)/ K W01(oś) - zna metody prezentacji wyników stosowane w naukach przyrodniczych z użyciem powszechnie stosowanego oprogramowania Excel, Word, Power Pointm Corel i ArcGIS. Wie, który program użyć do opracowania danego zagadnienia.

1. Zna podstawy analizy statystycznej,

2. Posiada informacje o źródłach informacji naukowej i bibliotekach informacji genetycznej,

3. Rozumie pojęcie sekwencji genu i białka oraz potrafi wykazać podobieństwa między nimi,

Umiejętności

KU02(bt) - student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie technologii informacyjnych i ich wykorzystania w naukach biologicznych. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

KU07(biol/oś) – student potrafi zaprezentować wyniki badań naukowych w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej oraz potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym

1. Posiada umiejętność wyszukiwanie literatury naukowej

2. Rozumie pojęcie struktury białka.

Kompetencje społeczne

K_K02 (oś) - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez samokształcenie.

K K06 (bt) – Potrafi przekazywać informacje, w tym wyniki swoich badań, w sposób zrozumiały

K K08 (biol) - Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (H1A_K01)

2. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i rożnych jego form (H1A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

-obecność i aktywność na wykładach (wymagana)

Sposób zaliczenia Na podstawie listy obecności i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jedlikowski, Tomasz Krupnik
Prowadzący grup: Jan Jedlikowski, Tomasz Krupnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jedlikowski, Tomasz Krupnik
Prowadzący grup: Jan Jedlikowski, Tomasz Krupnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)