Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-112POWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Prawo ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział prawa własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i osobistych, przedmioty ochrony własności przemysłowej, podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej).

Literatura:

Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

Wiedza:

1) wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej

2) opisać proces kształtowania się w Polsce i w Europie prawa autorskiego

3) przedstawić podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

4) wskazać podstawowe informacje o funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz innych instytucji działających w zakresie ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

1) posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

2) stosować, w podstawowym zakresie, z przepisów prawa poświęconych problemowi korzystania z utworów w rozumieniu prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

1) docenić potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych

2) dostrzegać konsekwencje (w tym negatywne) obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach. Test zaliczeniowy składa się z 13 pytań (konieczność udzielenia 7 prawidłowych odpowiedź dla uzyskania zaliczenia). Jest to test zamknięty jednokrotnego wyboru (każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Brylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)