Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane nanomateriały organiczne w chemii materiałowej, biologii i medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RMON2Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane nanomateriały organiczne w chemii materiałowej, biologii i medycynie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze zimowym 3M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej, nieorganicznej oraz elementów biochemii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu zaprezentowane będą aktualne metody syntezy oraz zastosowania organiczno-nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych w chemii, biologii i medycynie. Poruszona zostanie tematyka związana zarówno z syntezą, charakterystyką, jak i konkretnymi zastosowaniami nanomateriałów hybrydowych w biologii, dostarczaniu leków oraz fotonice.

Pełny opis:

Wykład będzie obejmować zagadnienia związane z chemicznym podejściem do syntezy i badań nad nanomateriałami. W trakcie kursu student będzie miał możliwość poznać metody syntez chemicznych, zarówno organicznych jak i nieorganicznych, prowadzących do otrzymania nanomateriałów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem molekuł organicznych w tych procesach. Planowane są następujące wykłady:

1) Wstęp do nanotechnologii i nanochemii

2) Zastosowanie chemii supramolekularnej w syntezie i projektowaniu nanomateriałów

3) Analiza strukturalna i spektroskopowa nanomateriałów hybrydowych

4) Nanomateriały w medycynie cz. 1 – nowoczesne systemy dostarczania leków

5) Nanomateriały w medycynie cz. 2 – nowoczesne systemy obrazowania biomedycznego

6) Samoorganizacja molekularna w nanoskali – inteligentne materiały funkcjonalne

7) Polimery ciekłokrystaliczne i ciekłokrystaliczne nanocząstki – dynamiczna samoorganizacja przy wykorzystaniu ligandów organicznych. Metamateriały

Literatura:

Nanotechnologie, Mark Geoghegan, Hamley Ian W., Kelsall Robert W.; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 1, 2012

Nanochemistry : A Chemical Approach to Nanomaterials : Edition 2; Geoffrey A Ozin, André Arsenault, Ludovico Cademartiri, RSC 2008

Nanomedicine in Drug Delivery; Arun Kumar, Heidi M. Mansour, Adam Friedman, Eric R. Bloug; CRC Press 2013

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student powinien wyjaśnić na wybranych przykładach znaczenie związków organicznych w syntezie nanomateriałów hybrydowych, w tym leków i nowych materiałów oraz rozumieć ogólne zasady obowiązujące przy poszukiwaniu i syntezie nowych nanomateriałów funkcjonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójcik
Prowadzący grup: Michał Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójcik
Prowadzący grup: Michał Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)