Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to intellectual property management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-INTIPM2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to intellectual property management
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe w semestrze 2M (studia w języku angielskim)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy omówienia istniejących aktów prawnych i możliwości ochrony na ich podstawie szeroko rozumianej własności intelektualnej (WI).

Pełny opis:

W trakcie wykładu przewidziane jest omówienie poniższych zagadnień:

- prawo, źródła prawa, pojęcie własności intelektualnej (WI)

- przegląd aktów prawnych dotyczących ochrony WI

- prawo autorskie i prawa pokrewne - definicje, postępowanie

- znak towarowy

- patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy

- ustawa o ochronie konkurencji – zastosowanie w ochronie WI

- elementy zarządzania prawami WI, regulacje uniwersyteckie.

Literatura:

Ochrona własności intelektualnej, Red. Alicja Adamczak, Michał du Vall, Wyd. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student powinien potrafić:

- rozpoznawać różne elementy własności identyfikowane jako własność intelektualna (WI),

- znać prawa będące podstawą ochrony różnych wytworów działalności intelektualnej,

- znać instytucje i sposoby pozwalające na ochronę WI.

- znać regulacje dotyczące WI stosowane na Uniwersytecie Warszawskim

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą mieli do wykonania serię zadań problemowo-opisowych. Każde zadanie będzie oceniane w standardowej skali 2-5. Ostateczny wynik będzie średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen.

W przypadku niezaliczenia w I terminie, podany zostanie II termin, którego forma będzie mieć charakter egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Strawski
Prowadzący grup: Marcin Strawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)