Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biosensory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHMMO2W1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biosensory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moduł 2 Bioanalityka medyczna (S2-PRK-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z urządzeniami analitycznymi typu biosensory i ich zastosowaniami m.in. w diagnostyce klinicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konstrukcje, zasady działania oraz zastosowania różnego rodzaju bioczujników w analizie medycznej.

Pełny opis:

Wprowadzenie (definicje, historia rozwoju, klasyfikacja). Ogólne zasady i schematy działania, charakterystyki analityczne. Enzymy, unieruchamianie enzymów i innych biomolekuł. Biosensory monoenzymatyczne (elektrochemiczne i optyczne). Biosensory polienzymatyczne. Biosensory tkankowe, komórkowe i bakteryjne. Biosensory inhibitorowe. Biosensory powinowactwa (bioreceptory nieenzymatyczne). Immunorozpoznanie i genorozpoznanie. Immuno i genosensory (z i bez markerów). Biosensory DNA/RNA, proces hybrydyzacji, sposoby wprowadzania fragmentów DNA/RNA na wybrana powierzchnię. Sposoby wizualizacji procesu hybrydyzacji. Znakowanie nici DNA/RNA. Istotniejsze zastosowania analityczne biosensorów.

Literatura:

Materiały dostarczone przez prowadzącego w postaci publikacji naukowych.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się znajomością i zrozumieniem zasad działania, właściwości i zastosowań różnego rodzaju biosensorów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (dwa kolokwia).

1. Zagadnienie biosensora oraz jego budowa.

2. Sposoby tworzenia warstwy analitycznie aktywnej / wprowadzenie receptora na wybraną powierzchnię.

3. Proces hybrydyzacji i czynniki na niego wpływające.

4. Budowa, podział i działanie enzymów.

5. Przeciwciała: budowa, podział i funkcje.

6. Techniki wizualizacji rozpoznania analitu przez receptor.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Koncki, Anna Nowicka
Prowadzący grup: Robert Koncki, Anna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)