Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrofizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-4A12
Kod Erasmus / ISCED: 13.702 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem wykladu jest wprowadzenie podstawowych wielkosci i rownan opisujacych strukture i ewolucje gwiazdowa. Studenci po odbytym wykladzie maja miec pelne zrozumienie podstawowych mechanizmow rzadzacych ewolucja gwiazdowa. Zagadnienia omawiane na wykladzie sa z natury rzeczy bardzo skomplikowane i matematycznie wymagajace. W zawiazku z tym, wyklad bedzie prowadzony przy uzyciu szeregu przyblizen i oszacowan, ktore pozwola studentom studiow magisterskich nabrac intuicji i zrozumienia w zakresie struktury i ewolucji gwiazdowej. Studenci beda w stanie podac i omowic glowne rownania opisujace strukture gwiazdy, oraz obrazowo opisac poszczegolne fazy zycia i ewolucji gwiazdy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wyklad jest skoncentrowany na analizie budowy i ewolucji gwiazd.

Wyklad zawiera opis i dyskusje podstawowych praw struktury i ewolucji gwiazdowej. Wsrod omawianych tematow znajda sie: tworzenie sie gwiazd, ewolucja gwiazd na diagramie H-R, transport promieniowania we wnetrzach gwiazdowych, atmosfery gwiazdowe, produkcja energii i reakcje termojadrowe, struktura gwiazdowa w roznych etapach ewolucji, koncowe fazy ewolucji i towrzenie sie bialych karlow, gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Wyklad jest prowadzony na poziomie podstawowym: wszystkie wzory sa podane z wyprowadzeniem i szczegolowo omowione. Jenakze zrozumienie zagadnien struktury i ewolucji gwiazdowej wymaga podstawowych umiejetnosci matametycznych (rozniczkowanie, calkowanie, etc) oraz zrozumienia podstawowych procesow fizycznych (mechanizmy promieniowania, zrozuminie pojec energii, pracy, pedu, etc...). Wyklad jest przeznaczony dla studentów II stopnia fizyki i astronomii.

Pełny opis:

Wykłąd jest poświęcony budowie i ewolucji gwiazd pojedyńczych,

Omówione są modele o symetrii sferycznej i jedyne przykłady odejścia

od tej symetrii pojawiają się w temacie związanym z rotacją gwiazd.

Poniżej podane są głowne tematy poruszane na wykładach z Astrofizyki I.

1) Podstawowe własności i parametry gwiazd wynikające z obserwacji,

rozmieszczenie gwiazd na diagramie HR.

2) Równanie równowagi hydrostatycznej i wynikające z niego konsekwencje.

3) Modele kul politropowych i ich związek z modelami gwiazd.

4) Równania opisujące adiabatyczne pulsacje radialne i warunek stabilności dynamicznej.

5) Równanie stanu materii gwiazdowej w róznych zakresach temperatury i gęstości.

6) Równanie transferu promieniowania, jego formalne rozwiązanie i przybliżenie dyfuzyjne obowiązujące dla wnętrz gwiazdowych

7) Atmosfery szare: rozwiązanie w przybliżeniu Eddingtona i metodą Chandrasekhara.

8) Transport energii we wnętrzch gwiazdowych poprzez konwekcję i dyfuzję.

9) Reakcje termojądrowe w gwiazdach.

10) Równania budowy wewnętrzej gwiazd, warunki brzegowe i skalowania

dla modeli homologicznych.

11) Równania opisujące ewolucję gwiazdową.

12) Powstawanie gwiazd i własności modeli na ścieżce Hayashiego.

13) Własności gwiazd ciągu głównego.

14) Ewolucja gwiazd na ciągu głównym i po odejściu od niego (gwiazdy mało masywne i gwiazdy o duzych masach)

15) Końcowe etapy ewolucji gwiazdowej i ostateczne produkty ich ewolucji

(białe karły, gwiazdy neutronowe i czarne dziury).

16) Modele budowy i stygnięcia białych karłów.

17) Rotacja gwiazd i jej znaczenie dla ich ewolucji.

60 h - udział w wykładach - 2 ECTS

30 h - przygotowane do wykładów - 1 ECTS

60 h - przygotowanie do egzaminu - 2 ECTS

60 h - udział w ćwiczeniach - 2 ECTS

45 h - przygotowanie do ćwiczeń - 1.5 ECTS

60 h - prace domowe - 2 ECTS

45 h - przygotowanie do kolokwium 1.5 ECTS

Razem 360 h, 12 ECTS

Literatura:

Stellar Structure and Evolution (R. Kippenhahn, A. Weigert)

Stellar Interiors. Physical Principles, Structure, and Evolution (wyd 1. C.J. Hansen, S. D. Kawaler; wyd 2. C.J. Hansen, S.D. Kawaler, V. Trimble)

The Fundamentals of Stellar Astrophysics (G. W. Collins)

Efekty uczenia się:

Podstawowa znajomosc i zrozumienie jak funkcjonuja gwiazdy o roznych masach i roznym skladzie chemicznym. Zrozumienie procesow produkcji energii w centrum gwiazd, transportu energii w plazmie i atmosferach gwiazdowych oraz roznych faz ewolucyjnych w zyciu gwiazd.

Metody i kryteria oceniania:

Nie ma formalnego obowiazku uczestnictwa w wykladach, ale jest ono zalecane . Obecność na ćwiczeniach jest potrzebna ze względu na cotygodniowe kartkówki obejmujące dwa-trzy pytania dotyczące podstawowych zagadnień poruszonych na wykładzie i ćwiczeniach.

Elementami punktowanymi przy zaliczeniu ćwiczeń są:

kartkówki, prace domowe, kolokwium.

Aby zaliczyć ćwiczenia suma punktów otrzymanych z kartkówek, prac domowych i kolokwium powinna być większa niż 50 % maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania.

Do egzaminu pisemnego będą mogły przystąpić również osoby, które miały

z kartkówek więcej niż 50% możliwych do uzyskania punktów i z prac domowych więcej niż 60% możliwych do uzyskania punktów.

Ocena końcowa będzie wystawiona w oparciu o wyniki ćwiczeń i egzaminu z następującymi wagami:

60% - ćwiczenia (kartkówki, prace domowe, kolokwium)

40% - egzamin (pisemny i ustny).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kiraga, Dorota Rosińska
Prowadzący grup: Marcin Kiraga, Dorota Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)