Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium "Fizyka wysokich energii”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sFWE
Kod Erasmus / ISCED: 13.505 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium "Fizyka wysokich energii”
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: https://indico.cern.ch/category/4711/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
informatyka

Założenia (opisowo):

Studenci uczestniczący w seminarium powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu fizyki cząstek elementarnych, jak również podstaw Szczególnej Teorii Względności i mechaniki kwantowej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone prezentacji aktualnych wyników doświadczalnych i teoretycznych w dziedzinie fizyki cząstek i oddziaływań fundamentalnych.

Pełny opis:

Jest to podstawowe seminarium poświęcone aktualnym badaniom doświadczalnym i teoretycznym z Fizyki Oddziaływań Elementarnych. Na seminarium referowane są zarówno prace własne fizyków z Warszawy jak i szersze zagadnienia przeglądowe.

Na seminarium uczęszczają przede wszystkim pracownicy, doktoranci i studenci z IFD, IFT UW oraz z IPJ.

Nazwa seminarium jest historyczna i pochodzi z lat 1960, kiedy to profesorowie Marian Danysz i Jerzy Pniewski zorganizowali to seminarium.

Literatura:

Podawana na referatach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

- wymienia główne sukcesy i problemy Modelu Standardowego

- opisuje główne kierunki badań w dziedzinie fizyki cząstek

- rozumie problemy i wyzwania stojące przed doświadczeniami fizyki cząstek

- rozumie teoretyczne i doświadczalne przesłanki za istnieniem fizyki poza Modelem Standardowym (Beyond Standard Model, BSM)

- opisuje różne scenariusze "nowej fizyki"

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE

- potrafi krytycznie oceniać prezentowane wyniki

- proponuje możliwe metody doświadczalnej weryfikacji nowych koncepcji teoretycznych

POSTAWY

- wskazuje na kluczową rolę doświadczenia w rozwoju fizyki

- rozumie konieczność prowadzenia wielokierunkowych, komplementarnych badań aby w pełni zweryfikować modele teoretyczne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo (stacjonarne) w seminariach.

Dodatkowo doktoranci zaliczają seminarium zgodnie z zasadami Szkoły Doktorskiej.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak, Jan Królikowski, Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak, Aleksander Żarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak, Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak, Aleksander Żarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w seminariach.

Warunki zaliczenia do semestru letniego 2022/2023 włącznie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W każdym semestrze studen powinien też przedstawić pracę związaną z jednym z wygłoszonych referatów.

Praca powinna spełniać następujące warunki:

1. Objętość nie większa niż 4 strony maszynopisu A4 (razem z rysunkami i bibliografią).

2. Zawierać jasne sformułowanie problemu fizycznego dyskutowanego w omawianym referacie.

3. Podsumować najważniejszy wynik/ wyniki podany(e) w referacie (podając liczby/ ew. najważniejsze rysunki z krótkim omówieniem).

4. Zawierać osobiste zdanie na temat referatu (jasność wykładu, jakość prezentowanych materiałów, czy referat zaciekawił, czy odnosił się do materiału zupełnie nowego/ znanego piszącemu…)

5. Podać bibliografię, która posłużyła do napisania pracy zaliczeniowej.

Praca napisana po angielsku powinna być przesłana prowadzącemu seminarium. Ocena z pracy będzie oceną z danego semestru Seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak, Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak, Aleksander Żarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)