Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne laboratorium fizyczne II fizyki cząstek elementarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FJ25
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne laboratorium fizyczne II fizyki cząstek elementarnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem laboratorium jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy magisterskiej dzięki wykonaniu prostych zadań związanych z daną dziedziną badań.Skrócony opis:

Pod opieką pracownika naukowego studenci wykonują proste zadania związane z aktualną działalnością grup badawczych

Pełny opis:

Poznanie elementów pracy eksperymentalnej - produkcja tarcz, próżnia akceleratorowa, separator izotopów, konstrukcja detektorów. Komputerowe metody wspomagania eksperymentu. Zaawansowane metody analizy danych. Zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi. Wykonanie 1 lub 2 ćwiczeń w zależności od ich trudności. Ćwiczenia pozwalają zapoznać się z współczesnymi metodami pomiarowymi, metodami zbierania i opracowania danych stosowanymi w fizyce jądrowej i cząstek elementarnych. Dodatkowo szkolenie z ochrony radiologicznej związane z pracą z promieniowaniem jonizującym.

Literatura:

Literaturę podają opiekunowie, w zależności od zadania.

Efekty uczenia się:

umiejętność wykorzystania złożonych eksperymentów fizycznych z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych; obsługi złożonych układów pomiarowych z wykorzystaniem narządzi elektronicznych i informatycznych; precyzyjnego przeprowadzania pomiarów i analizy danych; prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów. Zapoznanie się z wybranymi metodami detekcji promieniowania jonizującego. Przygotowanie do samodzielnej pracy w dziedzinie fizyki jądrowej. Znajomość przepisów dotyczących pracy z promieniowaniem jonizującym.

Metody i kryteria oceniania:

każde z wykonanych zadań zakończone musi być opisem. Opis oceniany jest przez opiekuna zadania i koordynatora przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)