Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody badawcze w optometrii i psychofizyce widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4OP12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody badawcze w optometrii i psychofizyce widzenia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Optometria, II stopień
Strona przedmiotu: https://www.igf.fuw.edu.pl/en/courses/lectures/zaawansowane-metody-badawcze-w-e8cd03f2-6ad/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Studenci osiągnęli efekty uczenia się dotyczące perymetrii, koherencyjnej tomografii optycznej (OCT), postępowania z pacjentami słabowidzącymi, psychofizyki widzenia i falowej teorii powstawania obrazów w zakresie wykładów Optometrii I i II (1100-2BO12, 1100-3BO21), Percepcji wzrokowej (1100-3BO15) i Wstępu do optyki fourierowskiej (1100-4BW12)

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie studentom wybranych zaawansowanych metod pomiarowych i technik obrazowych znajdujących zastosowanie w badaniach naukowych z zakresu optometrii i psychofizyki widzenia.

Pełny opis:

1. Klasyfikacja metod badawczych w naukach medycznych i paramedycznych

2. Zaawansowane metody pomiaru pola widzenia

3.Wykorzystanie układów optyki adaptywnej w badaniu narządu wzroku.

4. Szybkość czytania jako parametr diagnostyczny w słabowidzeniu

5. Laserowa skaningowa mikroskopia konfokalna

6. Nieliniowa mikroskopia optyczna w badaniach tkanek oka

- generacja drugiej harmonicznej w badanych tkankach

- wzbudzenie dwufotonowe w konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej

7. Optyczne i wizualne miary jakości obrazu siatkówkowego

8. Sztuczna inteligencja w badaniach przesiewowych i w terapii narządu wzroku (temat do samodzielnego opracowania przez studentów)

9. Śledzenie ruchów oczu

Literatura:

Podstawowe podręczniki i artykuły:

1. Pablo Artal (redakcja) Handbook of Visual Optics , tom II: Instrumentation and Vision Correction (Taylor & Francis - 2017) .

2. Michael Kaschke, Karl-Heinz Donnerhacke, Michael Stefan Rill; Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles and Clinical Applications (John Wiley & Sons - 2013)

3. Legge, Gordon E.. Psychophysics of Reading in Normal and Low Vision (CRC Press - 2007).

4. Zhong-Lin Lu, Barbara Dosher. Visual Psychophysics: From Laboratory to Theory (MIT Press - 2013).

5. Rudolf F. Guthoff, Christophe Baudouin, Joachim Stave; Atlas of Confocal Laser Scanning In-vivo Microscopy in Ophthalmology. Principles and Applications in Diagnostic and Therapeutic Ophthalmology (Springer-Verlag - 2006).

6. Andrew T. Duchowski, Eye Tracking Methodology Theory and Practice (Springer - 2017, 3. wyd.). Bezpłatny e-book na stronie http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/255/1/2017_Book_EyeTrackingMethodology.pdf

7. https://issuu.com/eurotimes/docs/et_24-9__low_res

8. James Wolffsohn; Badania obrazowe w okulistyce (Górnicki Wydawnictwo Medyczne - 2013)

9. M. Kowalczyk-Hernández, cykl artykułów "Zaawansowane narzędzia optometrii i psychofizyki widzenia" w OPTYKA - branżowy dwumiesięcznik. Rocznik 2021, zeszyty 1 - 6, rocznik 2022, zeszyt 1 i 2 (http://gazeta-optyka.pl/index.php/o-nas/archiwum)

10. Andrzej Grzybowski (redakcja), Artificial Intelligence in Ophthalmology (Springer - 2021)

11. Josef F. Bille, C.F.H. Harner, and Frieder Lösel (Eds.) Aberration-Free Refractive Surgery: New Frontiers in Vision (2nd Edition, Springer 2003)

12. https://issuu.com/eurotimes/docs/et_24-9__low_res

Dodatkowo do każdego wykładu będzie podane szczegółowe piśmiennictwo źródłowe.

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu oraz samodzielnym przestudiowaniu rekomendowanych materiałów student

a) zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, teorie oraz złożone zależności miedzy nimi w zakresie zagadnień wymienionych w punkcie "Pełny opis"

b) potrafi samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie oraz komunikować się z otoczeniem uzasadniając swoje stanowisko dotyczące zaawansowanych metod badawczych w optometrii i psychofizyce widzenia

c) jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorców właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w trybie stacjonarnym - test (pierwszy termin). W drugim terminie napisanie eseju na wylosowany temat związany z treścią wykładu (również w trybie stacjonarnym). Gdyby z przyczyn sanitarnych lub innych przeprowadzenie egzaminów w trybie stacjonarnym zostało wykluczone, egzamin będzie egzaminem ustnym przeprowadzonym z wykorzystaniem narzędzia ZOOM. (§ 12 ust. 2 pkt 4 ZARZĄDZENIA NR 111 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym).

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane dla tego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalczyk-Hernandez
Prowadzący grup: Marek Kowalczyk-Hernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)