Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Własność intelektualna i przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4AF13
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Własność intelektualna i przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla 7 semestru
Optometria, II stopień
ZFBM, II stopień; Biofizyka molekularna
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
ZFBM, II stopień; Neuroinformatyka
ZFBM, II stopień; Projektowanie molekularne i bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem jest zapoznanie studentów z tematyką przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, zarządzania innowacjami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów z tematyką przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, zarządzania innowacjami.

Rozwijanie umiejętności:

- komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości

- myślenia kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”,

- wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i szybkie sprawdzenie prototypu na grupie docelowej

- określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji,

- opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji naukowej i biznesowej.

- umiejętność selekcji materiału do prezentacji, jego krytycznej analizy w oparciu o dane literaturowe czy dostępne w bazach danych.

Pełny opis:

Wykład będzie obejmował wprowadzenia merytoryczne wspomagane prezentacjami multimedialnymi: pokaz slajdów, pokaz filmów ,dyskusja. Integralną częścią wykładu będą zajęcia warsztatowe wykonywane w grupach m.in. technik myślenia kreatywnego, prezentacji biznesowej, negocjacji, szybkiego prototypowania. Zajęcia będą obejmować także spotkania z interesariuszami innowacyjnej przedsiębiorczości m.in. centra transferu technologii oraz uczestnictwo w aktualnych wydarzeniach w środowisku firm innowacyjnych m.in. spotkania i wykłady e.g. Boomerang.

Cele kształcenia ogólne :

Rozwijanie umiejętności:

- komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości

- myślenia kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”,

- wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i szybkie sprawdzenie prototypu na grupie docelowej

- określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji,

- opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji naukowej i biznesowej.

- umiejętność selekcji materiału do prezentacji, jego krytycznej analizy w oparciu o dane literaturowe czy dostępne w bazach danych.

Zapoznanie studentów z:

- zapoznanie z ustawą o prawie autorskim

- dobierania sposobu prezentacji i dostosowania środków wyrazu do typu prezentacji

- „złotymi zasadami” skutecznej prezentacji, swobodnej wypowiedzi i dyskusji

- myślenia prototypowego („design thinking”)

- szybkiego prototypowania („rapid prototyping”)

- wyceny rynku

- przygotowania prezentacji biznesowej prezentującej technologię dla inwestora

- wyceny wartości produktu/usługi na różnych etapach zaawansowania pracy nad projektem.

- analiza SWOT

- definicje przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out

- czym jest działalność innowacyjna i przewaga konkurencyjna,

- cykle życia produktu

- etapy finansowania innowacji/ firm spin-off

- uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii

Literatura:

Przedsiębiorczość innowacyjna:

A. Pomykalski A Zarządzanie innowacjami PWN Warszawa 2001

K. Matusiak Innowacje i transfer technologii PARP, Warszawa 2005

K. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, 2010

A. Jasinski, Zarządzanie wynikami badań naukowych, WZ UW, 2011

.J. Czupał, Ekonomika innowacji, AE we Wrocławiu. Wrocław 1994.

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, WUB, Białystok 2000

J. Guliński, Berenika M. Marciniec, Innowacje: podaż, popyt, instrumenty transferu,finansowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000

B.Glinka, P.Henset, Innowacje,WNUW, , Warszawa 2004

Komunikacja, negocjacje i praca w grupie

http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Kautz.pdfhttp://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing-marketing,sztuka-prezentacji---zasady-skutecznego-wystapienia,28265,2,1,1.html

A. Kraśniewski, „Teaching Technical Communication - Unexpected Experience”, in Proc. Int. Conf. on Engineering Education, Oslo, August 2001

A. Kraśniewski, „New Concepts in Teaching Technical Communication”, in The Renaissance Engineer of Tomorrow, Proc 30th SEFI Conf Firenze Sept 2002

Przedmiot „Techniki Prezentacji”Proc. Annual Conf., Firenze, Sept. • W. Murzyn, „Presentation skills training for good engineers who are poor communicators: How to help somebody who doesn’t want help?”, in FORUM 2003 – Int. Technical CommunicatorsConf., Milan, July 2003•

A. Kraśniewski, W. Murzyn, „Promotion of Engineering in Society: New Ideas in Teaching Technical Communication”, in Engineering Education at the Cross-Roads of Civilizations, Proc.33rd SEFI Annual Conf., Ankara, Sept. 2005

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstaw wiedzy w zakresie przedsiębiorczości innowacyjnej i ochrony własności intelektualnej. Umiejętność pracy w grupie, stosowania nowoczesnych technik poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i projektu semestralnego lub testu wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Buczyński
Prowadzący grup: Ryszard Buczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Buczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)