Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika klasyczna R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2Ind02
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mechanika klasyczna R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagane jest zaliczenie Podstaw Fizyki I oraz wykładów Analiza I i II oraz Algebra I i II.

Skrócony opis:

Mechanika klasyczna układu punktów materialnych, bryły sztywnej i strun rozszerzona o elementy hydrodynamiki, szczególnej i ogólnej teorii względności z wstępem do równania Schrödingera.

Pełny opis:

Mechanika klasyczna, oprócz tego, że uczy rozwiązywać bezpośrednio interesujące problemy fizyczne jest też miejscem tworzenia pojęć fizycznych wchodzących do później niż ona sama rozwiniętych działów fizyki. W tym pierwszym znaczeniu wykład jest rozwinięciem wykładu Podstawy Fizyki I (Mechanika), duża jego część służy przygotowaniu słuchaczy do kolejnych przedmiotów: Mechaniki Kwantowej, Elektrodynamiki, Teorii Grawitacji.

Program:

1. Krótki wstęp do rachunku wariacyjnego. Równania Newtona z siłami potencjalnymi jako równania zasady wariacyjnej. Rozszerzenie na dowolne współrzędne uogólnione i na układy z więzami holonomicznymi. Przykłady.

2. Małe drgania układów mechanicznych. Współrzędne normalne. Przejście do granicy nieskończonej liczby stopni swobody.

3. Opis konfiguracji bryły sztywnej. Równania Eulera. Lagranżian bąka symetrycznego. Żyroskop na obracającej się Ziemi. Działanie w polu magnetycznym. Potencjał wektorowy. Bąk naładowany w polu magnetycznym.

4. Symetrie a prawa zachowania. Twierdzenie Noether. Grupa Galileusza i Lorentza oraz związek między nimi. Działanie relatywistyczne.

5. Równania Hamiltona i Twierdzenie Liouville'a.

6. Zasada wariacyjna w przestrzeni fazowej. Redukcja do zasady Jacobiego.

7. Przekształcenia kanoniczne. Równanie Hamiltona Jacobiego. Separacja zmiennych w równaniu H-J. Działanie wzdłuż trajektorii rzeczywiste jako rozwiązanie równania H-J. Działanie jako faza fali. Ruch paczek falowych. Warunki kwantyzacji. Równanie dla "fali" Exp[iS/h]. Równanie Schroedingera.

8. Podstawowe równania mechaniki płynów.

Opis przygotował Andrzej Szymacha, luty 2009, zaadoptowane do nowej wersji przez Janusz Rosiek, lipiec 2013

Literatura:

1. L. Landau, E. Lifszic: "Mechanika", PWN, Warszawa 1965

2. John R. Taylor "Mechanika klasyczna", PWN, Warszawa 2006

3. G. Białkowski, Mechanika Klasyczna

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia będzie znajomość metod mechaniki klasycznej i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Przewidywane są trzy sprawdziany pisemne: dwa kolokwia w czasie semestru i egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu ustnego w pierwszym terminie jest zaliczenie (tj. uzyskanie co najmniej 50% punktów) z obu kolokwiów lub z egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Meissner
Prowadzący grup: Piotr Chankowski, Krzysztof Meissner, Janusz Rosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Meissner
Prowadzący grup: Piotr Chankowski, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Krzysztof Meissner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)