Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia technik pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2F14 Kod Erasmus / ISCED: 13.202 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia technik pomiarowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://pracownie1.fuw.edu.pl/techpom/
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Głównym celem Pracowni fizycznej jest zapoznanie studentów z technikami pomiarowymi stosowanymi w różnych dziedzinach fizyki.

Warunkiem przystąpienia do tych zajęć jest zaliczenie Pracowni wstępnej (1100-1AF26) lub podobnych zajęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The Laboratory of Measurement Techniques aims at teaching of carrying out basic types of experiments in mechanics, thermodynamics, physics of electromagnetic waves and contemporary physics.

Pełny opis:

Pracownia technik pomiarowych służy zapoznaniu studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal , optyki, ciała stałego i fizyki współczesnej. Ćwiczenia wykonywane są pod opieką asystenta. Studenci wybierają ćwiczenie do wykonania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i przygotowują się do niego zgodnie z instrukcją do ćwiczenia dostępną na stronie przedmiotu. Przygotowanie sprawdza i ocenia asystent prowadzący ćwiczenie. Wykonanie ćwiczenia polega na przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, ich opracowaniu i dyskusji. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. W trakcie semestru maksymalnie można wykonać dwanaście ćwiczeń, ale nie mniej niż osiem.

W ramach Pracowni można wykonywać następujące ćwiczenia:

Mechanika:

(1) Tor powietrzny-druga zasada dynamiki.

(8) Badanie wahadeł sprzężonych

(20) Badanie drgań struny.

(21) Badanie drgań poprzecznych pręta.

Fale:

(104) Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu.

(110) Mikrofalowy interferometr Michelsona.

(111) Doświadczenie Younga przy użyciu mikrofal.

Ciepło:

(C5-8) Badanie prawa Joule'a

(C9-12) Badanie przemian gazowych, wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego

(28) Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi

(27) Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna

Optyka:

(52) Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki (pierścienie Newtona).

(57) Wyznaczenie współczynnika załamania rutylu dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego.

(O5-8) Doświadczenie Younga dla światła laserowego.

(O9-12) Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru.

(O13-16) Absorpcja światła w materii

Ciało Stałe:

(106) - Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla półprzewodników. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników

(108) - Wyznaczanie przerwy energetycznej InSb.

(RTG) - Wyznaczanie stałej sieci kryształu LiF

Fizyka współczesna:

(121) - Pomiar zawartości radonu w powietrzu

(122) - Wyznaczanie zawartości izotopu 40K w naturalnym potasie

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń z zakresu Pracowni technik pomiarowych jest zaliczenie przedmiotu Pracownia wstępna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność z powodu choroby należy usprawiedliwić zaświadczeniem lekarskim. Dozwolone jest nie więcej niż dwie cztery nieobecności, w tym maksymalnie dwie nieusprawiedliwione.

W semestrze przewidziane są dwa terminy dodatkowe dla osób, które mają nieobecność usprawiedliwioną na zajęciach, nie zaliczyły wejściówki.

Literatura:

1. Henryk Szydłowski, Pracownia Fizyczna

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych typów doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej; umiejętność analizy statystycznej danych doświadczalnych; umiejętność dopasowania modelu teoretycznego i dyskusji wyników doświadczalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Po wykonaniu ćwiczenia w laboratorium oceniane jest sprawozdanie z wykonanego doświadczenia. Każde sprawozdanie może być jednokrotnie poprawione przez studenta. Nie można wykonywać danego ćwiczenia więcej niż raz. Aby uzyskać zaliczenie pracowni liczba wykonanych i pozytywnie ocenionych ćwiczeń nie może być mniejsza niż 8. Zaliczenie Pracowni jest możliwe, o ile średnia z uzyskanych ocen jest nie mniejsza niż 3,00. W przypadku wykonania mniej niż dziesięciu ćwiczeń, oceny do średniej są uzupełniane ocenami niedostatecznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Drabińska
Prowadzący grup: Mateusz Bocheński, Marta Borysiewicz, Aneta Drabińska, Maciej Krajewski, Jan Kurpeta, Ewa Łacińska, Karolina Łempicka, Karol Nogajewski, Magdalena Posiadała-Zezula, Dominika Szczepanik, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Pracownia technik pomiarowych służy zapoznaniu studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal, optyki, ciała stałego i fizyki współczesnej.

W trakcie semestru wykonuje się 11 ćwiczeń doświadczalnych. Zajęcia są prowadzone hybrydowo: minimum sześć ćwiczeń wykonywanych jest w trybie stacjonarnym na Pracowni, pozostałe ćwiczenia mogą być wykonane w trybie zdalnym. W trybie stacjonarnym z każdego wyodrębnionego działu należy wykonać przynajmniej jedno ćwiczenie. Na wybrane ćwiczenie obowiązują zapisy w udostępnionym wcześniej arkuszu. Nie można wykonywać danego ćwiczenia więcej niż raz. W przypadku grup czwartkowych możliwe jest wykonywanie ćwiczeń stacjonarnych w blokach całodziennych co dwa tygodnie (pierwsze ćwiczenie o godz. 9, drugie o godz. 13).

Ćwiczenia stacjonarne:

Drgania:

Zadanie 20 - Badanie drgań struny

Zadanie 21 - Badanie drgań pręta

Ciepło:

Zadanie 27 - Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna

Zadanie 28 - Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi

Zadanie C9/10 - Badanie przemian gazowych - wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego

Optyka:

Zadanie 52 - Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki (pierścienie Newtona)

Zadanie 57 - Wyznaczenie współczynnika załamania rutylu dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego

Zadanie O9/10 - Badanie widma liniowego za pomocą spektrometru

Fizyka Ciała Stałego:

Zadanie 106 - Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla półprzewodników. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników

Zadanie 108 - Wyznaczanie przerwy energetycznej InSb.

Fizyka współczesna:

Zadanie 111 - Doświadczenie Younga dla mikrofal

Zadanie 116 - Badanie efektu fotoelektrycznego

Zadanie 121 - Pomiar zawartości radonu w powietrzu

Ćwiczenia zdalne:

Zadanie Z-D - Badanie wahadeł sprzężonych

Zadanie Z-F - Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą pomiaru czasu echa

Zadanie Z-O - Pomiar bardzo małych rozmiarów obiektów za pomocą światła laserowego

Zadanie Z-E - Pomiar parametrów ogniw fotowoltaicznych

Zadanie Z-G - Analiza parametrów meteorologicznych

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń z zakresu Pracowni technik pomiarowych jest zaliczenie przedmiotu Pracownia wstępna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach stacjonarnych z powodu choroby, kwarantanny lub izolacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu, w terminie zajęć stacjonarnych wykonuje się samodzielnie ćwiczenie zdalne, chyba że stan zdrowia na to nie pozwala. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach stacjonarnych lub zdalnych uzyskuje się ocenę niedostateczną z ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Drabińska
Prowadzący grup: Aneta Drabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.