Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe (dla ZFBM-BM)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB27
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe (dla ZFBM-BM)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla II roku
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Praktyka wakacyjna dla specjalności "Biofizyka molekularna" interdyscyplinarnego kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie" ma na celu pogłębienie wiedzy studentów w co najmniej jednej z dziedzin poznanych podczas studiów, a także zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w laboratorium naukowo-badawczym.

Praktyki realizowane są przede wszystkim w instytutach naukowych prowadzących interdyscyplinarne badania eksperymentalne z zakresu biofizyki molekularnej, biologii molekularnej, chemii bioorganicznej, nanotechnologii oraz dziedzin pokrewnych, a także w firmach farmaceutycznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyki wakacyjne w laboratoriach naukowo-badawczym lub firmach farmaceutycznych.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy w laboratoriach prowadzących interdyscyplinarne badania z zakresu biofizyki molekularnej i dziedzin pokrewnych oraz pogłębienie wiedzy studenta w co najmniej jednej z dziedzin poznanych podczas studiów.

Pełny opis:

W roku 2021/2022 studenci mogą odbyć praktyki między innymi w następujących instytucjach

1. Laboratorium Maszyn Biomolekularnych, Centrum Nowych Technologii UW

2. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA, Zakład Biofizyki oraz Zakład Biologii Molekularnej

3. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zespół badawczy nr 10, Fizykochemia Miękkiej Materii

4. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Biofizyki Komórki

5. Instytut Fizyki PAN, Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej,

6. Centrum Onkologii – Instytut, Zakład Biologii Molekularnej, Pracownia Biochemii

Tematyka:

1. Synteza przeciwbakteryjnych peptydów kwasów nukleinowych (PNA)

2. Symulacje dynamiki molekularnej z wykorzystaniem modelu polimeru Ficoll

3. Badania regulacji acetylacji ludzkiej polimerazy jota prowadzone głównie na liniach komórkowych

4. Rola i współdziałanie dehydrogenazy AidB i dioksygenazy AlkB w naprawie uszkodzeń zasad DNA i RNA

5. Czasowo rozdzielcze obrazowanie konfokalne żywych komórek

6. Badanie dyfuzji próbników wewnątrzkomórkowych za pomocą spektroskopii korelacji fluorescencji

7. Ilościowe wyznaczanie nanolepkości w jądrach ludzkich komórek HEK 293 metodami korelacji fluorescencji

8. Studies of biophysics of intrinsic apoptosis - (in English only)

9. Nanoplastiki w żywych komórkach

10. Ocena zaburzenia dwuwarstwy lipidowej przez peptydy fuzyjne wirusów otoczkowych

11. Charakterystyka własności i oddziaływań białek metodami spektroskopii molekularnej

13. Oczyszczanie ludzkiego białka HAX1 w układzie bakteryjnym

Literatura:

W związku z dużą różnorodnością tematów praktyk, literatura będzie podana indywidualnie dla każdego z tematów przez opiekuna praktyk w danej instytucji

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W związku z dużą różnorodnością instytucji, w których studenci odbywają praktyki oraz koniecznością wyboru przez każdego studenta tylko jednej z nich, uzyskana przez studenta wiedza zależy w istotny sposób od dokonanego przez Niego/Nią wyboru. Zdobycie podanych poniżej umiejętności i wykształcenie postaw jest celem praktyk, jednak konkretna realizacja tego założenia zależy także od instytucji czy nawet grupy, w której praktyka się odbywa.

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego planowania i wykonania eksperymentów z zakresu biofizyki molekularnej i dziedzin pokrewnych

2. umiejętność pracy w zespole

3. umiejętność obsługi aparatury badawczej stosowanej w badaniach biofizycznych i pokrewnych

4. umiejętność opracowania, analizowania i prezentowania własnych wyników eksperymentalnych

Postawy:

1. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

2. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki, dbałość o bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi, biologicznymi i aparaturą stosowaną w badaniach biofizycznych i pokrewnych

3. koleżeństwo, dobra współpraca z innymi członkami zespołu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyk jest samodzielne przygotowanie prawidłowego raportu opisującego cele praktyki i ich realizację. W związku z ogromną różnorodnością tematów realizowanych praktyk, często dotyczących bardzo wąskich obszarów wiedzy czy też zastosowania wyrafinowanych metod pomiarowych, raport powinien być napisany w sposób pozwalający na zrozumienie istoty praktyk i tego, czego student nauczył się podczas ich odbywania, dla osoby nie będącej specjalistę w danej dziedzinie.

przygotowała Maria Agnieszka Bzowska, ostatnia modyfikacja 18 maja 2022

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 70 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)