Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB14
Kod Erasmus / ISCED: 13.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla III roku
ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony dla studentów kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (biofizyka molekularna, projektowanie molekularne i bioinformatyka). Studenci powinni mieć opanowane przewidziane programem treści następujących wykładów: Chemia ogólna, Chemia organiczna, Chemia bioorganiczna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zapozna studentów z zasadniczymi zagadnieniami współczesnej biochemii, których znajomość pozwoli na zrozumienie zadań i wyzwań medycyny i farmakologii XXI wieku. Omówione zostaną podstawowe składniki i procesy metabolizmu komórkowego z uwzględnieniem przemian enzymatycznych, ekspresji genu oraz energetycznych.

Pełny opis:

Białka - struktura I, II, III i IV- rzędowa. Ewolucja molekularna białek, systematyka białek.

Enzymy. Terminy i jednostki, specyficzność, systematyka i nomenklatura enzymów. Kinetyka enzymatyczna - teoria Michaelisa. Rodzaje inhibicji i aktywacji enzymów. Allosteria. Regulacja aktywności enzymów. Mechanizm działania enzymów - budowa miejsca aktywnego, mechanizmy katalityczne. Kompleksy enzymatyczne. Koenzymy.

Metabolizm białek. Enzymy proteolityczne. Transminacja, dekarboksylacja, dezaminacja oksydacyjna. Cykl mocznikowy.

Kwasy nukleinowe. Struktura I- rzędowa. Biosynteza z prekursorów. DNA-struktura II- i III- rzędowa. RNA: t-RNA, m-RNA, r-RNA. Enzymy rozszczepiające kwasy nukleinowe. Funkcje genetyczne: replikacja DNA, transkrypcja RNA. Mechanizm przekazywania informacji genetycznej. Kod genetyczny. Translacja - biosynteza białka.

Węglowodany - budowa i metabolizm. Mono-, di- i polisacharydy zwierzęce i roślinne. Glikozydy. Hydroliza i fosforoliza polisacharydów. Glikoliza i fermentacja. Fosforylacja substratowa. Cykl Krebsa. Cykl pentozowy. Glukoneogeneza. Fotosynteza.Cykl Calvina.

Lipidy - budowa i metabolizm. Tłuszcze właściwe, fosfolipidy, glikolipidy, sterydy, woski, izoprenoidy, witaminy. Metabolizm: trawienie tłuszczów, ß-oksydacja kwasów tłuszczowych, biosynteza kwasów tłuszczowych, glicerydów i fosfolipidów.

Utlenianie biologiczne - podstawy bioenergetyki. Łańcuch oddechowy. Przenośniki elektronów i ich potencjały oksydoredukcyjne. Mechanizm fosforylacji oksydacyjnej wg. Mitchella. Porównanie bilansu energetycznego fosforylacji oksydacyjnej i substratowej. Budowa mitochondrium.

Fotosynteza - proces świetlny. Budowa chloroplastu. Barwniki kompleksu antenowego. Fotochemiczne pompowanie chlorofilu. Fotosystem I i II. Transport elektronów w procesach fosforylacji cyklicznej i niecyklicznej.

Biochemia organelli komórkowych - lokalizacja procesów biochem.Błona komórkowa - budowa, skład chemiczny. Mechanizmy i energetyka transportu błonowego aktywnego i biernego. Kanały i pory błonowe, przenośniki, kotransport, jonofory. ATP-azowa pompa sodowo-potasowa w błonie. Pompa wapniowa. Jądro komórkowe - budowa chromosomu pro- i eukariotycznego, plazmidy, transposony. Biochemia mitochondrium, funkcje biochemiczne retikulum endoplazmatycznego rybosomów.

Współzależności metaboliczne. Etapy katabolizmu komórkowego. Dopływy i odpływy z cyklu Krebsa do puli białek, węglowodanów i tłuszczowców.

Literatura:

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer (nowe wydanie PWN, 2009) -Biochemia.

B. D. Hames, N. M. Hooper, J. D. Houghton, Krótkie wykłady - Biochemia.

B. Alberts i inni (Cz. 1 i 2, PWN, 2005) - Podstawy biologii komórki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Zna w zarysie budowę żywej komórki i jej podstawowych organelli (jądro komórkowe, mitochodrium, chloroplasty, ściany i błony zewnątrzkomórkowe, błony wewnątrzkomórkowe). Zna chemiczną i fizykochemiczną charakterystykę zasadniczych związków budulcowych komórki: białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych, lipidów. Rozumie rolę metaboliczną enzymów, hormonów, kwasów deoksy- i rybonukleinowych, koenzymów, cukrów i składników mineralnych komórki. Zna funkcjonowanie i rolę głównych szlaków, cykli metabolicznych i procesów komórkowych (replikacja, transkrypcja, translacja, glikoliza, fermentacja, cykl Krebsa, cykl pentozowy, glukoneogeneza, beta-oksydacja kwasów tłuszczowych, biosynteza tłuszczów, cykl mocznikowy). Rozumie podstawy fizyczne (termodynamiczne i elektronowe) procesów przemiany energii w żywych komórkach w łańcuchu oddechowym i w czasie fotosyntezy.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

trzy w semestrze

Warunki zaliczenia:

Wymagane zaliczenie dwóch sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru. Uzyskanie pozytywnych ocen może zwolnić z egzaminu. Egzamin pisemny, w przypadkach wątpliwych również ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Grzela
Prowadzący grup: Renata Grzela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Grzela
Prowadzący grup: Renata Grzela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)